Vergi Cezalarını Ortadan Kaldıran Haller

Vergi Cezalarını Ortadan Kaldıran Haller
Vergi Cezalarını Ortadan Kaldıran Haller 1
cezaların ortadan kalkması

Vergi borcu nedir?

Vergi yükümlülüğü, vergiyi doğuran olayın meydana gelmesiyle doğar. Vergi talepleri, vergi kanununa göre verginin alınmasını gerektiren olay veya hukuki durumun ortaya çıkmasıyla ortaya çıkar. Vergi iddiası, vergi mükellefinin vergi borcunu ifade eder.

Vergi Cezalarının Ortadan Kaldırılması

Vergi Cezalarının Ortadan Kaldırılması
Vergi Cezalarının Ortadan Kaldırılması

Vergi cezalarının ortadan kalkmasını sağlayacak muhtelif ihtimaller aşağıda sıralanmıştır.

1– Ödeme yapıldığında:

Cezanın ödenmesiyle ceza tamamen ortadan kalkar.

2– Yanılma

Eğer mükellefler, Maliye Bakanlığının görüşlerine ya da genel tebliğ ve genelgelerine uygun hareket ederek, bir vergi kaybına neden olurlarsa bu mükelleflere vergi cezası kesilemez,

3– Pişmanlık ve Islah

mükellefler suç işledikten sonra idarece ortaya çıkarılmadan kendiliklerinden idareye durumu bildirmeleri, vergi ve gecikme zammının ödenmesi halinde ceza uygulanmaz.

4– Ölüm

Cezaların kişiselliği ilkesi gereğince ölümle birlikte mükellefin vergi cezası sona erer.

5– Mücbir sebep

Vergi ödevlerinin yerine getirilmesine engel olacak ağır hastalık, ağır kaza ve tutukluluk, doğal afetler, kişinin iradesi dışında gaib olması (örneğin kişinin kendi arzusu dışında askere alınması gibi) ve mükellefin iradesi dışında defter ve belgelerin elden çıkmış bulunması gibi durumlardır. Bu gibi zorunlu nedenlerin bulunması ve devam etmesi halinde vergi kaybı ortaya çıksa dahi mükellefe vergi cezası kesilmeyecektir

6- Zamanaşımı

Zamanaşımı süreleri:

Madde 114 –

Vergi alacağının doğduğu takvim yılını takip eden yılın başından başlayarak beş yıl içinde tarh ve mükellefe tebliğ edilmeyen vergiler zamanaşımına uğrar.

Ceza zamanaşımı, kanunda yazılı sürenin geçmesiyle devletin cezalandırmak hakkını düşüren bir durumdur.

7- Dava

Mükellefler, vergi ceza ihbarnamesinin tebliğinden itibaren 30 gün içinde vergi mahkemesinde iptal davası açabilirler.

8-Hata düzeltme

Vergi cezalarında hata yapılması halinde bu hatalar Vergi Usul Kanunu uyarınca düzeltilecektir.

9-Tahkim

Vergi mükellefi, vergi kaçakçılığı dışındaki vergi ziyaı cezaları konusunda vergi dairesi ile anlaşabilir.

10-Feragat

Zararlı istilası veya doğal afetlerden kaynaklanan vergi cezalarından, Gelir Bakanlığı tarafından kısmen veya tamamen feragat edilebilir. İptal etmeniz durumunda vergi cezası kaldırılacaktır.

11-Karşılık ve takipten vazgeçme

Vergi cezasının tahsili sırasında yapılan masrafın cezadan fazla olması ve tahsil imkânının bulunmaması halinde karşılık ve takipten vazgeçilebilir. Bu durumda vergi cezası uygulanmaz.

12-Af

Af, vergi cezalarını kısmen veya tamamen ortadan kaldırmaktadır.

Vergi Hukukunda Süreler ve Vergi Borcunun Sona Erdirilmesi

Vergi Hukukunda Süreler Vergi hukukunda süreler gerek mükellefler/sorumlular gerekse vergi idaresi için önem arz etmektedir. Bir hakkın kullanılması bir borcun...
Read More

Vergi Hukukunun Konusu

Vergi Hukukunun Konusu ve Kapsamı Devlet ve diğer kamu tüzel kişilerinin kamu hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak üzere gelire ihtiyaçları vardır. Kamu...
Read More

VERGİ İCRASI

Vergi İcrası Nedir? Vergi icrası 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun (AATUHK) hükümleri dairesinde icra edilir. Devlete, İl...
Read More

VERGİ UYUŞMAZLIKLARININ ÇÖZÜM YOLLARI

Vergi Uyuşmazlıkları ve Çözüm Yolları Nelerdir? İdari Çözüm Yolları İdari çözüm yolları dava yoluna başvurulmaksızın vergi uyuşmazlıklarının idare ile anlaşarak...
Read More

VERGİLENDİRME SÜRECİ

Vergilendirme Süreci Nedir? Verginin konusu, verginin üzerinden alındığı şey, fiil veya olaylardır. Gelir, servet, harcama, hizmet, üretim veya hukuki işlemler...
Read More

DAMGA VERGİSİ

Damga Vergisi Nedir? Konu, Yükümlüler ve Matrah Damga vergisi, kişilerin kendi aralarında ya da devletle yaptıkları hukuki işlemlerde düzenledikleri belgeler...
Read More

GELİR VERGİSİ

Gelir Vergisi Nedir? Konusu gelir olan gelir vergilerini, gelir ve kurumlar vergileri meydana getirmektedir. Gelir vergileri, gerçek kişilerin gelirlerini; kurumlar...
Read More

GİDER VERGİLERİ

Gider Vergileri Nelerdir? Gider vergileri üretilen, satılan veya tüketilen mal ve hizmetler üzerine konulan vergilerdir. Gelir veya serveti elde edildikleri...
Read More

KATMA DEĞER VERGİSİ

Katma Değer Vergisi Nedir? Ülkemizde 1 Ocak 1985 tarihinden itibaren uygulamasına başlanan Katma Değer Vergisi çağdaş ve genel kapsamlı bir...
Read More

KURUMLAR VERGİSİ

Kurumlar Vergisi Nedir? Kurumlar Vergisinin konusu, Kurumlar Vergisi Kanununun 1. maddesinde belirtilen kurumların elde etmiş oldukları kurum kazançlarıdır. Kurumlar Vergisinde...
Read More
Tıkla puan ver
[Total: 1 Average: 5]
Whatsapp
Yeni Ümit Eğitim Kurumları
Yeni Ümit Eğitim Kurumları
Merhaba
Size nasıl yardımcı olabiliriz?