Medeni Hukukun Alt Dalları

Medeni Hukukun Alt Dalları Nedir?

1-Şahsın Hukuku (Kişiler Hukuku): Kişiler Hukuku, hak sahibi olan kişilerin türlerini, ehliyetlerini, şahsi hallerini, hısımlığını, ikametgâhını, şahsiyetin başlangıcını, sona ermesini ve korunmasını düzenleyen bir medeni hukuk koludur.

2-Aile Hukuku: Aile ilişkilerini düzenleyen bir Medeni Hukuk koludur. Evlilik, velayet, nesep, boşanma gibi konulan düzenler.

3-Miras Hukuku: Miras Hukuku, bir gerçek kişinin ölümünden sonra para ile ölçülebilen bütün hak ve borçlarının (terekesinin) kimlere nasıl geçeceğini düzenleyen bir medeni hukuk koludur.

MURİS (Miras bırakan): terekesi, ölüm sebebi ile mirasçılarına geçen kimseye denir.
TEREKE (Miras): Murisin, intikal eden bütün hak ve borçlarının tümüdür.
MİRASÇI: Ölen kimsenin terekesinin intikal ettiği gerçek veya tüzel kişidir.

4. Eşya Hukuku: Kişilerin eşyalar üzerindeki ayni hakkının konusunu inceler. Eşya Hukukunun düzenlemiş olduğu genel konular; Ayni hak, eşya, zilyetlik, tapu sicili, mülkiyet, rehin, ipotek, vb haklardır.

5.Borçlar Hukuku: Kişiler arasındaki alacak ve borç ilişkisini düzenleyen hukuk dalıdır. Borçlar Hukukunun konuları Medeni Kanundan ayrı bir kanun ile düzenlenmiştir.

MEDENİ HUKUK DERSİNİN DİĞER KONU BAŞLIKLARI:

Ody ve Üdy Eğitim Takvimi

Yazı hakkında yorum yazabilirsiniz