CEZALARIN ORTADAN KALKMASI

Cezanın Ortadan Kaldırılması Nedir?

– Ödeme: Cezanın ödenmesiyle ceza tamamen ortadan kalkar.

– Yanılma: Eğer mükellefler, Maliye Bakanlığının görüşlerine ya da genel tebliğ ve genelgelerine uygun hareket ederek, bir vergi kaybına neden olurlarsa bu mükelleflere vergi cezası kesilemez,

– Pişmanlık ve Islah: mükellefler suç işledikten sonra idarece ortaya çıkarılmadan kendiliklerinden idareye durumu bildirmeleri, vergi ve gecikme zammının ödenmesi halinde ceza uygulanmaz.

– Ölüm: Cezaların kişiselliği ilkesi gereğince ölümle birlikte mükellefin vergi cezası sona erer.

– Mücbir sebep: Vergi ödevlerinin yerine getirilmesine engel olacak ağır hastalık, ağır kaza ve tutukluluk, doğal afetler, kişinin iradesi dışında gaib olması (örneğin kişinin kendi arzusu dışında askere alınması gibi) ve mükellefin iradesi dışında defter ve belgelerin elden çıkmış bulunması gibi durumlardır. Bu gibi zorunlu nedenlerin bulunması ve devam etmesi halinde vergi kaybı ortaya çıksa dahi mükellefe vergi cezası kesilmeyecektir

– Zamanaşımı: Ceza zamanaşımı, kanunda yazılı sürenin geçmesiyle devletin cezalandırmak hakkını düşüren bir durumdur.

Ody ve Üdy Eğitim Takvimi