CEZALARIN ORTADAN KALKMASI

CEZALARIN ORTADAN KALKMASI 4

cezaların ortadan kalkması

Cezanın Ortadan Kaldırılması Nedir?

– Ödeme: Cezanın ödenmesiyle ceza tamamen ortadan kalkar.

– Yanılma: Eğer mükellefler, Maliye Bakanlığının görüşlerine ya da genel tebliğ ve genelgelerine uygun hareket ederek, bir vergi kaybına neden olurlarsa bu mükelleflere vergi cezası kesilemez,

– Pişmanlık ve Islah: mükellefler suç işledikten sonra idarece ortaya çıkarılmadan kendiliklerinden idareye durumu bildirmeleri, vergi ve gecikme zammının ödenmesi halinde ceza uygulanmaz.

– Ölüm: Cezaların kişiselliği ilkesi gereğince ölümle birlikte mükellefin vergi cezası sona erer.

– Mücbir sebep: Vergi ödevlerinin yerine getirilmesine engel olacak ağır hastalık, ağır kaza ve tutukluluk, doğal afetler, kişinin iradesi dışında gaib olması (örneğin kişinin kendi arzusu dışında askere alınması gibi) ve mükellefin iradesi dışında defter ve belgelerin elden çıkmış bulunması gibi durumlardır. Bu gibi zorunlu nedenlerin bulunması ve devam etmesi halinde vergi kaybı ortaya çıksa dahi mükellefe vergi cezası kesilmeyecektir

– Zamanaşımı: Ceza zamanaşımı, kanunda yazılı sürenin geçmesiyle devletin cezalandırmak hakkını düşüren bir durumdur.

YILLIK BEYANNAMENİN VERİLMESİ

Yıllık Beyanname Verilmesi Nedir? Yıllık Beyannamenin Verilme Zamanı Mükellefler elde ettikleri gelirlerine göre değişik aylarda beyanname verirler. Buna göre, geliri...
Read More

VERGİ KANUNLARI VE UYGULAMALARI

Vergi Kanunları ve Uygulamaları Nelerdir? Vergi sistemimizin temeli 1949 yılında yapılan vergi reformu ile atılmıştır. Bugünkü gelir ve kurumlar vergisinin,...
Read More

VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ

Veraset ve İntikal Vergisi Nedir? Verginin Konusu Veraset ve intikal vergisi, veraset yoluyla veya hangi suretle olursa olsun ivazsız bir...
Read More

KURUMLAR VERGİSİ

Kurumlar Vergisi Nedir? Kurumlar Vergisinin konusu, Kurumlar Vergisi Kanununun 1. maddesinde belirtilen kurumların elde etmiş oldukları kurum kazançlarıdır. Kurumlar Vergisinde...
Read More

VERGİ KANUNLARI

Vergi Kanunları Konuları VERGİ KANUNLARI VE UYGULAMALARI GELİR VERGİSİ YILLIK BEYANNAMENİN VERİLMESİ KURUMLAR VERGİSİ GİDER VERGİLERİ KATMA DEĞER VERGİSİ DAMGA...
Read More

KATMA DEĞER VERGİSİ

Katma Değer Vergisi Nedir? Ülkemizde 1 Ocak 1985 tarihinden itibaren uygulamasına başlanan Katma Değer Vergisi çağdaş ve genel kapsamlı bir...
Read More

GİDER VERGİLERİ

Gider Vergileri Nelerdir? Gider vergileri üretilen, satılan veya tüketilen mal ve hizmetler üzerine konulan vergilerdir. Gelir veya serveti elde edildikleri...
Read More

GELİR VERGİSİ

Gelir Vergisi Nedir? Konusu gelir olan gelir vergilerini, gelir ve kurumlar vergileri meydana getirmektedir. Gelir vergileri, gerçek kişilerin gelirlerini; kurumlar...
Read More

DAMGA VERGİSİ

Damga Vergisi Nedir? Konu, Yükümlüler ve Matrah Damga vergisi, kişilerin kendi aralarında ya da devletle yaptıkları hukuki işlemlerde düzenledikleri belgeler...
Read More

VERGİLENDİRME SÜRECİ

Vergilendirme Süreci Nedir? Verginin konusu, verginin üzerinden alındığı şey, fiil veya olaylardır. Gelir, servet, harcama, hizmet, üretim veya hukuki işlemler...
Read More
Ody ve Üdy Eğitim Takvimi