VERGİ HUKUKUNDA KAMU DENETİMİ

VERGİ HUKUKUNDA KAMU DENETİMİ 4

vergi hukukunda kamu denetimi

Vergi Hukukunda Kamu Denetimi Nedir?

Vergi denetiminin amacı, bir yandan vergi idaresini düzenli ve mevzuata uygun bir şekilde çalışmaya yönlendirmek; diğer taraftan da mükellefleri doğru bildirimde bulunmaya yönelterek vergi kaybını önlemektir.

Kamu denetimi kamu organlarınca yürütülen bir denetimdir.

Yoklama; Yoklama, vergi hukuku açısından vergi kanunlarının uygulanması için mükellef ve vergi sorumlularıyla ilgili maddi olayların, kayıt ve konuların vergi dairesi yetkili elamanlarınca araştırılması ve tespit edilmesidir. VUK bu tanımlamanın ardından yoklamaya yetkili memurları vergi kanunlarının uygulanmasıyla ilgili olarak;

– Mükellefin günlük hâsılatını tespit etmek,

– Ödeme kaydedici cihaz kullanmak zorunluluğuna uyulup uyulmadığını tespit etmek,

– Defter ve belge düzenine uyulup uyulmadığını,

– Nakil araçlarının maliye bakanlığının belirleyeceği özel işaretle durdurmak ve taşıtta bulundurulması gereken taşıt makbuzu, yolcu listesi, fatura ya da sevk irsaliyesi, yolcu biletiyle taşınan yolcu ve malların miktar ve mahiyetlerini ölçmek, tartmak suretiyle tespit etmek,

– Taşıma irsaliyesi, sevk irsaliyesi ve faturaların taşıtta bulunmaması halinde bu belgelerin ibrazına değin taşıtları trafikten alıkoymak, taşınan malın sahibi belli değilse tespitine kadar malı bekletmek ve muhafaza altına almak yetkisine sahiptirler.

– Yoklamaya yoklama memurları, yetkilendirilen memurlar, vergi incelemesine yetkili olanlar tarafından önceden haber vermeden her zaman (zaman aşımı süresinde ) yapılır demektedir.

Teftiş, vergi yönetiminin kendi içi bünyesindeki denetimidir, vergi yönetiminin görevlerinin tespit edilen amaca zamanında mevzuata uygun olarak ve verimli bir biçimde ulaşılıp ulaşılmadığını belirlemek amacıyla yapılır. Vergi toplayan birimler, bir taraftan hiyerarşik amirlerce denetlenirken, diğer taraftan da teftiş elemanlarınca denetlenirler.

İnceleme, ödenmesi gereken vergilerin doğruluğunu araştırmak, tespit etmek ve sağlamaktır. Vergi kanunlarına göre defter ve hesap tutmak evrak ve belgeleri saklamak ve ibraz etmek zorunda olan gerçek ve tüzel kişiler vergi incelemesine konu olurlar. Önceden haber verilmeden tarh zaman aşımı süresince inceleme yapılabilir. İncelemeye yetkili olanlar hesap uzmanları, hesap uzmanı yardımcıları , ilin en büyük mal memuru, vergi denetmeleri , vd müdürleri, maliye müfettişleri, gelirler kontrolörleri tarafından yapılır.

Vergi Revizyonu

Revizyon işlemi, genel olarak, geçmişte yapılan kayıtların incelenmesidir. Başka bir deyişle, geriye doğru yapılan bir incelemedir. Bu inceleme sırasında kayıtlar ve bunlarla ilgili belgelerin doğruluğu, muhasebe kayıtlarına uygunluğu sorgulanır ve varsa hatalar ve eksiklikler tespit edilir. Vergi revizyonu, işletmeyle ilgili işlemlerin dayanaklarını, kayıtlarını ve sonuçlarını sistemli bir biçimde inceleyerek, hata, hile ve kanuni ölçülere aykırı durumları tespit edip bunların düzeltilmesini ve gelecekte tekrar edilmesini önleyerek, vergi matrahının kanuni ölçüler içersinde tam olarak tespitine yönelik eleştiri ve değerlendirmeler bütünüdür.

YILLIK BEYANNAMENİN VERİLMESİ

Yıllık Beyanname Verilmesi Nedir? Yıllık Beyannamenin Verilme Zamanı Mükellefler elde ettikleri gelirlerine göre değişik aylarda beyanname verirler. Buna göre, geliri...
Read More

VERGİ KANUNLARI VE UYGULAMALARI

Vergi Kanunları ve Uygulamaları Nelerdir? Vergi sistemimizin temeli 1949 yılında yapılan vergi reformu ile atılmıştır. Bugünkü gelir ve kurumlar vergisinin,...
Read More

VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ

Veraset ve İntikal Vergisi Nedir? Verginin Konusu Veraset ve intikal vergisi, veraset yoluyla veya hangi suretle olursa olsun ivazsız bir...
Read More

KURUMLAR VERGİSİ

Kurumlar Vergisi Nedir? Kurumlar Vergisinin konusu, Kurumlar Vergisi Kanununun 1. maddesinde belirtilen kurumların elde etmiş oldukları kurum kazançlarıdır. Kurumlar Vergisinde...
Read More

VERGİ KANUNLARI

Vergi Kanunları Konuları VERGİ KANUNLARI VE UYGULAMALARI GELİR VERGİSİ YILLIK BEYANNAMENİN VERİLMESİ KURUMLAR VERGİSİ GİDER VERGİLERİ KATMA DEĞER VERGİSİ DAMGA...
Read More

KATMA DEĞER VERGİSİ

Katma Değer Vergisi Nedir? Ülkemizde 1 Ocak 1985 tarihinden itibaren uygulamasına başlanan Katma Değer Vergisi çağdaş ve genel kapsamlı bir...
Read More

GİDER VERGİLERİ

Gider Vergileri Nelerdir? Gider vergileri üretilen, satılan veya tüketilen mal ve hizmetler üzerine konulan vergilerdir. Gelir veya serveti elde edildikleri...
Read More

GELİR VERGİSİ

Gelir Vergisi Nedir? Konusu gelir olan gelir vergilerini, gelir ve kurumlar vergileri meydana getirmektedir. Gelir vergileri, gerçek kişilerin gelirlerini; kurumlar...
Read More

DAMGA VERGİSİ

Damga Vergisi Nedir? Konu, Yükümlüler ve Matrah Damga vergisi, kişilerin kendi aralarında ya da devletle yaptıkları hukuki işlemlerde düzenledikleri belgeler...
Read More

VERGİLENDİRME SÜRECİ

Vergilendirme Süreci Nedir? Verginin konusu, verginin üzerinden alındığı şey, fiil veya olaylardır. Gelir, servet, harcama, hizmet, üretim veya hukuki işlemler...
Read More
Ody ve Üdy Eğitim Takvimi