ANA SAYFA | KURUMSAL | EĞİTİM TAKVİMİ | REFERANSLARIMIZ | KADROMUZ | SRC BELGESİ YETKİMİZ | İLETİŞİM KURSİYER PANELİ

LOJİSTİK DEPO YÖNETİMİ SEVKİYAT

LOJİSTİK KAVRAMI VE TEMEL LOJİSTİK FAALİYETLERİ

>    İş Hayatında (Business Logistics)

“...tedarik zincirinin bir parçası olarak değerlendirilmekte ve hammadde, yarı-mamul, mamul ve ilgili bilgilerin üretim noktasının başından tüketim noktasına kadar, müşteri gereksinimlerini karşılamak amacıyla, etkin ve düşük maliyetli bir şekilde akış ve depolanması süreçlerinin, planlanması, uygulama ve kontrol edilmesi olarak tanımlanmaktadır.”

>    Show dünyasında (Event Logistics)

“Bir performansın başarıyla planlanması ve gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulan eleman, tesis ve faaliyetler ağının bütünü”

>    Askeriyede (Military Logistics)

“Bir askeri birliğin operasyon yeteneğini destekleyecek tüm unsurların tasarımı ve uygulaması, ilgili ekipman ve malzemenin sağlanarak savaşta ve barışta etkinliğin ve hazırlığın garantilenmesi”

LOJİSTİK KAVRAMI VE TEMEL LOJİSTİK FAALİYETLERİ

        Satın alma,ithalat,ihracat,depolama,elleçleme,stok kontrol,nakliye,araç-kargo takibi v.b faaliyetlerin tümüdür.

        Bütünleşik Lojistik: İşletmenin gelen ve giden tüm lojistik faaliyetlerinin toplam maliyetinin en aza indirilmesi,koordinasyonun arttırılması,kalitenin arttırılması ve verimliliğin yükseltilmesi v.b amaçlar çerçevesinde bütünsel bakış açısıyla yönetilmesidir.

        Giden Lojistik(Outbound):Şirket ile müşteriler arasında gerçekleşen sipariş işlemleri,paketleme,dağıtım,araç-kargo takibi,teslimat,iadeler,vçb lojistik faaliyetlerdir.

        Gelen Lojistik(Inbound):Tedarikçiler ile şirket arasında gerçekleşen rota seçimi,taşıma,araç-kargo takibi,v.b lojistik faaliyetlerdir.

        Tersine Lojistik(Geri Dönüşlü Lojistik): Tedarikçilerden alınan malların müşterilere yapılan teslimat sonrası hasar,iade,ret ambalaj,malzemelerin geri kazanımı,kullanım süresi

dolma,modası geçme,elden çıkarma,onarma,ve diğer nedenlerle malların ve ambalaj malzemelerinin tedarikçiye geri dönüş sürecidir.

■    Tersine Lojistik(Geri Dönüşlü Lojistik): Tedarikçilerden alınan malların müşterilere yapılan
teslimat sonrası hasar,iade,ret ambalaj,malzemelerin geri kazanımı,kullanım süresi

dolma,modası geçme,elden çıkarma,onarma,ve diğer nedenlerle malların ve ambalaj malzemelerinin tedarikçiye geri dönüş sürecidir.

        Yeşil Lojistik:Çevreye en az zarar verecek şekilde lojistik faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla tüm lojistik faaliyetlerinin çevre üzerindeki olumsuz etkisini ölçmek ve en az indirmeye çalışmaktır.

        Üçüncü Taraf Lojistik:Üçüncü parti lojistik şirketlerini, bir şirketlerini, bir şirketin lojistik fonksiyonlarının tümünü yada bir kısmını yerine getiren dış tedarikçiler olarak tanımlamak

mümkündür. Üçüncü parti şirketlerine bırakılan lojistik fonksiyonları özellikle taşıma,

depolama, dağıtım gibi işletme yatırımını yüksek düzeyde gerektiren hizmetler olmaktadır Bugün 3PL çözüm ortakları çok farklı alanlarda hizmet sunabilmektedirler. Bu hizmetler üç ana başlık altında incelenebilir.

Operasyon : Nakliye, depolama hizmetleri, idari fonksiyonlar, karar desteği. Yönetim : Trafik yönetiminden başlayarak tüm lojistik fonksiyonlarını yönetimi. Strateji : Dağıtım ağı tasarımı ■     Dördüncü Taraf Lojistik:Müşteriye kapsamlı tedarik zinciri çözümü sunmak için,kendi

organizasyon kaynaklarını,3PL şirketleri ile bir araya getiren ve tüm zincirin tasarımını ve

yönetimini üstlenen şirketlerdir.

LOJİSTİK YÖNETİMİNİN BAŞARIYLA UYGULANDIĞI ŞİRKETLERDE;

Envanter %50 azalmıştır.

Zamanındaki teslimatlar %40 artmıştır.

Kümülatif dönüşüm zamanı %27 azalmıştır.

Ciro %17 artmıştır.

Cirodaki lojistik sistemin toplam maliyetlerinin payı %20 azalmıştır.

Sipariş gelmeden paketleme yapılmayacağı için mamul stoku %50 azalır.

Envanter yalnızca 2 kat artarken sipariş verildiğinde stokta mal bulunmamasından kaynaklanan kayıplar 9 kat azalmıştır.

 TMGD Eğitimi

LOJİSTİKTE DIŞ KAYNAK KULLANIMI

Şirketlerin kendi temel (Core) faaliyetlerine daha fazla odaklanarak rekabet avantajı sağlamak maliyetleri azaltmak,kaliteyi yükseltmek,verimliliği artırmak,sabit maliyetleri değişken maliyetler haline dönüştürmek,ilgili tedarikçinin uzmanlık,yatırım ve hazır ve hazır iş gücünden yararlanmak için kendine uzmanlık alanına girmeyen faaliyetleri bu konuda uzmanlaşmış organizasyon dışındaki işletmeler aracılığıyla gerekli kalite standartlarına uygun bir biçimde sağlanmasına imkan veren bir yönetim stratejisidir. Stratejik iş ortaklığı

LOJİSTİK BİLGİ SİSTEMLERİ

Lojistik yönetiminde kullanılan bilgisayar donanım ve yazılım sistemlerdir.

Lojistik sektöründe yazılımlar şu amaçlı kullanılmaktadır.

-Tedarik Zincirini Optimize etmek için; -Bu süreçte sevkıyat,depolama ve dağıtım hizmetlerinin organizasyonu için; -Müşteriye değer katan hizmet sunmak için; -Operasyonel Hizmetlerdeki verimliliği takip etmek için; -Birimler arası entegrasyon sağlamak için;

LOJİSTİK HARİTA VE AMACI

Seçilen bir bölgede seçilen bir sektör veya mal için tüm nakliye,depolama ve diğer lojistik faaliyetler gösteren faaliyetlerdir. Amaç;

Sapmaları en az düzeye indirme,

En az düzeyde stok bulundurma,

Malları en yüksek düzeyde birleştirme,

Kalite kontrol ve mamul yaşam periyodunu desteklemektir.

LOJİSTİK MALİYETLERİ

Lojistik operasyonlar sırasında oluşan navlun, depolama,hasar ve kayıp,geç teslimat,bilgi işlem ve iletişim,stok bulundurma,atıl malzeme kullanımı v.b maliyetlerdir.

LOJİSTİK MALİYETLERİ VE ORANLARI

Taşıma Maliyetleri                                           % 50-65

Envanter ve Malzeme Elleçleme Maliyetleri      %20-35

İşletme Yerleşim Tasarımı Maliyeti                       % 10

(Depo ve Dağıtım Merkezlerinin Planlaması ve Yönetimi) İletişim ve Bilgi Maliyetleri

(Talep tahminleri,sipariş süreçleri,üretim programlama)

LOJİSTİKTE KRİTİK BAŞARI FAKTÖRLERİ

Verilerin Sistematik bir biçimde toplanması ,depolanması ve kolay ulaşılabilmesi

Verilerle planlama ve performans değerlendirilmesi yapılması ve bunula beraber

yeterli,fonksiyonel sorumluluk almayı seven insanlarla çalışılması;

Hizmet Stratejisinin Belirlenmesi

Şirket içi Eğitim;

Müşteri ziyaretleri ve ilişki dinamiklerinin denetlenmesi

Ön yeterlilik analizleri,eldeki bilgi sürekli analiz edilmeli

Planlama;Bilmiyorsak Planlayamayız…

Pazar bilgisi ile Bilimsel Bilgiyi birleştirerek farklılaşılmalı ve değer oluşturulmalı

Tedarik Zinciri İçindeki Toplam Stokların En Aza indirilmesi

Lojistik Faaliyetlerin Etkinlik(planlara uyma) ve Verimlilik(çıktı/girdi) Oranlarının Artırılması

Müşteri İlişkilerinin Geliştirilmesi, Müşteri Odaklılığın Artırılması

Riskin ve Kazancın Adil Paylaşımı

Sabit Maliyetlerin Değişken Maliyet Haline Dönüştürülmesi

Lojistik Yönetim Giderlerinin Azaltılması

LOJİSTİK OPTİMİSYONU

Lojistik faaliyetler ve sistemlerin analizi,yöneylem araştırması((sorunların bilimsel yöntemle modellenmesi ve çözülmesi) ,istatistiksel karar verme,v.b yaklaşımlar kullanılarak modellenmesi,kurulan modellerin testlerinin yapılması ve öngörülen amaçlar doğrultusunda uygun çözüm seçeneklerinin elde edilmesidir.

 

<< Önceki (LOJİSTİĞİN TARİHÇESİ )

Sonraki (TÜRKİYEDE LOJİSTİĞİN KUVVETLİ ve ZAYIF YÖNLERİ) >>

Lojistik Depo Yönetimi Sevkiyat Bütün Konular

ÜDY BELGESİ TÜM KONULAR


ody sorgulama | üdy sorgulama | Ody Sınav Yerleri | Src Sınav Sonuçları
Üdy3 Belgesi | Üdy4 Belgesi | Ody3 Belgesi | Ody4 Belgesi | Src Belgesi
Üst Düzey Yönetici Belgesi İçin Gerekli Olan Evraklar
Yetki Belge Türleri | Sınav Bilgileri | Tır Karnesi | Psikoteknik

 

   
haberler haberler