Dhmi Genel Müdürlüğü

Dhmi Genel Müdürlüğü

Dhmi Genel Müdürlüğü

Genel Müdürlük Merkez ve Taşra teşkilatı ile müessese ve bağlı ortaklarında teftişin etkin bir şekilde yürütülmesi hususunda genel prensipleri tespit etmek ve personelin verimli çalışmasını teşvik edici teftiş sistemini geliştirmek,

  • DHMİ Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra teşkilatı ile müessese ve bağlı ortaklıklarında her türlü inceleme, araştırma, soruşturma ve teftişi yapmak veya yaptırmak,
  • Kuruluşun görevleri ile ilgili kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge ve genelgelerin uygulanış tarzını izlemek,
  • Kuruluş personelinin görev ve sorumlulukları ile ilgili durum ve davranışlarını, incelemek, araştırmak, teftiş etmek ve gerekenler hakkında soruşturma yapmak,
  • Genel Müdürlük Makamınca verilen teftiş hizmetleri ile ilgili diğer işlemleri yapmak.
Ody ve Üdy Eğitim Takvimi