29 Eylül 2012 Üdy 3 Belgesi Soruları

29 Eylül 2012 Üdy 3 Belgesi Soruları

Üdy 3 Belgesi Sınav Soruları

1) Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre, M ve P türü yetki belgesi sahipleri, teslim aldıkları eşyayı, teslim aldıkları günden itibaren, iliçi ve yurtiçi taşımalarda en geç kaç gün içinde taşımak ve bu süreler içinde teslimat şekline uygun olarak alıcısına ulaştırmakla yükümlüdürler?

A) İliçi 1 gün, yurtiçi 2 gün

B) İliçi 1 gün, yurtiçi 3 gün

C) İliçi 2 gün, yurtiçi 3 gün

D) İliçi 2 gün, yurtiçi 4 gün

2) Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre, P2 yetki belgesi sahipleri, yurtiçi yerleşim merkezleri arasındaki taşıma işlerinde, hangi yetki belgesi sahiplerinin taşıtlarını da kullanabilirler?

A) M1 – M2

B) M2 – M3

C) M1 – M3

D) M2 – L2

3) Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre, G3 yetki belgesi için başvuranların acentelik sözleşmesi yapabileceği yetki belgesi türleri aşağıdakilerden hangisidir?

A) M1, M3, P1, P2

B) N2, M2, P1, P2

C) M1, M2, P1, P2

D) M2, M3, P1, P2

4) “Eşya ve kargo taşımalarında; C2, C3, L2 ve M3 yetki belgeleri eki taşıt belgelerine asgari kapasitenin dışında kaydedilecek taşıtlar ……… yaşından büyük olamaz. Bu yetki belgeleri için asgari kapasiteyi sağlayacak sayıda özmal taşıtların ilk başvuru ve faaliyet süresince ……… yaşından büyük olmaması şarttır.”

Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre yukarıdaki boşluğu doldurunuz.

A) 18-14

B) 19-12

C) 20-12

D) 20-14

5) Aşağıdakilerden hangisi Cumhurbaşkanının görev ve yetkilerinden birisi değildir?

A) Milletlerarası anlaşmaları onaylamak ve yayımlamak

B) Yüksek Seçim Kurulu Başkanını seçmek

C) Genelkurmay Başkanını atamak

D) Millî Güvenlik Kurulunu toplantıya çağırmak ve başkanlık etmek

6) Türk Ticaret Kanunu’na göre, eşyanın zıyaı veya hasarı ile geç tesliminden dolayı taşıyana karşı her türlü tazminat istem hakkı, kaç yıl içinde yargı yoluna başvurulmadığı takdirde düşer?

A) 1

B) 2

C) 3

D) 5

7) Türk Ticaret Kanununa göre, ilgililer, tescil, değişiklik veya silinme istemleri ile ilgili olarak, sicil müdürlüğünce verilecek kararlara karşı, tebliğlerinden itibaren kaç gün içinde, sicilin bulunduğu yerde ticari davalara bakmakla görevli asliye ticaret mahkemesine dilekçe ile itiraz edebilirler?

A) 7

B) 8

C) 10

D) 15

8) İş Kanununa göre, hafta, ay veya yıl gibi bir zaman dilimi içinde işçinin ne kadar süreyle çalışacağını taraflar belirlemedikleri takdirde, haftalık çalışma süresi en az kaç saat olarak kararlaştırılmış sayılır?

A) 12

B) 20

C) 24

D) 30

9) Vergi Usul Kanununa göre idarece yapılacak tarhiyatta vergi aşağıdaki belgelerden hangisine dayanılarak tarh edilir?

A) Takdir komisyonu kararına

B) Mükellefin verdiği beyannameye

C) Yoklama fişine

D) Tarh pusulasına

10) Aşağıdakilerden hangisi vergi ile ilgili olarak mükellefe tebliğ olunan evrakı hükümsüz kılmaz?

A) Mükellef adının yazılmaması

B) Vergi nev’inin ve miktarının yazılmamış olması

C) Dava açma süresinin yazılmaması

D) Mükellefin açık adresinin yazılmamış olması

11) Aşağıdakilerden hangisi özel hukuk alanına giren haklardan biridir?

A) Dilekçe hakkı

B) Seçme hakkı

C) Konut hakkı

D) Alacak hakkı

12) Aşağıdakilerden hangisi 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununun kapsamı dışındadır?

A) Nakliyat ambarı ve kargo işletmecileri

B) Taşıma acenteleri

C) Taşıma işleri komisyoncuları

D) Belediyelere ait otomobillerle yapılan ticari olmayan taşımalar

14) Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre, H ve R türü yetki belgesi sahipleri; aşağıdaki yetki belgesi sahiplerinden hangileri ile sözleşme yapamazlar?

A) K1

B) K2

C) K3

D) L1

15) Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre, yetki belgesi sahiplerinin sorumlulukları açısından aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Yetki belgesi sahipleri, kendi adlarına acentelerinin acentelik sıfatıyla yapmış oldukları faaliyetlerden sorumludurlar.

B) Acenteler ve taşıma işleri komisyoncularının, bu sıfatla yapmış oldukları faaliyet ve işlemlerden , taşımacılar sorumludurlar.

C) Yetki belgesi sahipleri, taşımaların ilgili mevzuata, Türkiye’nin taraf olduğu anlaşma ve sözleşmelere uygun olarak yürütülmesinden sorumludurlar.

D) Yetki belgesi sahipleri Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’na uygun olarak faaliyette bulunmaktan sorumludurlar.

16) Toplam kalite yönetimine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Her süreçteki kalite kaybı maliyetleri arttırır ve rekabet gücünü zayıflatır

B) Tasarım kalitesi girdiler içinde yer alır

C) Uygunluk (üretim) kalitesi çıktılar içinde yer alır

D) Çıktılar yalnızca ürün türünden olur

17) CMR Konvansiyonuna göre, kararlaştırılan zaman limiti yoksa ve mal teslim edilemiyor ise, malın taşınmak için teslim alındığı tarihten kaç gün sonra mal kaybolmuş sayılır?

A) 21

B) 45

C) 30

D) 60

18) CMR Sözleşmesine göre aşağıdakilerden hangisi kayıp veya hasar durumlarında taşımacının sorumlu tutulamayacağı özel risklerden değildir ?

A) Kullanılmasında anlaşmaya varılmış ve sevk mektubunda açıkca belirtilmiş olduğu üzere, madeni levha ile kaplanmamış açık taşıtlar kullanılması

B) Yükün gönderici, alıcı veya bunlar adına hareket eden kişiler tarafından alınması, taşınması, yüklenmesi, yığılması veya boşaltılması

C) Yükün özelliği gereği buna uygun olarak yapılmış ve kullanılmasında anlaşmaya varılmış taşıtla yapılan taşıma

D) Canlı hayvan nakli

19) CMR Sözleşmesine göre, yükü teslim aldığı sırada taşımacının kontrol etmesi gerekenlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Teslim aldığı parça sayısı ile sevk mektubunda yazılan parça sayısını kontrol etmelidir.

B) Yükü teslim aldığı sırada eşyayı kontrol etme imkanı bulunmuyorsa eşyanın tam ve eksiksiz olarak teslim edildiği ile ilgili sorumluluktan kurtulur. Bunun için taşımacının sevk mektubuna çekince yazmasına gerek yoktur.

C) Teslim aldığı parçaların üzerindeki marka ve numaralar ile sevk mektubunda yazılan marka ve numaraları kontrol etmelidir.

D) Yükü teslim aldığı sırada tespit ettiği eksiklikleri sevk mektubuna çekince olarak yazmalıdır.

20) Gümrük mevzuatına göre, eşyanın serbest bölgelerde kalabileceği süre nedir?

A) 1 ay

B) 3 ay

C) 6 ay

D) Süre sınırı yoktur.

21) Türkiye Gümrük Bölgesine gelen eşyanın gümrük idaresine ya da gümrük idaresinin belirlediği veya uygun gördüğü bir yere getirildiğinin Gümrük idaresine bildirilmesine ne denir?

A) Transit rejimi

B) Özet beyan fazlası

C) Elleçleme

D) Eşyanın gümrüğe sunulması

22) TIR Sözleşmesi ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) TIR rejimi altında eşya taşıyan karayolu taşıtları, taşıt dizileri veya konteynerlerin geçici kabulleri için hiçbir özel belge istenmez.

B) Her karayolu taşıtı veya konteyner için bir TIR karnesi düzenlenir.

C) TIR karnesi yalnız bir yolculuk için geçerlidir.

D) TIR taşıması, sadece bir hareket ve varış gümrük idaresini kapsar.

23) Gümrük Kanunu’na göre, aşağıdakilerden hangisinin Türkiye’ye ithaline izin verilir?

A) Türk menşeli eşyada kullanılmak üzere, üzerleri yabancı dille yazılı veya basılı her türlü boş zarf

B) Türkiye’de yerleşik firmalarla, lisans, royalti veya patent anlaşması imzalamış yabancı firmaların zarf ve etiketleri

C) Türk menşeli eşyada kullanılmak üzere, üzerleri yabancı dille yazılı her türlü boş etiket ve damga

D) Türkiye’de yerleşik olmayan yabancı firmalara ait boş fatura

24) “İki veya daha fazla kere, kendi TIR karnesini başkasına kullandırdığının veya başka bir karne hamiline verilmiş TIR karnesinin kullanıldığının tespit edilmesi halinde aşağıdaki müeyyidelerden hangisi uygulanır?

A) 2 ay süreyle TIR karnesi kontenjanının %25’i düşürülür.

B) 3 ay süreyle TIR karnesi kontenjanının %25’i düşürülür.

C) 6 ay süreyle TIR karnesi kontenjanının %25’i düşürülür.

D) 1 yıl süreyle TIR karnesi kontenjanının %25’i düşürülür.

25) TIR Uygulama Tebliğine göre, güzergah katetme süresi Ekim-Kasım-Aralık-Ocak-şubat-Mart aylarında kaç saattir?

A) 144

B) 192

C) 172

D) 182

26) Lehtarın onayı olmaksızın amir banka tarafından akreditif şartlarında değişiklik yapılamayan akreditif türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Dönülemez akreditif (gayri kabili rücu akreditif)

B) Dönülebilir akreditif (kabili rücu akreditif)

C) Kabul kredili akreditif

D) Vesaik ibrazında ödemeli akreditif

27) Karayolu hamule senedinde hangisinin bulunması zorunlu değildir ?

A) Eşyanın ambalaj cinsi
B) Eşyanın kaç parça olduğu
C) Eşyanın özel marka, sayı ve işaretleri
D) Eşyanın sigorta edilmesi için talimat

28) Aşağıdakilerden hangisi dış ticarette ödeme şekli değildir?

A) Peşin Ödeme

B) Kiralama

C) Vesaik Mukabili

D) Kabul Kredili

29) Vergi Usul Kanununa göre, aşağıdakilerden hangisi adına vergi cezası kesilemez?

A) Tüzel kişilik adına

B) Küçük ve kısıtlılar adına

C) Kollektif şirket ortakları adına

D) İşi terk eden gerçek kişi adına

30) Aşağıdakilerden hangisi Müşteri ilişkileri Yönetimi (CRM)’nin ana stratejilerinden değildir?

A) Yeni müşteriler bulmak.

B) Terk etmiş müşteriyi bırakmak.

C) Mevcut ve potansiyel müşterilere çapraz satış yapmak.

D) Müşterinin sadakatini kazanmak.

31) Bir işletmenin tüm iletişim etkinliklerinin koordine edildiği sürece ne ad verilir?

A) Reklam
B) Danışmalık
C) Satış Teşviki
D) Bütünleşik Pazarlama İletişimi

32) Aşağıdakilerden hangisi pazar bölümlemenin sağladığı yararlardan biri değildir?

A) Pazara uygun ve etkili pazarlama karmalarının geliştirilmesi

B) Pazar bölümünün ihtiyaçlarının daha iyi saptanması

C) Yeni pazar fırsatlarının ele geçirilmesi

D) Pazarlama maliyetlerinin azalması

33) Solunum zorluğu olan kimseye hangisi uygulanır?

A) Sırtüstü yatırılır,başı öne yaklaştırmak için altına yastık konur

B) Yüzüstü yatırılır, karın altına yastık konur

C) Yan yatırılıp dil kontrol edilir, baş geriye bükülür.

D) Hiç bir şey yapılmadan hastaneye sevk edilir.

34) Aşağıdakilerden hangisi geriye dönük pazarlama kanalları sisteminin işlevlerinden biri değildir?

A) Toplama ve çeşitlere ayırma
B) Şekil faydası yaratma
C) Taşıma ve depolama
D) Alıcılarla ilişki ve/veya iletişim kurma

35) Aşağıdakilerden hangisi “çalışanların belirli bir dönemdeki fiili başarı durumlarını ve geleceğe yönelik gelişme potansiyellerini belirleyen çalışmalar”ı tanımlamaktadır?

A) Motivasyon

B) Eşgüdümleme

C) Kariyer planlama

D) Performans değerleme

36) Aşağıdakilerden hangisi personel yönetimi anlayışından insan kaynakları yönetimi anlayışına geçişte etkin rol oynayan faktörlerden biri değildir?

A) Sosyal ve kültürel gelişmeler
B) Refah düzeyinin düşmesi
C) Çalışma yasalarının çıkarılması
D) Sendikacılığın gelişimi

37) Toplam Kalite Yönetiminde “Sürekli Geliştirme” uygulamasında yer alan Deming Çemberinin genel çalışma çerçevesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kontrol et- Planla- Karar ver-Uygula

B) Planla-Uygula-Kontrol et-Karar ver

C) Karar ver-Kontrol et-Planla-Uygula

D) Karar ver-Uygula-Kontrol et-Planla

38) Aşağıdakilerden hangisi mobil izleme sisteminin özelliklerinden değildir?

A) Araçlar online (7×24) ve offline (geçmişe yönelik) takip edilebilir.

B) Sistem GPS tabanlı olduğundan araçların konumu hassas bir şekilde belirlenir.

C) Araçlarla ilgili her türlü bilginin etkin bir şekilde raporlanması sağlanır.

D) Gidilecek güzergahı belirler.

39) Aşağıdakilerden hangisi lojistik faaliyetlerin içinde yer almaz?

A) Paketleme
B) İnsan kaynakları yönetimi
C) Malzeme aktarımı
D) Stok yönetimi

40) Aşağıdakilerden hangisi lojistik maliyetlerin temel olarak kapsadığı unsurlardan biri değildir?

A) Envanter bulundurma maliyeti

B) Taşıma maliyeti

C) Personel maliyeti

D) Bilgi maliyeti

41) Lojistik sistemin üretim aşamasından tüketim aşamasına kadar akışını sağlayan lojistik

faaliyet aşağıdakilerden hangisidir?

A) Depolama

B) Sevkiyat

C) Ambalaj

D) Elleçleme

42) “Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na göre, aşağıdakilerden hangisi “uluslararası kıymet sözleşmesine göre belirlenecek, ithal eşyası için eşyanın CIF kıymeti ile gümrük vergileri toplamını, ihraç eşyası için FOB kıymeti ile gümrük vergileri toplamını” ifade eder?

A) FOB kıymeti

B) CIF kıymeti

C) Gümrüklenmiş değer

D) Gümrük vergileri

43) Aşağıdakilerden hangisi sıvı veya gaz haldeki yüklerin taşınmasında kullanılan konteyner çeşitidir?

A) Platform konteyner

B) Soğutmalı konteyner

C) Tank konteyner

D) Dökme yük konteyner

44) Sınır kapısının bulunduğu il ve bağlandığı ülke eşleştirmesinde aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Türkgözü sınır kapısı – Ardahan – Gürcistan

B) Habur sınır kapısı – Şırnak – İran

C) İpsala sınır kapısı – Edirne – Bulgaristan

D) Hamzabeyli sınır kapısı – Kırklareli – Yunanistan

45) Antrepo veya geçici depolama yerlerindeki eşyayı gümrük idaresinin izni olmadan kısmen veya tamamen çıkarmak veya değiştirmek fiili için 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda hangi ceza öngörülmüştür?

A) Eşyanın gümrüklenmiş değerinin iki katı idari para cezası.

B) Eşyanın gümrüklenmiş değerinin dört katı idari para cezası.

C) Altı aydan üç yıla kadar hapis ve beşbin gün adli para cezası.

D) Onbin gün adli para cezası.

46) ADR’ ye göre; aşağıdakilerden bir veya birkaçı gerçekleştiğinde taşımacı tarafından kaza veya olay yetkili makamlara rapor edilir. Hangi olayda rapor düzenlemeye gerek yoktur?

A) Yetkili makamlar olaydan haberdar olmuşsa

B) Personel yaralanmışsa,

C) Eşya veya çevreye hasar verilmişse.

D) Yükün teslimatı zamanında yapılmamışsa

47) İş Kanunu’na göre, işçiden iş görme borcunu yerine getirmesini çağrı yoluyla talep hakkına sahip olan işveren, bu çağrıyı, aksi kararlaştırılmadıkça, işçinin çalışacağı zamandan en az kaç gün önce yapmak zorundadır?

A) 4

B) 5

C) 6

D) 7

48) Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Yapan Taşıtlarda Çalışan Personelin Çalışmalarına ilişkin Avrupa Anlaşması (AETR)’na göre, aracın en az iki şoförle kullanılması durumunda her 30 saatlik sürede, her bir şoförün en az kaç saat kesintisiz olarak dinlenmesi gerekmektedir?

A) 6 saat

B) 8 saat

C) 10 saat

D) 11 saat

49) Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre, K1, M1, N ve P türü yetki belgeleri eki taşıt belgelerine asgari kapasitenin dışında kaydedilecek taşıtlar için yaş şartı nedir?

A) 5 yaş

B) 8 yaş

C) 12 yaş

D) Yaş şartı aranmaz.

50) Özet beyan ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Özet beyan, eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesine getirilmesinden önce verilir

B) Özet beyan, giriş gümrük idaresine verilir

C) Özet beyan, eşyayı Türkiye Gümrük Bölgesine getiren veya eşyanın gümrük bölgesine taşıma sorumluluğunu üstlenen kişi tarafından verilir

D) Eşyanın boşaltılmasına izin verilmesinden sonra gümrük idarelerince özet beyanda değişiklik yapılmasına izin verilir

Tıkla puan ver
[Total: 0 Average: 0]
Whatsapp
Yeni Ümit Eğitim Kurumları
Yeni Ümit Eğitim Kurumları
Merhaba
Size nasıl yardımcı olabiliriz?