ÜDY DENEME SINAVI 3

1.320
ÜDY DENEME SINAVI 3
0%

Cari oranın hesaplanabilmesi için aşağıdakilerden hangisine gerek yoktur?

Correct! Wrong!

“Araç sahipleri, satın alma veya gümrükten çekme tarihinden itibaren ………..içinde tescil yaptırmak üzere, hurdaya çıkarma halinde de çıkarılış tarihinden itibaren ……..içinde yetkili tescil kuruluşuna tescilin silinmesi için gerekli bilgi ve belgelerle yazılı olarak müracaat etmek zorundadırlar.” Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?

Correct! Wrong!

2918 Sayılı Karayolları Trafik Yönetmeliği’ne göre; yük taşımasında kullanılan ve azami ağırlığı 3.5 tonu aşan, ancak 12 tonu aşmayan motorlu araçlara ne ad verilir?

Correct! Wrong!

Toplam kalite yönetimine göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Correct! Wrong!

Hangisi müşteri hizmeti ve lojistiğin doğrularından biri değildir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi tüzel kişiliğin sona erme şekillerinden birisidir?

Correct! Wrong!

Ulusal mevzuatımızda taşıma sözleşmeleri hangi kanunda düzenlenmiştir?

Correct! Wrong!

Kombine taşımacılık konşimentosu aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Vergi Usul Kanunu'na göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Correct! Wrong!

Gümrük Kanunu hükümlerine göre açılmasına izin verilen ve gümrük idaresine verilen beyanname ile gümrük idaresi gözetimi ve denetimi altında eşyanın muhafaza edildiği yer aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Turizm taşımacılığı yapacakların mekik sefer düzenleyebilmeleri için aşağıdaki yetki belgelerinden hangisini almaları gerekir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi süreç analizinin ilk aşamasıdır?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi mobil izleme sisteminin faydalarından değildir?

Correct! Wrong!

Aşağıda verilen azami araç uzunluklarından hangisi sadece römorklara aittir?

Correct! Wrong!

Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre, yetki belgesi sahiplerinin yükümlülükleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Correct! Wrong!

Uluslararası taşımalarda geçiş belgesinden muaf tutulacak taşıma hangisidir?

Correct! Wrong!

Malın taşımacıya teslimatından sonra ithalatçı tarafından mal bedelinin ödendiği ve sevk evraklarının banka tarafından ithalatçıya teslimatının yapıldığı ödeme çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Gümrük vergileri ne zaman hesaplanır?

Correct! Wrong!

İş Kanunu’na göre hafta, ay veya yıl gibi bir zaman dilimi içinde işçinin ne kadar süreyle çalışacağını taraflar belirlemedikleri takdirde, haftalık çalışma süresi kaç saat kararlaştırılmış sayılır?

Correct! Wrong!

Kara, hava, deniz veya demiryolu gibi temel taşıma türlerinden en az ikisini kullanarak birbirine entegre ve organize biçimde gümrükleme, elleçleme ve depolama vb) faaliyetlerini de kapsayacak şekilde gerçekleştirilen taşıma türüne ne ad verilir?

Correct! Wrong!

İş sözleşmeleri hangi durumda sona ermez?

Correct! Wrong!

Bir tehlikeli madde taşıması için “onaylanmış bir ambalaj” aşağıdakilerden hangisi ile anlaşılır?

Correct! Wrong!

CMR’ye göre "tam ziya"ya karine teşkil eden durum hangisidir?

Correct! Wrong!

“TIR karnesi hamilinin eşya taşımasında kullandığı, yetki belgesinde yer alan ve onay belgesi ibraz edilen her bir öz mal aracı için …… adet, her bir sözleşmeli aracı için ise …. adet TIR karnesi kotası tahsis edilir.” TIR sözleşmesi uygulama esaslarına göre, yukarıdaki boşlukları doldurunuz.

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi harçların niteliklerinden biri değildir?

Correct! Wrong!

Anayasa'ya göre aşağıdakilerden hangisi üst derece Mahkemesi değildir?

Correct! Wrong!

Sigortalı tarafından ödenen her türlü vergiler dâhil primler toplamına ne denir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi depolamadaki “biyolojik risk” faktörlerinden birisi değildir?

Correct! Wrong!

Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre yetki belgesi sahiplerinin, yurt içi eşya taşımalarında ilgili mevzuatın öngördüğü usule göre gönderen tarafından düzenlenmiş sevk irsaliyesini nerede bulundurmaları zorunludur?

Correct! Wrong!

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu aşağıdaki kuruluşlardan hangisine kara yolları ve trafik ile ilgili görev ve yetki vermemiştir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi fiyatlandırma yöntemlerinden değildir?

Correct! Wrong!

Aşağıda verilen sınır kapıları ile bu kapılardan çıkış yapılan ülke eşleşmesinde hangisi doğrudur?

Correct! Wrong!

CMR Sözleşmesi aşağıda belirtilen durumlardan hangisinde uygulanmaz?

Correct! Wrong!

Bakım onarım gideri ne tür bir maliyettir?

Correct! Wrong!

Tehlikeli madde ambalajları üzerinde bulunan “X-Y-Z” kodları ne anlama gelmektedir?

Correct! Wrong!

ADR’ye göre, “paketleme grubu III” kavramı aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi özel hukuk alanına giren haklardan biridir?

Correct! Wrong!

İşletmelerin pazarlama yatırımlarında "en çok payı alan müşteri grubu" aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Kaçakçılık Kanunu hükümlerine göre ihracı Kanun gereği yasak olan eşyayı ülkeden çıkaran kişiye aşağıdaki cezalardan hangisi uygulanır?

Correct! Wrong!

“Tek parçada en fazla 5 kilogram ağırlığındaki kargoların kısa sürede kapıdan kapıya kendi nam ve hesabına dağıtımını yapan gerçek ve tüzel kişiler” Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Whatsapp
Yeni Ümit Eğitim Kurumları
Yeni Ümit Eğitim Kurumları
Merhaba
Size nasıl yardımcı olabiliriz?