VERGİ HUKUKUNDA KAMU DENETİMİ

Vergi Hukukunda Kamu Denetimi Nedir?

Vergi denetiminin amacı, bir yandan vergi idaresini düzenli ve mevzuata uygun bir şekilde çalışmaya yönlendirmek; diğer taraftan da mükellefleri doğru bildirimde bulunmaya yönelterek vergi kaybını önlemektir.

Kamu denetimi kamu organlarınca yürütülen bir denetimdir.

Yoklama; Yoklama, vergi hukuku açısından vergi kanunlarının uygulanması için mükellef ve vergi sorumlularıyla ilgili maddi olayların, kayıt ve konuların vergi dairesi yetkili elamanlarınca araştırılması ve tespit edilmesidir. VUK bu tanımlamanın ardından yoklamaya yetkili memurları vergi kanunlarının uygulanmasıyla ilgili olarak;

– Mükellefin günlük hâsılatını tespit etmek,

– Ödeme kaydedici cihaz kullanmak zorunluluğuna uyulup uyulmadığını tespit etmek,

– Defter ve belge düzenine uyulup uyulmadığını,

– Nakil araçlarının maliye bakanlığının belirleyeceği özel işaretle durdurmak ve taşıtta bulundurulması gereken taşıt makbuzu, yolcu listesi, fatura ya da sevk irsaliyesi, yolcu biletiyle taşınan yolcu ve malların miktar ve mahiyetlerini ölçmek, tartmak suretiyle tespit etmek,

– Taşıma irsaliyesi, sevk irsaliyesi ve faturaların taşıtta bulunmaması halinde bu belgelerin ibrazına değin taşıtları trafikten alıkoymak, taşınan malın sahibi belli değilse tespitine kadar malı bekletmek ve muhafaza altına almak yetkisine sahiptirler.

– Yoklamaya yoklama memurları, yetkilendirilen memurlar, vergi incelemesine yetkili olanlar tarafından önceden haber vermeden her zaman (zamanaşımı süresinde ) yapılır demektedir.

Teftiş, vergi yönetiminin kendi içi bünyesindeki denetimidir, vergi yönetiminin görevlerinin tespit edilen amaca zamanında mevzuata uygun olarak ve verimli bir biçimde ulaşılıp ulaşılmadığını belirlemek amacıyla yapılır. Vergi toplayan birimler, bir taraftan hiyerarşik amirlerce denetlenirken, diğer taraftan da teftiş elemanlarınca denetlenirler.

İnceleme, ödenmesi gereken vergilerin doğruluğunu araştırmak, tespit etmek ve sağlamaktır. Vergi kanunlarına göre defter ve hesap tutmak evrak ve belgeleri saklamak ve ibraz etmek zorunda olan

gerçek ve tüzel kişiler vergi incelemesine konu olurlar. Önceden haber verilmeden tarh zamanaşımı süresince inceleme yapılabilir. İncelemeye yetkili olanlar hesap uzmanları, hesap uzmanı yardımcıları , ilin en büyük mal memuru, vergi denetmenleri , vd müdürleri, maliye müfettişleri, gelirler kontrolörleri tarafından yapılır.

Vergi Revizyonu

Revizyon işlemi, genel olarak, geçmişte yapılan kayıtların incelenmesidir. Başka bir deyişle, geriye doğru yapılan bir incelemedir. Bu inceleme sırasında kayıtlar ve bunlarla ilgili belgelerin doğruluğu, muhasebe kayıtlarına uygunluğu sorgulanır ve varsa hatalar ve eksiklikler tespit edilir. Vergi revizyonu, işletmeyle ilgili işlemlerin dayanaklarını, kayıtlarını ve sonuçlarını sistemli bir biçimde inceleyerek, hata, hile ve kanuni ölçülere aykırı durumları tespit edip bunların düzeltilmesini ve gelecekte tekrar edilmesini önleyerek, vergi matrahının kanuni ölçüler içersinde tam olarak tespitine yönelik eleştiri ve değerlendirmeler bütünüdür

Ody ve Üdy Eğitim Takvimi