07 Aralık 2013 Üdy 3 Sınav Soruları

07 Aralık 2013 Üdy 3 Sınav Soruları

CEVAPLARI İLE BİRLİKTE PDF İNDİR

1. Anayasa ’ya göre, aşağıdakilerden hangisi “Sosyal ve Ekonomik Haklar ve Ödevler” den değildir?

A. Çalışma hakkı ve ödevi
B. Konut hakkı
C. Sosyal güvenlik hakkı
D. Dilekçe hakkı

2. Aşağıdakilerden hangisi özel hukuk alanına giren hukuk dallarından birisi değildir?

A. Medeni Hukuk
B. Ticaret Hukuku
C. İş ve Soysal Güvenlik Hukuku
D. Borçlar Hukuku

3. Bilânçonun aktifi için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A. Ödenmiş sermaye bilânçonun aktifinde yer alan bir kalemdir
B. Varlıklar, borçlar ve öz kaynakların farkından oluşur
C. Personele olan maaş borçları bilânçoda aktifte yer alır
D. Varlıklar, şirketin sahip olduğu ya da kontrol ettiği ve değer taşıyan kalemlerden oluşur

4. İki yatırım projesinin standart sapmaları aynı ise karar aşağıdakilerden hangisine göre verilir?

A. Değişim katsayısı
B. Belirlilik eşitliği
C. Standart sapma
D. Varyans

5. Bir işletmede insan kaynakları sistemi, aşağıdakilerden hangisinin bir alt öğesidir?

A. Yönetim sisteminin
B. Ar-Ge sisteminin
C. Finans sisteminin
D. Üretim sisteminin

6. Aşağıdakilerden hangisi süreç analizinin ilk aşamasıdır?

A. Süreç sahibinin atanması
B. Süreç analizi ve metodolojisine ilişkin temel eğitimin alınması
C. Süreç ekibinin oluşturulması
D. Yeniden tasarımın onaylanması

7. İş Kanununa göre işverenin ücret ödeme borcu açısından aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A. Ücret kural olarak Türk parası ile ödenir.
B. Ücret en geç ayda bir ödenir.
C. İşveren her ödemede işçiye ücret hesap pusulası vermekle yükümlüdür.
D. Ücret alacakları 10 yıllık zaman aşımına tabidir.

8. İş Kanununa göre fazla çalışma süresinin toplamı bir yılda kaç saatten fazla olamaz?

A. 150
B. 170
C. 250
D. 270

9. İş Kanunu ’na göre, işçiden iş görme borcunu yerine getirmesini çağrı yoluyla talep hakkına sahip olan işveren, bu çağrıyı, aksi kararlaştırılmadıkça, işçinin çalışacağı
zamandan en az kaç gün önce yapmak zorundadır?

A. 4
B. 5
C. 6
D. 7

10. Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa göre, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A. Teşekkül halinde kaçakçılık suçunun işlenmesi, ağırlaştırıcı bir sebep olarak otaya çıkar.
B. İthali kanun gereği yasak olan bir eşyanın ithal edilmesi gibi ihracı da kanunen yasak olan eşyanın ihracı kaçakçılık suçunu meydana getirir.
C. Kaçakçılık suçunun, tüzel kişinin faaliyeti çerçevesinde veya yararına olarak işlenmesi halinde verilecek ceza iki kat arttırılır.
D. Kaçakçılık suçunun işlenmesinde “mesleki kolaylık” hali ağırlaştırıcı sebeptir.

11. Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na göre ithali kanun gereği yasak olan eşyayı bu özelliğini bilerek taşıyan kişiye fiil daha ağır bir cezayı gerektiren suç oluşturmadığı takdirde
verilecek ceza aşağıdakilerden hangisidir?

A. 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve 10 bin güne kadar adlî para cezası
B. 2 yıldan 6 yıla kadar hapis ve 20 bin güne kadar adlî para cezası
C. 3 yıldan 9 yıla kadar hapis ve 15 bin güne kadar adlî para cezası
D. 4 yıldan 12 yıla kadar hapis ve 25 bin güne kadar adlî para cezası

12. Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa göre, kaçak eşya naklinde kullanıldığı için alıkonulan kara taşıtlarının teminatla iadesinde öngörülen teminat bedeli nedir?

A. Taşıtın kasko değerinin yarısı
B. Taşıtın kasko değeri
C. Gümrüklenmiş değeri
D. FOB değeri

13. Aşağıdakilerden hangisi Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM) tanımlamalarından birisi değildir?

A. CRM, müşteriyi tasarım noktasına (merkeze) yerleştiren ve müşteri ile yakın ilişki kuran bir yönetim anlayışıdır
B. CRM, satış, pazarlama ve servis süreçlerini daha etkin hale getirmek için geliştirilmiş işleme stratejisi / kültürüdür
C. CRM, müşteri bilgilerini kullanarak müşteri sadakatini ve sonuçta müşteri değerini artırma bilimidir
D. CRM, iş ve enformasyon akışlarının öncelikle şirket ihtiyaçlarına göre tasarlanmasıdır

14. Aşağıdakilerden hangisi kurum ile müşteri ilişkilerinin zayıflamasına neden olur?

A. Kitlesel pazarlama
B. Müşteri anketleri
C. Müşteri ile bire bir yapılan görüşmeler
D. Telemarketing

15. “Müşteri beklentilerini her şeyin üzerinde tutan ve müşteri tarafından tanımlanan kaliteyi tüm faaliyetlerin yürütülmesi sırasında ürün ve hizmet bünyesinde oluşturan bir yönetim biçimidir” tanımı aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir?

A. Uygunluk kalitesi
B. Tasarım kalitesi
C. Üretim kalitesi
D. Toplam kalite yönetimi

16. “Hizmetler ….……. olduğu için her zaman ayni kaliteyi tutturmak ve standart hale getirmek çok zordur.”

Yukarıdaki boşluğu doldurunuz.

A. Tutarsız
B. Soyut
C. Bölünemez
D. Stoklanamama

17. Pazar araştırması ve lojistik hizmet tasarımının yapılandırılmasında aşağıdakilerden hangisi temel unsur değildir?

A. Sektör analizi
B. Rekabet analizi
C. Lojistik ihtiyaçların belirlenmesi
D. Enflasyon oranı

18. Aşağıdakilerden hangisi üretilen ürünün az ve talebin çok olduğu kıtlık dönemlerinde başka bir deyişle, satıcıların hakim olduğu piyasa koşullarında büyük miktarlarda ve ucuz üretmenin temel sorun olduğu dönem anlayışıdır?
A. Mamule yönelik anlayış
B. Satışa yönelik anlayış
C. Pazarlama anlayışı
D. Üretime yönelik anlayış

19. Aşağıdakilerden hangisi haksız rekabet nedeniyle açılabilecek davalardan biridir?

A. Aval davası
B. Tespit davası
C. Hapis hakkı davası
D. Takas davası

20. Türk Ticaret Kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A. Hareketten önce ve gönderen tarafından taşıma durdurulacak olursa, gönderen kararlaştırılmış olan ücretin tamamını, boşaltma ve yükletme masraflarını ve taşıyıcı tarafından yapılan diğer zaruri masrafları ödemek zorundadır.
B. Gönderenin kararlaştırılmış şartlara aykırı olarak verdiği talimat üzerine mesafe artar veya taşıma müddeti uzarsa taşıyıcı, bu artma veya uzama nispetinde fazla ücrete ve bu yüzden yaptığı masrafları talebe hak kazanır.
C. Taraflardan birisi için kusur teşkil etmeyen sebeplerden dolayı sefer duraklayıp kalırsa, taşıyıcı, yaptığı masrafları istemek hakkı saklı kalmak üzere, ancak gidilen mesafe
nispetinde taşıma ücretine hak kazanır.
D. Taraflardan birisi için kusur teşkil etmeyen sebeplerden dolayı taşımaya başlanmamış ise, taşıyıcı, yükleme ve boşaltma masraflarıyla yaptığı diğer zaruri masrafları isteyebilir.

21. Sürekli gelişmenin uygulanmasında aşağıdakilerden hangisi gerekli değildir?

A. Öneri sistemleri
B. İstatistiksel kontrol
C. Deming çemberi
D. Edvard döngüsü

22. Toplam Kalite Yönetimine göre, düzeltilmesi istenen maliyetleri oluşturan hataların sebeplerini ve toplam maliyetler içindeki payını belirlemek için bu hataların probleme olan katkılarının derecesine göre sıralandığı analiz yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

A. Oran analizi
B. Trend analizi
C. Pareto analizi
D. Mamül analizi

23. Aşağıdakilerden hangisinde tarhiyattan önce uzlaşma yapılmaz?

A. Vergi aslı
B. Usulsüzlük
C. Vergi kaybı (ziyaı)
D. Kaçakçılık suç ve cezaları

24. Vergi Usul Kanununa göre hangisi mücbir sebep sonuçlarından değildir?

A. Vergi ödevine ilişkin süreleri durdurur
B. Tarh zamanaşımını durdurur
C. Ceza kesilmez
D. Ceza zamanaşımını durdurur.

25. İlkyardımda aşağıda belirtilen uygulamalardan hangisi yanlıştır?

A. Soluk alıp veren ve nabız vuruşları hissedilen bir hastaya eğer baygın ise kalp-akciğer canlandırması yapılmalıdır
B. Kesik ve darbe sonucu oluşan yaralanmalarda yapılacak temel eylem, kanama olan bölgeye bastırmaktır
C. Solunumu duran bir kazazedeye yapay solunum uygulanır
D. Eğer omurilik yaralanmasından veya kırıklardan kuşkulanılıyorsa, hasta kesinlikle kıpırdatılmaz

26. Taşıyanın sorumluluğu esas olarak hangi periyot için düzenlenmiştir?

A. Yüklemeden boşaltmaya kadar
B. İstiflemeden boşaltmaya kadar
C. Zilyetliği devir aldığı andan zilyetliği devir edinceye kadar
D. Zilyetliği devir aldığı andan boşaltmaya kadar

27. Yükün teslim yerine varışından sonra koşullar bunların teslimini engellediği hallerde
yapılacaklarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A. Bu durumda taşımacı göndericiden talimat isteyecektir
B. Alıcı yükü kabul etmezse, gönderici sevk mektubunun birinci nüshasını vermeden yük üzerinde tasarruf edemez
C. Alıcı yükü kabul etmemiş bile olsa, taşımacıya göndericiden aksine talimat gelmedikçe, bunların teslimini isteyebilir
D. Alıcı haklarını kullanarak, yükün başka bir kişiye teslimine dair emir verdikten sonra, bunların teslimini engelleyici koşullar ortaya çıkarsa, alıcı gönderici imiş ve diğer kişi alıcı imiş gibi işlemler ve uygulamalar yapılır

28. Cumhuriyet Savcılığınca trafik kaydı üzerine şerh konulduğu tarihten itibaren ne kadar süre içerisinde, şerhin kaldırıldığına veya devamına ilişkin mahkeme kararı ibraz edilmediği takdirde bu şerh hükümsüz sayılır?

A. 1 hafta
B. 1 ay
C. 3 ay
D. 6 ay

29. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre, geçiş üstünlüğüne sahip olan araçların görevdeyken birbirleriyle karşılaşmaları halinde geçiş üstünlüğü hakkını ve kavşaklardaki geçiş hakkını hangi sıraya göre kullanırlar?

A. İtfaiye – cankurtaran – zabıta aracı – trafik polisi – sivil savunma aracı
B. Cankurtaran – trafik polisi – itfaiye – zabıta aracı – sivil savunma aracı
C. Cankurtaran – itfaiye – zabıta aracı – trafik – sivil savunma aracı
D. İtfaiye – trafik polisi – cankurtaran – sivil savunma aracı – zabıta aracı

30. AETR Sözleşmesine göre, “Dinlenme sürelerinden biri haftalık dinlenmeye eklenerek kesintisiz toplam kırkbeş saate uzatılır.” Bu dinlenme süresi taşıtın veya sürücünün normal olarak üslendiği başka bir yerde kullanılacaksa kesintisiz en az kaç saate indirilebilir?

A. 24 Saat
B. 30 Saat
C. 36 Saat
D. 48 Saat

31. Sınır kapısının bulunduğu il ve bağlandığı ülke eşleştirmesinde aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A. Türkgözü sınır kapısı – Ardahan – Gürcistan
B. Habur sınır kapısı – Şırnak -İran
C. İpsala sınır kapısı -Kırklareli – Yunanistan
D. Dereköy sınır kapısı – Edirne – Bulgaristan

32. ADR’ye göre, aşağıdakilerden hangisi yanıcı sıvı maddeler içerir?

A. Sınıf 4.1
B. Sınıf 3
C. Sınıf 1
D. Sınıf 5

33. “A.TR” belgesi başlanmamış bir işlemde kaç ay süre ile geçerliliğini korur?

A. Süre tahdidi yoktur
B. 2 ay
C. 4 ay
D. 6 ay

34. Hangisi destek lojistik faaliyetlerinden biri değildir?

A. Elleçleme
B. Müşteri hizmetleri
C. Talep tahmini /planlama
D. Pazarlama

35. Aşağıdakilerden hangisi “müşteriye kapsamlı tedarik zinciri çözümü sunmak için, kendi organizasyon kaynaklarını, 3PL şirketleri ile bir araya getiren ve tüm zincirin tasarımını
ve yönetimini üstlenen şirketlerdir” ifadesinin karşılığıdır?

A. Bütünleşik lojistik
B. Giden lojistik
C. Üçüncü taraf lojistik
D. Dördüncü taraf lojistik

36. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A. CMR’nin uygulanabilmesi için sevk mektubunun düzenlenmesi zorunludur
B. CMR kapsamına cenaze taşımaları girmemektedir
C. CMR’de taşıyıcının sorumluluğu belli koşullarda sınırlandırılmıştır
D. Göndericinin taşınan aracın uygun koşullarda olduğunu kontrol borcu bulunmamaktadır

37. CMR Sözleşmesine göre sevk mektubuyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A. Sevk mektubu en az üç nüsha düzenlenmelidir
B. Sevk mektubunda imzanın bulunmaması taşıma ilişkisini doğrudan geçersiz hale getirir
C. Birinci suret göndericiye verilir. İkinci yükle beraber gider. Üçüncüsü ise taşımacı tarafından saklanır
D. Sevk mektubunun düzenlendiği ülkedeki yasaları izin verdiği takdirde, bu imzalar matbaada basılabilir

38. CMR’ye göre tam ziyaa karine teşkil eden durum hangisidir?

A. Malların teslimi için kararlaştırılan tarihi takip eden 60 gün içinde teslim edilmemesi
B. Teslim tarihi kararlaştırılmadığı durumlarda taşıyıcının malları teslim aldığı andan itibaren 30 gün içinde teslim etmemesi durumu
C. Teslim tarihi kararlaştırılmadığı durumlarda taşıyıcının malları teslim aldığı andan itibaren 90 gün içinde teslim etmemesi durumu
D. Malların teslimi için kararlaştırılan tarihi takip eden 30 gün içinde teslim edilmemesi

39. Dökme gelen eşyada ortaya çıkan farklılıklardan özet beyan takibi yapılmaması için bu farklılığın en fazla hangi oranda olması gerekmektedir?

A. % 1
B. % 3
C. % 4
D. % 5

40. Antrepoda sayım sonucunda eksik çıkan eşya hakkında Gümrük Kanununa göre hangi ceza verilir?

A. Gümrük Vergi ve Resimleri kadar para cezası
B. Gümrük Vergi ve Resimlerinin 3 katı para cezası
C. Eşyanın CIF Kıymeti kadar para cezası
D. 3 ay hapis cezası

41. Transit rejimine tabi tutulan eşyaya eşlik eden ve beyanname bilgileri doğrultusunda Gümrük Yönetmeliğindeki örneğe uygun olarak sistemden düz beyaz kağıt üzerine alınan
döküm aşağıdakilerden hangisidir?

A. Fişli Bireysel Teminat
B. Transit Refakat Belgesi
C. TR Transfer Notu
D. Asıl Sorumlu İzin Belgesi

42. TIR karnesi kapsamında yükleme ve boşaltma yapılacak olan hareket ve varış gümrük idarelerinin toplam sayısı en fazla kaç olmalıdır?

A. 2
B. 3
C. 4
D. 5

43. Yetki belgesinde kayıtlı ve karayolu taşıtı onay belgesine sahip özmal ve kiralık araç sayılarının TIR karnesi kotası ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A. Özmal araç sayısı x 3, kiralık araç sayısı x 2
B. Özmal araç sayısı x 2, kiralık araç sayısı x 4
C. Özmal araç sayısı x 4, kiralık araç sayısı x 2
D. Özmal araç sayısı x 4, kiralık araç sayısı x 4

44. Aşağıdakilerden hangisi temel dağıtım maliyetleri içinde yer almaz ?

A. Envanter bulundurma maliyetleri
B. Birim miktar maliyetleri
C. Tutundurma maliyetleri
D. Depolama maliyetleri

45. Özet beyan ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A. Özet beyan, eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesine getirilmesinden önce verilir
B. Özet beyan, giriş gümrük idaresine verilir
C. Özet beyan, eşyayı Türkiye Gümrük Bölgesine getiren veya eşyanın gümrük bölgesine taşıma sorumluluğunu üstlenen kişi tarafından verilir
D. Eşyanın boşaltılmasına izin verilmesinden sonra gümrük idarelerince özet beyanda değişiklik yapılmasına izin verilir

46. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, K türü yetki belgesi alma koşullarına ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A. K1 yetki belgesi için başvuran gerçek kişilerin, ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş eşya taşımaya mahsus en az 1 adet özmal birim taşıta sahip olması
B. K1 yetki belgesi için başvuran kooperatifler dahil tüzel kişilerin, ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş eşya taşımaya mahsus en az 3 adet özmal birim taşıta sahip olması
C. K2 yetki belgesi için başvuranların, ticari veya hususi olarak kayıt ve tescil edilmiş en az 1 adet eşya taşımaya mahsus özmal birim taşıta sahip olmaları
D. K3 yetki belgesi için başvuranların, ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş eşya taşımaya mahsus en az 3 adet özmal birim taşıta sahip olması

47. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, C1 yetki belgesi eki taşıt belgelerine kaç yaşından büyük olmayan eşya taşımaya mahsus ticari veya hususi taşıtlar kaydedilir
A. 5
B. 10
C. 15
D. 20

48. Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre, G2 yetki belgesi sahipleri; aşağıdaki yetki belgesi sahiplerinden hangileri ile acentelik sözleşme yapabilirler?

A. C2, L2
B. C2, M3
C. C2, N2
D. C2, P2

49. Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre, aşağıdaki yetki belgelerinden hangisi uluslararası taşıma yapamaz?

A. C1 Yetki Belgesi
B. N2 Yetki Belgesi
C. M3 Yetki Belgesi
D. L2 Yetki Belgesi

50. Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin kapsamına girer?

A. Özel otomobillerle ve bunların römorklarıyla yapılan taşımalar.
B. Resmi taşıtlarla ve bunların römorklarıyla yapılan ticari olmayan taşımalar
C. Türk Silahlı Kuvvetlerine ait taşıtlarla ve bunların römorklarıyla yapılan taşımalar.
D. Gerçek kişiler adına hususi olarak kayıt ve tescil edilmiş kamyonet cinsi taşıtlarla ve bunların römorklarıyla yapılan ticari taşımalar

Tıkla puan ver
[Total: 2 Average: 3]
Whatsapp
Yeni Ümit Eğitim Kurumları
Yeni Ümit Eğitim Kurumları
Merhaba
Size nasıl yardımcı olabiliriz?