17 Ekim 2015 Üdy 3 Sınav Soruları

17 Ekim 2015 Üdy 3 Sınav Soruları

Üdy 3 Sınav Soruları

Sınavı Çözmek İçin Tıklayınız

1. ADR’ye göre aşağıdaki tehlike sınıflarından hangisi zehirli gazları içerir?
A) Sınıf 4.1
B) Sınıf 2.3
C) Sınıf 3
D) Sınıf 6.1

2. Anayasaya göre usulüne uygun bir biçimde onaylanarak yürürlüğe giren uluslararası antlaşmalar hangi hukuki kaynakla eşdeğer düzeydedir?
A) Kanun Hükmünde Kararname
B) Yönerge
C) Yönetmelik
D) Kanun

3. Aşağıdaki akreditif türlerinden hangisi ihracatçıya ön ödeme yapılmasına imkan verildiğini gösterir?
A) Teyitli Akreditif
B) Dönülebilir Akreditif
C) Kırmızı Şartlı Akreditif
D) Devredilebilir Akreditif

Açıklama: Kırmızı şartlı (red clause) akreditif türü, akreditif bedelinin tamamının veya bir kısmının, akreditifte istenilen belgelerin ibrazından önce satıcıya avans niteliğinde ödenmesidir. Böylelikle akreditif lehtarının malları üretmesi veya sevk etmesi için finansmana ihtiyaç duyduğu durumlarda, akreditif şartlarına uygun belgelerin ibrazını gerçekleştirmeden akreditiften yararlanması mümkün olabilmektedir.

4. Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin kontrolünde bulunan çevreyi ifade eder?
A) Dış çevre
B) İç çevre
C) Teknolojik çevre
D) Kültürel çevre

5. Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamındadır?
A) Türk Silahlı Kuvvetlerine ait taşıtlarla ve bunların römorklarıyla yapılan taşımalar,
B) Özel otomobiller ve bunların römorklarıyla yapılan taşımalar
C) Resmi taşıtlarla ve bunların römorklarıyla yapılan ticari taşımalar,
D) Gerçek kişiler adına hususi olarak kayıt ve tescil edilmiş kamyonet cinsi taşıtlarla ve bunların römorklarıyla yapılan ve hem taşımanın hem de taşınan eşyanın ticari olmadığı taşımalar.

Açıklama: Taşıt Resmi’ de olsa taşımanın amacı ticari ise KTY kapsamındadır.

6. Aşağıdakilerden hangisi lojistik maliyetlerden sayılmaz?
A) Navlun, sigorta ve gümrükleme maliyetleri
B) Stok bulundurma maliyetleri
C) Hammadde maliyetleri
D) Depolama maliyetleri

7. Aşağıdakilerden hangisi müşterilerin hizmet algılama kriterlerinden birisidir?
A) Firmanın sahip olduğu araç sayısının çokluğu
B) Firmanın depo imkânları
C) Profesyonellik ve beceriye sahip olma
D) Firmanın kuruluş tarihi

8. Aşağıdakilerden hangisi vergi hukukunda mücbir sebep teşkil etmez?
A) Ağır hastalık
B) Tutukluluk
C) Doğal afet
D) Yakının Ölümü

Açıklama: Mücbir sebep ( ağır kaza, ağır hastalık, tutukluluk, yangın, yer sarsıntısı, sel-su baskını, sahibinin iradesi dışında defter belgelerin elden çıkması vb) yani kişilerin iradesi dışında meydana gelen ve kaçınılmaz ve karşı koyulmaz olayların varlığı halinde, zor durum ve ölüm halinde süreler uzatılabilmekte veya hak zayi olmayabilmektedir.

9. Aşağıdakilerden hangisi sevk irsaliyesinin özelliklerinden değildir?
A) Muhasebe kayıtlarında esas alınmaz
B) Sevk irsaliyesinde birim fiyat ve tutar yer almalıdır
C) Malın nereye ve kime gönderildiğini belirtir
D) Sevk irsaliyesi 3 nüsha olarak düzenlenir

10. Aşağıdakilerden hangisi Toplam Kalite Yönetiminde başarı için gerekli olan temel faktörlerden biri değildir?
A) İşletmenin bilgi üreten bir işletme haline dönüştürülmesi
B) Müşteriye ilgili olunması
C) Sadece işletme içi süreçlere odaklanmak
D) Kalite maliyetinin öğrenilmesi

11. Aşağıdakilerden hangisi Toplam Kalite Yönetimi sistemi içerisindeki “Ölçme ve Değerlendirme Maliyetlerinden” birisidir?
A) Kalite planlaması
B) Tedarikçi garantisi
C) Stok değerlemesi
D) Kalite eğitimi

12. Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında asli kusur sebebi sayılmaz?
A) Kırmızı ışıklı trafik işaretinde veya yetkili memurun dur işaretinde geçmek
B) Kurallara uygun park etmiş araçlara çarpmak
C) Aracın taşıma sınırının üstünde yük ve yolcu almak
D) Karşı yönden gelen trafiğin kullanıldığı şeride girmek

13. Bir taşıtın yüksüz ağırlığı ile taşımakta olduğu sürücü, hizmetli, yolcu ve eşyanın toplam ağırlığı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yüklü ağırlık
B) Dingil ağırlığı
C) Gabari
D) Azami ağırlık

14. Bir ticari işletmeyi kısmen dahi olsa kendi adına işleten kimseye ne denir?
A) Esnaf
B) Tacir
C) Şirket
D) Vakıf

Açıklama: Bir ticari işletmeyi, kısmen dahi olsa kendi adına işleten kimseye tacir denir. Bir ticari işletmeyi kurup açtığını, sirküler, gazete, radyo ve sair ilan vasıtalarıyla halka bildirmiş veya işletmesini ticaret siciline kaydettirerek keyfi yeti ilan etmiş olan kimse fiilen işletmeye başlamamış olsa bile tacir sayılır.

15. Bir üretim birimi başına ya da bir zaman birimi başına ödenmesi gereken ya da kararlaştırılan ücret miktarına ne isim verilir?
A) Alternatif sıralama
B) Ana-kök ücret
C) Puan verme
D) Geleneksel değerleme

16. CMR’ye göre kayıp ve hasarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Taşımacı, durumun koşulları bakımından kayıp veya hasarın özel risklerin bir veya daha fazlasına atfedilebildiğini belirlendiğinde, bunların bu nedenlerden ileri geldiği kabul edilir
B) Taşımacı kayıp veya hasarın gerçekte özel risklerden kaynaklandığını ispat etmek zorundadır
C) Hak iddia eden kimse, kayıp veya zararın özel risklere kısmen veya tamamen bağlı olmadığını kanıtlaması gerekmektedir
D) Taşımacı eşyayı teslim aldığı andan teslim edinceye kadar kayıp ve hasardan sorumludur

17. CMR ye göre teslimde gecikmeden dolayı zarar ve ziyan halinde ödenecek tazminatın sınırı nedir?
A) Navlun bedeli
B) Mal bedeli
C) Kilo başına 8.33 SDR
D) İstenen tazminat kadar

18. Firmanın kısa süreli borçlarını, ödeme gücünü ölçmek, işletme sermayesinin yeterli olup olmadığını saptayabilmek için hangi oran kullanılır?
A) Likidite Oran
B) Mali Yapı Rasyoları
C) Alacak devir hızı
D) Karlılık oranları

Açıklama: likidite oranları, firmanın kısa vadeli borçlarını ödeme gücünü ölçme ve Net işletme sermayesinin yeterli olup olmadığının saptanmasında kullanılır.

19. FOB’da satıcının teslim yükümlülüğü ne zaman yerine getirilmiş olur?
A) Belirlenen varış limanına malı gönderebilmek için gerekli tüm giderler ve navlun ödendiği zaman
B) Malın belirlenen varış limanında, gemi bordasında, ithal gümrüğünden geçirmeden alıcının emrine hazır tutulmasıyla
C) Belirlenen yükleme limanında mallar gemi küpeştesini aştığı andan itibaren
D) Malın belirlenen varış limanında, gemi bordasında, ithal gümrüğünden geçirmeden alıcının emrine hazır tutulmasıyla

20. Geçiş Belgesi ve Dağıtım Esasları Yönergesine göre Kapıkule sınır kapısından çıkarak Fransa\’ya yük taşıyan bir aracın izlemesi gereken transit güzergah grubu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bulgaristan-Sırbistan-Arnavutluk-İtalya-Almanya-Fransa
B) Bulgaristan-Sırbistan-Slovenya-İtalya-Avusturya-Almanya- Fransa
C) Bulgaristan-Sırbistan-Slovenya-Macaristan –Almanya- Fransa
D) Bulgaristan-Sırbistan-Hırvatistan-Slovenya-Avusturya-Almanya- Fransa

21. Gümrüklerden geçiş karnelerinin geçerlilik süreleri yoksa veya geçerlilik süreleri bitmiş ya da geçerli olmayan ülkeler arasında Türkiye\’nin ismi bulunuyorsa, aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Türkiye\’ye girişine izin verilir.
B) Türkiye\’ye girişine bir defalık izin verilir
C) Türkiye\’ye girişine izin verilmez
D) Türkiye\’ye girişine teminat vermesi durumunda izin verilir.

22. Haksız fiil veya sözleşmeye aykırılıktan dolayı karşı tarafın uğradığı zararın karşılanmasına ne ad verilir?
A) Tazminat
B) Ceza
C) Hükümsüzlük
D) Mutlak butlan

23. İçeriği maddi hukukça belirlenen vergi ilişkisinde hak ve yükümlülüklerin gerçekleştirilme usullerini düzenleyen hukuk dalı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Genel Vergi Hukuku
B) Özel Vergi Hukuku
C) Maddi Vergi Hukuku
D) Şekli Vergi Hukuku

Açıklama: VERGİ HUKUKUNUN BÖLÜMLENMESİ

A1)Genel Vergi Hukuku : Vergi hukukunun tümüne ilişkin ve bütün vergilerde uygulanacak temel ilkeler ve kurallar, vergi borcu ve vergi ilişkisinin niteliği, vergi borcunun doğması ve sona ermesi, vergilendirme alanında çıkan uyuşmazlıklar ve çözüm yollarını incelenir.

A2)Özel Vergi Hukuku : Konularına göre tek tek vergiler ve bunları düzenleyen yasaları inceler.

B1)Maddi Vergi Hukuku : Vergi borcu konusunda hak ve ödevlerinin doğumunu, sona ermesini ve bunların içeriğine ilişkin hukuki ilkeleri inceleyen daldır.

B2)Şekli Vergi Hukuku : Maddi hukukça belirlenen vergi ilişkisinde hak ve yükümlülüklerin gerçekleştirilme usullerini düzenleyen daldır.

24. İş ilişkisinin önceden anlaşılan bir süreye bağlı olarak yapılmadığı durumda yapılan sözleşme türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Belirli süreli sözleşme
B) Belirsiz süreli sözleşme
C) Tam süreli sözleşme
D) Deneme süreli sözleşme

25. İşletmenin faaliyetlerinden doğan kârların bir kısmını veya tamamını dağıtmayıp işletmede bırakması yoluyla sermaye ihtiyacını karşılanması aşağıdakilerden hangisidir?
A) Fon finansmanı
B) Oto finansman
C) Fon yönetimi
D) Finansman yönetimi

Açıklama: Oto finansman, bir işletmenin elde ettiği kârın tümünü veya bir kısmını dağıtmayarak işletme bünyesinde bırakmasıdır

26. İşletmenin pazar bölümlendirmesine gitmediği ve hedef pazar olarak herkesi belirlediği pazarlama stratejisi nedir?
A) Farklılaştırılmış pazarlama
B) Farklılaştırılmamış pazarlama
C) Belli bir Pazar bölümüne yönelmiş pazarlama
D) Her endüstriyel tüketicinin özel ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik pazarlama

Açıklama: Farklılaştırılmamış Pazarlama (tüm pazar) stratejisi: Farklılaştırılmamış pazarlama stratejisinde işletme tüm pazarı homojen olarak düşünmekte, dolayısıyla pazarın içinden bir bölüm seçmeye gerek duymamaktadır. Bu anlamada pazarlama karması elemanlarının bileşimini tek bir pazarda etkin olabilmeyi düşünerek planlayan işletmelerin uyguladığı strateji farklılaştırılmamış pazarlama stratejisi olarak tanımlanmaktadır.

27. İş yerinde 2 yıldır çalışmakta olan bir işçi işten çıkarılmak istenmektedir. Bu durumda işveren, işçi için yasal olarak hangi ihbar süresini kullanacaktır?
A) 2 hafta
B) 4 hafta
C) 6 hafta
D) 8 hafta

Açıklama: İşi birbuçuk yıldan üç yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak altı hafta sonra

28. İthalatın ülke bazında miktar olarak sınırlandırılması şeklinde uygulanan kota türüne ne denir?
A) Sözleşmeli kota
B) Ayrımcı kota
C) Değişken kota
D) Global kota

Açıklama: Global Kota : Hükümet sadece ithal mal hacmini belirler, ithalatın hangi ülkeden ve kimler tarafından yapılacağına karışmaz

29. Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa göre kaçak şüphesiyle el konulan eşyanın miktarı, cinsi, markası, tipi, modeli, seri numarası gibi eşyanın ayırıcı özelliklerini gösterir bir tutanakla nereye teslim edilir?
A) Özel antrepoya
B) Gümrük muhafaza park alanına
C) Gümrük idaresine veya gümrük idaresince izin verilen yere
D) Gümrük muhafaza müdürünün belirlediği bir yere

Açıklama: Eşyaya el konulması MADDE 19. — Bu Kanunda zoralımı öngörülen kaçak eşyaya derhal el konulur ve en yakın gümrük idaresine veya gümrük idaresince izin verilen yerlere miktarını ve cins, marka, tip, model, seri numarası gibi eşyanın ayırıcı özelliklerini gösterir bir tutanakla teslim edilir.

30. Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda tanımlanan suçların ve kabahatlerin, üç veya daha fazla kişi tarafından birlikte işlenmesi halinde verilecek ceza açısından aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Verilecek ceza aynı kalır.
B) Verilecek ceza yarı oranında azaltılır.
C) Verilecek ceza yarı oranında arttırılır.
D) Verilecek ceza 2 kat arttırılır

Açıklama: Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda tanımlanan suçların ve kabahatlerin, bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde verilecek ceza 2 kat artar.

31. Kanun Tasarısı ve Kanun Teklifi arasındaki fark nedir?
A) Kanun Tasarısı Bakanlar Kurulu tarafından, Kanun Teklifi Milletvekilleri tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisine önerilir.
B) Kanun Tasarısı ve Kanun Teklifleri Muhalefet Partileri tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisine önerilir.
C) Kanun Tasarısı Milletvekilleri tarafından, Kanun Teklifi Bakanlar Kurulu tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisine önerilir.
D) Kanun Tasarısı ve Kanun Teklifleri Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisine önerilir.

32. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre, 11 saatlik kesintisiz günlük dinlenme süresi haftada kaç defadan fazla olmamak üzere en az kaç saate indirilebilir?
A) 3 defa, 10 Saat
B) 2 defa, 9 Saat
C) 3 defa, 9 Saat
D) 2 defa. 10 Saat

33. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre; trafikte geçiş hakkı ne demektir?
A) Bazı özel yollardan yararlanma hakkıdır
B) Otoyollardan yararlanma hakkıdır
C) Görev sırasında bazı araçların trafik kısıtlamalarına ve yasaklamalarına tabi olmamalarıdır
D) Yayaların ve sürücülerin diğer yaya ve sürücülere göre yolu kullanmak sırasındaki önceliğidir

Açıklama: GEÇİŞ ÜSTÜNLÜĞÜ: Görev sırasında bazı araçların trafik kısıtlamalarına ve yasaklamalarına tabi olmamalarıdır GEÇİŞ HAKKI: Yayaların ve sürücülerin diğer yaya ve sürücülere göre yolu kullanmak sırasındaki önceliğidir

34. Karayolu ile gelen ve geçici depolama yerine boşaltılan bir eşyanın özet beyan verildiği tarihten itibaren kaç gün içerisinde gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulması gerekmektedir?
A) 15
B) 20
C) 30
D) 45
E)

Açıklama: Türkiye Gümrük Bölgesine getirilip gümrüğe sunulan eşyanın, özet beyan verildiği tarihten itibaren Karada 20 gün, denizde 45 gün içinde gümrükçe onaylanmış bir işleme tabi tutulması gerekir

35. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Araçlarda yapılan tadilatların Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmeliğe uygun ve Araç Tescil Belgesine işlenmiş olması zorunludur
B) Soğutma tertibatı bulunanlar hariç römork ve yarı römorklarda yakıt deposu bulundurulabilir
C) Soğutma tertibatı bulunan römork ve yarı römorklarda sadece soğutma tertibatının çalıştırılması için gereken yakıt deposu bulundurulabilir
D) Taşıtların yakıt depolarının toplam hacimlerine Bakanlık sınırlama getirebilir

36. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, C türü yetki belgesi alma koşullarına ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) C1 yetki belgesi için başvuranların, ticari veya hususi olarak kayıt ve tescil edilmiş eşya taşımaya mahsus en az 1 adet özmal birim taşıta sahip olmaları şarttır.
B) C2 yetki belgesi için başvuranların, ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş eşya taşımaya mahsus en az 11 adet özmal birim taşıt ile azami yüklü ağırlıkları toplamının 440 tondan az olmaması şarttır.
C) C3 yetki belgesi için başvuranların, ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş eşya taşımaya mahsus en az 2 adet özmal birim taşıt ile azami yüklü ağırlıkları toplamının 75 tondan az olmaması şarttır.
D) C1 yetki belgesi için başvuranların, belirli bir işletme sermayesine sahip olma zorunluluğu bulunmamaktadır.

Açıklama: C3 yetki belgesi için başvuranların, ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş eşya taşımaya mahsus en az 3 adet özmal birim taşıta sahip olması, özmal çekici cinsi taşıtlarının katar ağırlıkları ile özmal kamyon cinsi taşıtlarının azami yüklü ağırlıkları toplamının 75 tondan az olmaması ve 25.000 Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine sahip olmaları şarttır.

37. Karayolu Taşıma Yönetmeliği\’ne göre G3 yetki belgesi için başvuranların acentelik sözleşmesi yapabileceği yetki belgesi türleri aşağıdakilerden hangisidir?
A) M1, P1, P2
B) N2, M2, P2
C) M2, P1, P2
D) M3, P1, P2

38. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre H ve R türü yetki belgesi sahipleri; aşağıda belirtilen yetki belgesi sahiplerinden hangileri ile anlaşma veya sözleşme yapamazlar?
A) C1 ve K3
B) L1 ve K2
C) C1 ve K2
D) C3 ve K1

39. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre yetki belgelerinin iptal işleminin yürürlüğe girmesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Yetki belgesi sahibinin kendi isteğiyle yapılan iptal işleminin yapıldığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde
B) Yetki belgesi sahibinin kendi isteğiyle yapılan iptal işleminin yapıldığı tarihten itibaren 30 gün içerisinde
C) Yetki belgesi sahibinin kendi isteğiyle yapılan iptal işleminin haricinde yapılan diğer iptal işlemlerinde yetki belgesi sahibine bildirim tarihini takip eden 30 uncu günde
D) Yetki belgesi sahibinin kendi isteğiyle yapılan iptal işleminin haricinde yapılan diğer iptal işlemlerinde yetki belgesi sahibinde bildirim tarihinde

40. Lojistik sistemin üretim aşamasından tüketim aşamasına kadar akışını sağlayan lojistik faaliyet aşağıdakilerden hangisidir?
A) Depolama
B) Sevkiyat
C) Ambalaj
D) Elleçleme

Açıklama: Sevkiyat ile lojistik sistemin üretim aşamasından tüketim aşamasına kadar akışının sağlanması amaçlanmaktadır
Düzenle Sil
41. Mamul kalitesini doğrudan etkileyen faktörler aşağıdakilerden hangisi değildir?
A) Proje ve tasarım kalitesi
B) Teknik ve mühendislik kalitesi
C) Dağıtım
D) Hammadde kalitesi

Açıklama: Herhangi bir mamulün nihai kalitesini oluşturan ve mamulün kalitesini doğrudan etkileyen faktörler vardır. Bu faktörler: • Proje ve tasarım kalitesi, • Teknik ve mühendislik hesap kalitesi, • Hammadde kalitesi, • İşçilik kalitesi, • Kontrol kalitesi, • Depolama ve sevkiyat kalitesi, • Kullanım kalitesidir.

42. Müşteri ilişkilerinin en önemli amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Karlılık sağlamak
B) Sadakat yaratmak
C) Müşteri sayısını arttırmak
D) Ürün çeşitliliğini arttırmak

43. Sigorta sözleşmesinin yapılmasına dair teklifnamenin sigorta şirketine ulaştığı tarihten kaç gün içinde reddedilmezse kabul edilmiş sayılır?
A) 15
B) 20
C) 30
D) 60

44. Sınır kapıları ile bu kapılardan çıkış yapılan ülke eşleşmesinde aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Ardahan/Türközü Sınır Kapısı – Gürcistan
B) Edirne/Dereköy Sınır Kapısı – Bulgaristan
C) Kilis/Öncüpınar Sınır Kapısı – Suriye
D) Ağrı/Gürbulak Sınır Kapısı – İran

Açıklama: Doğru sınır kapısı: Kırklareli/Dereköy sınır kapısı – Bulgaristan

45. TIR Uygulama Tebliğine göre, onay belgesinin gerçeğe aykırı (sahte) olarak tanzim edildiğinin tespit edilmesi halinde aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
A) Aynı taşıta, 3 ay süreyle onay belgesi verilmez.
B) Talep üzerine belge yenilenir.
C) Onay belgesi iptal edilir. Aynı taşıta, 6 ay süreyle onay belgesi verilmez.
D) TIR taşımacılığı sonuçlanıncaya kadar kullanılmasına izin verilir.

46. Trafik kazası geçirmiş bir yaralının araç içerisinden çıkarılmasında hangi uygulama tercih edilir?
A) Heimlich manevrası
B) Şok pozisyonu
C) Rentek manevrası
D) Koma pozisyonu

47. Türkiye Gümrük Bölgesinde karayoluyla transit eşya taşıyan araçların, verilen süreleri 24 saate kadar aşması halinde uygulanacak ceza aşağıdakilerden hangisidir?
A) Usulsüzlük Cezası 2 kat olarak uygulanır
B) Usulsüzlük Cezası 4 kat olarak uygulanır
C) Usulsüzlük Cezası 6 kat olarak uygulanır
D) Usulsüzlük Cezası 8 kat olarak uygulanır

Açıklama: Türkiye Gümrük Bölgesinde karayoluyla transit eşya taşıyan taşıt araçlarının 91 inci maddeye göre verilen süreleri yirmi dört saate kadar aşması halinde usulsüzlük cezası miktarın iki katı olarak uygulanır:

48. Türk Ticaret Kanunu’na göre, bir faturayı alan kimse, faturanın içeriği hakkında aldığı tarihten itibaren kaç gün içinde itirazda bulunmazsa o faturanın içeriğini kabul etmiş sayılır?
A) 5
B) 7
C) 8
D) 15

49. Üretim işletmesinin tüm kaynaklarının etkin ve verimli planlanarak, şirketin malzeme-tezgah-para-insan gibi kaynaklarının eş güdüm içerisinde kullanılmasını sağlamak için geliştirilmiş yöntem hangisidir?
A) Malzeme İhtiyaç Planlaması
B) Kurumsal Kaynak Planlaması
C) Elektronik Veri Değişimi
D) Küresel Konum Belirleme Sitemi

Açıklama: Kurumsal kaynak planlaması ya da işletme kaynak planlaması (İngilizce: Enterprise Resource Planning – ERP), işletmelerde mal ve hizmet üretimi için gereken işgücü, makine, malzeme gibi kaynakların verimli bir şekilde kullanılmasını sağlayan bütünleşik yönetim sistemlerine verilen genel addır. Kurumsal kaynak planlaması (KKP) sistemleri, bir işletmenin tüm veri ve işlemlerini bir araya getirmeye veya bir araya getirilmesine yardımcı olmaya çalışan ve genelde kullanımı kolay olan sistemlerdir.

50. Zıya ve hasardan dolayı mesul olması lazım gelen taşıyıcı tayin edilemediği takdirde hangi süreç takip edilmektedir?
A) Taşıma işlemini ilk yapan taşıyıcı mesul tutulur.
B) Taşıma işlemini en son gerçekleştiren taşıyıcı mesul tutulur.
C) Zarar, bütün taşıyıcılar arasında her birinin taşıma ücretindeki hissesi ile mütenasip olmak üzere bölünür.
D) Taşıyıcı zıya ve hasarın, eşyayı kendisi taşıdığı zaman içinde vaki olmadığını ispat etse dahi tazmin edilecek zarara iştirak eder.

Açıklama: Zıya ve hasardan dolayı mesul olması lazı mgelen taşıyıcı tayin edilemediği takdirde zarar, bütün taşıyıcılar arasında herbirinin taşıma ücretindeki hissesi ile mütenasip olmak üzere bölünür. Bununla beraber zıya ve hasarın, eşyayı kendisi taşıdığı zaman içinde vaki olmadığını ispat eden taşıyıcı tazmin edilecek zarara iştirak etmez.

Tıkla puan ver
[Total: 0 Average: 0]
Whatsapp
Yeni Ümit Eğitim Kurumları
Yeni Ümit Eğitim Kurumları
Merhaba
Size nasıl yardımcı olabiliriz?