Kategori: Vergi Hukuku ve Kanunu

Show Posts in

YILLIK BEYANNAMENİN VERİLMESİ

Yıllık Beyanname Verilmesi Nedir? Yıllık Beyannamenin Verilme Zamanı Mükellefler elde ettikleri gelirlerine göre değişik aylarda beyanname verirler. Buna göre, geliri sadece basit usulde tespit edilen ticari kazançlardan oluşan mükellefler Şubat ayının birinci gününden 25. günü akşamına kadar; bunların dışındaki durumlarda olanlar ise Mart ayının birinci gününden 25. günü …

VERGİ KANUNLARI VE UYGULAMALARI

Vergi Kanunları ve Uygulamaları Nelerdir? Vergi sistemimizin temeli 1949 yılında yapılan vergi reformu ile atılmıştır. Bugünkü gelir ve kurumlar vergisinin, Vergi Usul Kanunu’nun esasları bu tarihte kabul edilmiştir. Gerçi 1949’dan günümüze kadar geçen süre içinde her üç kanunda çok çeşitli değişiklikler yapılmıştır; ancak temel ilkelerde değişme olmamıştır. 1949’da …

VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ

Veraset ve İntikal Vergisi Nedir? Verginin Konusu Veraset ve intikal vergisi, veraset yoluyla veya hangi suretle olursa olsun ivazsız bir şekilde bir kişiden diğer bir kişiye intikal eden mallar üzerinden alınır. Verginin Mükellefi Veraset ve intikal vergisinin mükellefi, veraset yoluyla veya ivazsız bir şekilde mal edinen gerçek ve …

KURUMLAR VERGİSİ

Kurumlar Vergisi Nedir? Kurumlar Vergisinin konusu, Kurumlar Vergisi Kanununun 1. maddesinde belirtilen kurumların elde etmiş oldukları kurum kazançlarıdır. Kurumlar Vergisinde de kurum kazançları, Gelir Vergisine konu olan yedi kazanç ve irat türünden oluşur. Ancak Kurumlar Vergisinde kazançlar hangi kaynaktan sağlanırsa sağlansın, kurum kazancı adı altında birleşir ve ticari …

VERGİ KANUNLARI

Vergi Kanunları Konuları VERGİ KANUNLARI VE UYGULAMALARI GELİR VERGİSİ YILLIK BEYANNAMENİN VERİLMESİ KURUMLAR VERGİSİ GİDER VERGİLERİ KATMA DEĞER VERGİSİ DAMGA VERGİSİ VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ Normlar Hiyerarşisi ile ilgili yazımızı okuyabilirsiniz.

KATMA DEĞER VERGİSİ

Katma Değer Vergisi Nedir? Ülkemizde 1 Ocak 1985 tarihinden itibaren uygulamasına başlanan Katma Değer Vergisi çağdaş ve genel kapsamlı bir tüketim vergisidir. Katma Değer Vergisinin Konusu Katma değer vergisinin konusu ticari, sınaî, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetler, her türlü mal ve hizmet …

GİDER VERGİLERİ

Gider Vergileri Nelerdir? Gider vergileri üretilen, satılan veya tüketilen mal ve hizmetler üzerine konulan vergilerdir. Gelir veya serveti elde edildikleri zaman değil, harcandıkları zaman, mal ve hizmetlerin fiyatları içine gizlenmiş olarak vergilendirirler; vasıtalı (dolaylı) vergilerdir. Miktarları tüketim harcamalarına göre değişir; vergilenmiş malları daha çok kullananlar, diğerlerine göre daha …

GELİR VERGİSİ

Gelir Vergisi Nedir? Konusu gelir olan gelir vergilerini, gelir ve kurumlar vergileri meydana getirmektedir. Gelir vergileri, gerçek kişilerin gelirlerini; kurumlar vergisi ise, ilke olarak kurumların kurum kazançlarını vergilendirir. Kamuya gelir sağlama dışında vergilerin başka amaçları da bulunmaktadır. Bunlar, ekonomik ve sosyal amaçlardır. Ekonomide hedeflenen bazı amaçları gerçekleştirmede ve …

DAMGA VERGİSİ

Damga Vergisi Nedir? Konu, Yükümlüler ve Matrah Damga vergisi, kişilerin kendi aralarında ya da devletle yaptıkları hukuki işlemlerde düzenledikleri belgeler veya kâğıtlar üzerinden ödedikleri mali yükümlülüklerdir. Damga vergisi’nin konusu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kâğıtlardır. Kanuna ekli (2) sayılı tabloda yazılı kâğıtlar ise, damga vergisinden müstesnadır. Kanundaki …

VERGİLENDİRME SÜRECİ

Vergilendirme Süreci Nedir? Verginin konusu, verginin üzerinden alındığı şey, fiil veya olaylardır. Gelir, servet, harcama, hizmet, üretim veya hukuki işlemler verginin konusu olabilir. Gelir ve kurumlar vergisinin konusu gelirler, motorlu taşıtlar vergisinin konusu motorlu taşıtlar, Gümrük Vergisinin konusu gümrüğe tabi eşya, Katma Değer Vergisinin konusu mal veya hizmet, …