Hazine Müsteşarlığı

Hazine Müsteşarlığı Nedir?

Hazine Müsteşarlığı 1

 • Ekonomi politikalarının tespiti ile ilgili çalışmaları yapmak ve kararlaştırılan politikaları uygulamak,
 • Hazine işlemlerini, para, kredi ve nakit hareketleri ile Devletin iç ve dış borç yönetimini yapmak,
 • Fonların faaliyetlerinin para politikası ve bütçe uygulamaları ile koordinasyonunu sağlayarak, kaynakların kullanımındaki etkinliği arttırmak ve bu amaçla gerekli önlemleri almak,
 • Kamu iktisadi teşebbüsleri ve Devlet iştirakleri ile ilgili olarak Devlet pay sahipliğinin gerektirdiği her türlü işlemi yapmak,
 • Kamu İktisadi Teşebbüslerinin yeniden yapılandırılma işlemlerini yapmak,
 • İki taraflı ve çok taraflı dış ekonomik ilişkiler ve anlaşmalarla ilgili hizmetleri yürütmek,
 • Uluslararası ekonomik ve mali kuruluşlarda üyelik ve temsilin gerektirdiği işlemleri ve görevleri yapmak ve yürütmek,
 • Avrupa Birliği ile ilişkilerde Müsteşarlığın görev ve faaliyet alanına giren konularla ilgili politikaları belirlemek ve bu konularda alınan kararları yürütmek,
 • Türkiye Cumhuriyeti adına yabancı ülkelerden, bu ülkelerdeki kurum ve kuruluşlar ile mali piyasalardan borç ve hibe almak ve yabancı ülkelere veya bunların kamu kurum ve kuruluşlarına borç ve hibe vermek,
 • Uluslararası mali ve ekonomik kuruluşlarla üyelik ve temsil ilişkilerini 1173 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde düzenlemek ve yönetmek, bu kuruluşların katılım paylarını ödemek için her türlü işlemi yapmak ve Devlet adına sermaye katkısını karşılamak için taahhüt senedi vermek,
 • Bankacılık, sermaye piyasası ve diğer mali piyasalara ilişkin politikaları hazırlamak, uygulamak, uygulanmasını izlemek,
 • Bankalar, sigorta şirketleri ve mali sektörün diğer kurumlarının kamu adına denetimini yapmak,
 • Kambiyo politikalarına ilişkin esasları düzenlemek, uygulamasını izlemek ve yönlendirmek,
 • Yurtdışı müteahhitlik hizmetleri ile ilgili uygulamaları yürütmek ve ilgili kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyon sağlamak, Hazinece sermaye ihracına ilişkin düzenlemeler yapmak ve uygulamasını izlemek,
 • Özel sigortacılığa ilişkin politikaları hazırlamak, uygulanmasını izlemek,
 • Ekonomik ve mali konularda araştırma ve değerlendirmeler yapmak, sonuçlarını yayınlamak ve bu amaçla istatistik ve bilgi derlemek,
 • Yerli ve yabancı özel sektörün yatırım ve sermaye faaliyetlerinin plan ve hedef gayelerinin uygun bir şekilde yürütülmesini teşvik ve tanzim edecek tedbirleri tesbit ve teklif etmek, uygulamak, uygulamayı takip etmek,
 • Bankalar, sigorta şirketleri, mali sektörün diğer kurumları ile Müsteşarlığın görev alanına giren konularda özel ve kamu kuruluşlarında kamu adına denetim yapmak,
 • Müsteşarlığın görev ve faaliyet alanına giren konularda diğer kamu kurum ve kuruluşları arasında koordinasyonu sağlamak,
 • Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak

UTİKAD (Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği)

Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği Nedir? Utikad’ ın; Karayolu ile gerçekleştirilen taşımacılığının sorunlarını, çözüm önerilerini kamuoyuna, idari ve siyasi otoriteye yansıtmak, sektörün ortak menfaatlerini korumak ve savunmak, sektörün...
Read More

UND (Uluslararası Nakliyeciler Derneği)

Uluslararası Nakliyeciler Derneği Nedir? Türkiye’de uluslararası taşıma yapan firmaların oluşturduğu en geniş mesleki birlik. Bizi facebook ta takip edebilirsiniz.
Read More

TOBB (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği )

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Nedir? TOBB: Türkiye’nin yabancı ülkelerle olan iktisadi, mali, ticari, ve sınai faaliyetlerinin ülke yararına geliştirilmesine yardımcı olmak, kendi bünyesinde yer alan kuruluşlarla, diğer resmi ve...
Read More

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Ne İş Yapar? Genel Müdürlüğün görev ve yetkileri şunlardır: Sivil havacılık faaliyetlerinin kamu yararına, ekonomik ve sosyal gelişmelere ve millî güvenlik amaçlarına uygun olarak düzenlenmesi ve...
Read More

Roder

Roder Nedir? Ülkemizde faaliyet gösteren tüm Uluslararası Karayolu Eşya Taşımacılık firmalarının yanı sıra bu firmalara hizmet tedarikinde bulunan Ro-Ro Gemi İşletmecileri ve Kombine Taşımacılık ile iştigal eden firmalara hizmet sunmak...
Read More

Rayder

Rayder Nedir? Ülkemizde Demiryolları, Tüp geçit, Hızlı tren, Metro ve Tramvay gibi toplu taşıma hizmetlerinin geliştirilmesi, yapılan ve yapılmakta olan çalışmaların tanıtılması, yaygınlaştırılması ve demiryolu eğitimini geliştirmek gayesi ile kurulmuş...
Read More

Loder (Lojistik Derneği)

Loder Lojistik Derneği Nedir? Lojistik Faaliyetlerinin Etkinlik ve Verimliliğini Artırmak, Lojistik Yönetimi Alanında Mesleki Formasyon ile Profesyonelliği Geliştirmek amacıyla kurulmuş ve bu konuda ilk danışılan kurum olmayı hedeflemektedir.    
Read More

Kurum ve Kuruluşların İsimleri

Kurum ve Kuruluşlar Nelerdir? Ulusal ve uluslar arası olmak üzere iki kısıma ayrılırlar; Ulusal kuruluşlar Ulaştırma bakanlığı Denizcilik müşteşarlığı Gümrük müşteşarlığı Hazine müşteşarlığı Dış ticaret müşteşarlığı Karayolu genel müdürlüğü Kara...
Read More

Kurum ve Kuruluşlar

Kurum ve Kuruluşlar Konular Kurum ve Kuruluşlar Denizcilik Müşteşarlığı Gümrük Müşteşarlığı Hazine Müşteşarlığı Dış Ticaret Müşteşarlığı Karayolları Genel Müdürlüğü Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Dhmi Genel Müdürlüğü Turkiye Odalar ve Borsalar...
Read More

Karayolları Genel Müdürlüğü

Karayolları Genel Müdürlüğü Ne Yapar? Karayolları Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır: Bu kanunda tarif olunan Otoyol, Devlet ve il yolları ağına giren yol güzergahlarını ve bunların değişikliklerini hazırlayıp, imar mevzuatı kapsamına...
Read More
Ody ve Üdy Eğitim Takvimi