ÜDY DENEME SINAVI 6

570
ÜDY DENEME SINAVI 6
0%

Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre aşağıdakilerden hangisi kambiyo senedi değildir?

Correct! Wrong!

Sahipsiz gayrimenkuller üzerinde aslen mülkiyet hakkının kazanılmasına ne ad verilir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi yönetim sözleşmelerinin avantajlarından değildir?

Correct! Wrong!

Aşağıdaki kayıp, hasar veya gecikmeden hangisinde taşımacı sorumlu tutulur?

Correct! Wrong!

K 1 yetki belgesi için başvuran gerçek kişilerin en az kaç adet özmal birim taşıta ve kaç tonluk asgari kapasiteye sahip olmaları şarttır?

Correct! Wrong!

Bir fatura kapsamındaki eşyanın çeşitli cins, nevi ve ağırlıktaki kaplara konulması halinde her kapta ne kadar eşyanın bulunduğunu göstermek amacıyla düzenlenen belge aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Eşyanın serbest bölgelerde kalabileceği süre nedir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi bir servet vergisi değildir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi iş hukukunun yardımcı kaynaklarından biridir?

Correct! Wrong!

Makine teçhizat gibi paraya çevrilmesi planlanmayan ya da en az bir yıl sonra nakde dönüştürülmesi planlanan varlıklar bilançonun hangi bölümünde gösterilir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi bir işletmenin insan kaynakları kapsamı içinde yer almaz?

Correct! Wrong!

Ticari amaçla il içi dağıtım işletmeciliği yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilen yetki belgesi hangisidir?

Correct! Wrong!

Aşağıdaki hukuk kaynaklarından hangisi Danıştay incelemesinden geçirilmek şartıyla çıkarılır?

Correct! Wrong!

Sigortanın hangi şartlarda yapıldığını ve sigortanın başladığını belirleyen belge aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi “ters lojistik” faaliyetleri arasında yer almaz?

Correct! Wrong!

Kara Yolları Trafik Yönetmeliği aşağıdakilerden hangisini kapsar?

Correct! Wrong!

Alacağı olan kişinin borçludan isteyebileceği, borçlunun da tazmin etme zorunluluğu olan davranış biçimi hangisidir?

Correct! Wrong!

Kaçakçılık Kanunu hükümlerine göre ithali Kanun gereğince yasak olan eşyayı ülkeye sokan kişiye aşağıdaki cezalardan hangisi uygulanır?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi ticari davalarda “özel kanıt” niteliğinde değildir?

Correct! Wrong!

Eşya terminali işletmeciliği yapacak gerçek ve tüzel kişiler ile kamu kurum ve kuruluşlarına verilen yetki belgesi hangisidir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi pazar bölümlemenin sağladığı yararlardan birisidir?

Correct! Wrong!

Türkiye Gümrük Bölgesinde kara yoluyla transit eşya taşıyanların kendilerine verilen güzergâh geçiş süresini 72 saatten fazla aşması halinde verilecek para cezası usulsüzlük cezasının kaç katı olarak uygulanır?

Correct! Wrong!

Ülkemizde yurtiçi yük taşımacılığında karayolundan sonra en çok tercih edilen taşıma modu hangisidir?

Correct! Wrong!

Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre aşağıdakilerden hangisi uluslararası yolcu taşımaları kapsamında değildir?

Correct! Wrong!

D 1 yetki belgesi için başvuranların en az kaç adet koltuk kapasitesine sahip olmaları şarttır?

Correct! Wrong!

CMR sözleşmesine göre eşyanın teslimi ile ilgili olarak mahkeme, kasti fena hareket hükmüne varmışsa kayıp, hasar, zarar ve gecikmelerin yarattığı kayıpların tazmini için mahkemeye en geç ne kadar süre sonra başvurulabilir?

Correct! Wrong!

Türkiye'de bulunan bir yabancı aşağıdaki haklardan hangisinden yararlanabilir?

Correct! Wrong!

Türkiye’de ikamet etmeyen ancak kazancını Türkiye’de elde eden kişilerin mükellefiyeti nedir?

Correct! Wrong!

Yetki belgesinde kayıtlı ve kara yolu taşıtı onay belgesine sahip özmal ve kiralık araç sayılarının TIR karnesi kotası ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi özel hukuk dalıdır?

Correct! Wrong!

M türü yetki belgesi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Correct! Wrong!

Belirli bir amaca ulaşmak için bir konu ya da düşünce çerçevesinde oluşturulan planlı ve düzenli bir dizi tutundurma faaliyetine ne ad verilir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi finans yöneticisinin işletmenin piyasa değerini etkileyen kararlarından değildir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi yönetim teorisinin gelişimini etkileyen faktörlerden biri değildir?

Correct! Wrong!

CMR Konvansiyonu’na göre, yükün kısmen veya tamamen kaybından dolayı kaynaklanan tazminat aşağıdaki birimlerden hangisi üzerinden hesaplanır?

Correct! Wrong!

Kablosuz iletişim protokolü diye tanımladığımız iletişim teknolojisi hangisidir?

Correct! Wrong!

İhracatçı ülkenin ticaret odaları tarafından tasdik edilen, malzemenin imal edildiği ülkeyi gösteren belge aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

İhracata yönelik devlet yardımları aşağıdakilerden hangisini kapsamaz?

Correct! Wrong!

Müşterilerle iletişim ve bilgilendirme sürecini gerçekleştiren fonksiyon aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

İş Kanunu’na göre "gece dönemi” en çok kaç saat sürer?

Correct! Wrong!

Whatsapp
Yeni Ümit Eğitim Kurumları
Yeni Ümit Eğitim Kurumları
Merhaba
Size nasıl yardımcı olabiliriz?