Üdy Sınav Soruları

Mesleki Yeterlilik Eğitimi Belgelerinde Üst Düzey Yöneticilik ve Orta Düzey Yöneticilik Belgeleri Eğitimi Ulusal ve Uluslararası yük, eşya ve kargo taşımacılığı eğitimleri olan ÜDY3, ÜDY4, ÜDY3, ÜDY4 Belgeleri için düzenlenmiştir.

1-) Aşağıdakilerden hangisi harçların niteliklerinden biri değildir?

A) Kamu kuruluşlarının verdiği hizmet dolayısıyla alınır
B) Harç alınabilmesi için verilen hizmetin kamusal hizmet olması gerekir
C) Harçlar da vergiler gibi zora dayanır
D) Vergiler gibi karşılıksız olarak alınır

CEVAP
DOĞRU CEVAP: D ŞIKKI Harçlar karşılıklı olup, bir hizmetin karşılığında alınır. Vergiler ise karşılıksızdır.

2- ABC stok yöntemine göre, düşük değerli olup bol miktarda bulundurulması, kontrol, sipariş ve kayıt işlemlerinin basit tutulması gereken ve stok miktarı fazla olduğundan sık sık gözden geçirme ve sipariş işlemlerine gerek duyulmayan stok kalemi aşağıdakilerden hangisidir?

A) D
B) C
C) B
D) A

Cevap
Doğru cevap: C şıkkı A gurubu: Pahalı değerde az sayıda kalem A sınıfı olarak gruplanır. B grubu: orta değerde ve sayıdaki kalemler B sınıfı olarak gruplanır. C grubu: çok sayıda fakat ucuz olan kalemler C sınıfı olarak gruplanır.

3-) Bir hukuki işlemi kanunun ön gördüğü şekilde yapmamanın müeyyidesi (yaptırımı) aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tazminat
B) Ceza
C) Hükümsüzlük (butlan)
D) İptal edilebilirlik

CEVAP
DOĞRU CEVAP: D ŞIKKI Hükümsüzlük (butlan); Bir hukuki işlemin, kanunun öngördüğü şekilde yapılamaması veya kanuna aykırı olarak yapılması halinde hukuki sonuç doğurmamasıdır.

4- CMR sözleşmesine göre eşyanın teslimi ile ilgili olarak mahkeme, kasdi fena hareket hükmüne varmışsa kayıp, hasar, zarar ve gecikmelerin yarattığı kayıpların tazmini için mahkemeye en geç ne kadar süre sonra başvurulabilir?

A) 1 yıl
B) 2 yıl
C) 3 yıl
D) 4 yıl

CEVAP
DOĞRU CEVAP: C ŞIKKI CMR anlaşma gereğince yapılan taşımalardan doğacak davaların BİR YIL içinde açılması gerekir. Ancak, bilerek kötü hareket veya mahkeme tarafından bilerek kötü hareket olarak kabul edilen kusurlarda, bu süre ÜÇ YILDIR.

5- Denizyolu ile gelip genel antrepoya boşaltılmış, antrepo rejimi beyanında bulunulmuş eşyanın buralarda bekleme süresi ne kadardır?

A) 7 gün
B) 30 gün
C) 45 gün
D) Sınırsız

CEVAP
Eşyanın antrepo rejimi altında kalış süresi sınırsızdır

6- İş Kanununa göre, iş ilişkilerinde eşit davranma ilkesine aykırı davranma halinde iş veren ne kadarlık bir tazminat ödemek zorundadır?

A) 1 aylık ücret tutarı
B) 3 aylık ücret tutarı
C) 4 aylık ücret tutarı
D) 6 aylık ücret tutarı

CEVAP
İşçi, dört aya kadar ücreti tutarındaki uygun bir tazminattan başka yoksun bırakıldığı haklarını da talep edebilir.

7- İş Kanununa göre nitelikleri bakımından en fazla kaç iş günü süren işlere “süreksiz iş” denir?

A) 10
B) 20
C) 30
D) 45

CEVAP
Nitelikleri bakımından en çok OTUZ İŞ GÜNÜ süren işlere süreksiz iş, bundan fazla devam edenlere sürekli iş denir.

8- Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa göre yaptırımların konusunu oluşturan eşyanın kaim değerinden neyi anlamak gerekir?

A) Eşyanın piyasa değerini
B) Eşyanın gümrüklenmiş değerini
C) Eşyanın sigorta değerini
D) Eşyanın komisyonca tespit edilecek değerini

CEVAP
Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa göre yaptırımların konusunu oluşturan eşyanın kaim değerinden, EŞYANIN GÜMRÜKLENMİŞ DEĞERİNİ anlamak gerekir.

9- Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda tanımlanan suçların ve kabahatlerin, bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde, verilecek cezanın uygulaması ne şekilde olur?

A) Verilecek ceza yarısı oranında arttırılır
B) Verilecek ceza bir kat oranında arttırılır
C) Verilecek ceza iki kat oranında artırılır
D) Verilecek ceza aynı kalır

CEVAP
Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda tanımlanan suçların ve kabahatlerin, bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde verilecek ceza 2 kat artar.

10- “Verginin Tebliği” ne demektir?

A) Kanunlarca gösterilen matrah ve nispetler üzerinden hesaplanarak vergi alacağını miktar üzerinden tespit edilmesidir.
B) Mükellefin vergi borcunu ödeyebilmesi için vergi dairesinin tarh ettiği vergiyi bildirmesidir.
C) Tarh ve tebliğ edilen verginin ödenmesi gereken safhaya gelmesidir.
D) Bütün vergilendirme süreçleri tamamlanmış verginin ilgili vergi dairesine ödenmesi işlemidir.

CEVAP
Hesaplanan vergi borcunun mükellefe vergi dairesi tarafından bildirilmesi keyfiyeti.
Ody ve Üdy Eğitim Takvimi