08 ARALIK 2012 ÜDY 3 BELGESİ SORULARI

08 ARALIK 2012 ÜDY 3 BELGESİ SORULARI

8 ARALIK 2012 ÜDY3 BELGESİ

1. Türkiye Cumhuriyeti adına yabancı devletlerle ve milletlerarası kuruluşlarla yapılan antlaşmaların onaylanmasının uygun bulunmasına aşağıdakilerden hangisi karar verir?

A. Bakanlar kurulu

B. TBMM

C. Cumhurbaşkanı

D. Başbakan

2. Belirli bir tarihte düzenlenmiş veya belirli bir döneme ait finansal tablolarda yer alan kalemler arasındaki ilişkilerin tespiti ve değerlendirilmesine yönelik analize ne ad verilir?

A. İç analiz

B. Statik analiz

C. Kredi analizi

D. Dış analiz

3. Aşağıdakilerden hangisi risk faktörünü dikkate alan yöntemlerden değildir?

A. Belirlilik eşitliği

B. Olasılık dağılımı

C. Karar ağacı

D. Geri ödeme süresi

4. “Performans değerlemesi iki amaçla yapılır.” Bunlardan biri …..,diğeri de performans değerlemesi sonuçlarına bağlı olarak bazı……. vermektir.

Yukarıda boş bırakılan alanlara aşağıdakilerden hangileri sırasıyla getirilmelidir?

A. Performans geliştirmek – bireysel kararlar

B. Performans geliştirmek – idarî kararlar

C. Geri bildirim – idarî kararlar

D. İdarî kararlar – performans geliştirmek

5. Aşağıdakilerden hangisi personel yönetimi anlayışından insan kaynakları yönetimi anlayışına geçişte etkin rol oynayan faktörlerden biri değildir?

A. Sosyal ve kültürel gelişmeler

B. Refah düzeyinin düşmesi

C. Çalışma yasalarının çıkarılması

D. Sendikacılığın gelişimi

6. İşçilerin çalışma yaşamında bir takım hukuki hükümlerle korunması gerektiğini belirten ilke aşağıdakilerden hangisidir?

A. Ücretin korunması ilkesi

B. İşçinin korunması ilkesi

C. İşçi yararına yorum ilkesi

D. İşveren yararına yorum ilkesi

7. Aşağıdakilerden hangisi iş hukukunun alt dallarından birisi değildir?

A. Sosyal Sigortalar Hukuku

B. Bireysel İş Hukuku

C. Borçlar Hukuku

D. Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Hukuku

8. Asgari ücretin nakden ödenmesi iş hukukuna hakim olan hangi ilkenin neticesidir?

A. İşçinin korunması ilkesi

B. Adalet ilkesi

C. Eşitlik ilkesi

D. İşçi yararına yorum ilkesi

9. Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa göre, yolcuların, zati ve hediyelik eşya kapsamı dışında olup beyanlarına aykırı olarak üzerlerinde, eşyası arasında veya taşıma araçlarında çıkan eşya ile ilgili olarak verilecek cezanın uygulanması ne şekilde olur?

A. Eşyanın gümrük vergileri, gümrük idarelerince 2 kat olarak alınır ve eşya sahibine teslim edilir.

B. Eşyanın gümrük vergileri, gümrük idarelerince 3 kat olarak alınır ve eşya sahibine teslim edilir.

C. Eşyanın gümrük vergileri, gümrük idarelerince 2 kat olarak alınır ve eşya gümrüğe terkedilmiş sayılır.

D. Eşyanın gümrük vergileri, gümrük idarelerince 3 kat olarak alınır ve eşya gümrüğe terkedilmiş sayılır.

10. Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa göre, kaçak eşya naklinde kullanılan taşıtlara Ceza Muhakemesi Kanununa göre hangi işlem uygulanır?

A. Elkonulur

B. Alıkonulur

C. Tasfiye edilir

D. Hiçbiri

11. Müşterilerin mal ve hizmeti tekrar satın alma zamanlarını analiz etmeyi tanımlayan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A. Müşteri istekleri ve ihtiyacı

B. Müşteri etkileşimi

C. Müşteri satın alma eğrisi

D. Müşteri profili

12. Ticaret sicilinin incelenebilmesi hangi ilkenin sonucudur?

A. Doğruluk ilkesi

B. Resmilik ilkesi

C. Açıklık ilkesi

D. Düzenlilik ilkesi

13. İşletmelerin müşteri memnuniyeti yoluyla kara geçmesinde kullanacakları yöntem ve odaklanacakları nokta hangisi olmalıdır?

A. Yeni müşteriler bulmak.

B. Müşteri sadakati yaratmak.

C. Yeni ürünler geliştirmek.

D. Yeni dağıtım kanalları geliştirmek.

14. Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin kontrolünde bulunan çevreyi ifade eder?

A. Dış çevre

B. İç çevre

C. Teknolojik çevre

D. Kültürel çevre

15. Aşağıdakilerden hangisi pazara giriş şartlarında uygulanmaz?

A. Pazarlama çevresinin incelenmesi

B. Kaybedilmiş müşteri analizi

C. Pazara hangi yöntemle girileceği kararı

D. Pazarlama örgütlenme kararı

16. Bir işletme, özellikleri birbirinden farklı birden çok pazara girecekse sistem yaklaşımına göre nasıl bir yol izlemelidir?

A. Her pazar için farklı reklam programı uygulamalıdır.

B. Her pazar için farklı mal tasarımı yapmalıdır.

C. Her pazar için farklı fiyat saptamalıdır.

D. Her pazar için ayrı pazarlama karması oluşturmalıdır.

17. Aşağıdakilerden hangisi fiyatlandırma yöntemlerinden değildir?

A. Psikolojik fiyatlandırma

B. Maliyete yönelik fiyatlandırma

C. Talebi temel alan fiyatlandırma

D. Rekabete yönelik fiyatlandırma

18. Aşağıdakilerden hangisi kamu alacağının korunması için teminat olarak kabul edilmez?

A. Kefalet

B. Hisse senetleri

C. Hazine tahvil ve bonoları

D. Süresiz banka teminat mektupları

19. Müşteri tatmininin artırılması ve maliyetlerin düşürülmesine yardımcı olan insan odaklı yönetim tarzı aşağıdakilerden hangisidir?

A. Durumsallık yaklaşımı

B. Toplam kalite yönetimi

C. İstatistiksel süreç kontrolü yönetimi

D. Kalite kontrol yönetimi

20. “Tasarım kalitesi” ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A. Tasarım kalitesi, müşteri istek ve beklentileri ile belirlenen spesifikasyonlardır.

B. Tasarım kalitesi kullanıma uygunluktur.

C. Tasarım kalitesi üretim mühendislerince üretim departmanı tarafından belirlenir.

D. Tasarım kalitesi pazarlama araştırmalarının sonucu olarak belirlenir.

21. Verginin ödenebilir aşamaya gelmesine ne ad verilir?

A. Verginin tarhı

B. Verginin tahsili

C. Verginin tebliği

D. Verginin tahakkuku

22. İlke olarak gelir vergisinde aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

A. Kaynakta vergi kesme esası

B. Gelirlerin toplanıp yıllık beyanname ile bildirilmesi esası

C. Münferit beyan esası

D. Götürü vergilendirme esası

23. Gerçek ve tüzel kişilere ait nakit para, külçe altın ve gümüş ile kıymetli evrakların bir yerden başka bir yere taşınmasına uygun nakil araçlarıyla taşınması sırasında doğabilecek silahlı gasp, soygun, çalınma, kaybolma vb. rizikoları teminat altına alan bir sigorta türüdür.

Yukarıda tanımı yapılan sigorta türü aşağıdakilerden hangisidir?

A. Kıymet nakliyat sigortası

B. Nakliyat emtia sigortası

C. Sorumluluk sigortası

D. Can sigortası

24. Yeşil Kart Sigortası ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A. Kasko sigortasının yurtdışında geçerli olan şeklidir.

B. Zorunlu Mali Sorumluluk (Trafik) Sigortası’nın yurtdışında geçerli olan şeklidir.

C. Yangın Sigortasının yurtdışında geçerli olan şeklidir.

D. CMR Sigortasının yurtiçinde geçerli olan şeklidir.

25. Hangisi trafik kazasında asli kusur sebebi sayılır?

A. Düşük hızla seyretmek ve gereksiz fren yapmak.

B. İkiden fazla şeritli taşıt yollarında karşı yönden gelen trafiğin kullandığı şerit veya yol bölümüne girmek.

C. Tek yönlü yolda öndeki aracı geçmek.

D. Öndeki aracı yakından takip etmek.

26. Eğimli iki yönlü dar yollarda karşılaşan araçlar için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A. İnen araç sürücüsü çıkan aracı ikaz eder ve kendisi geçer.

B. Çıkan araç sürücüsü inen araca yol verir.

C. İnen araç sürücüsü çıkan araç sürücüsüne yol verir.

D. Çıkan araç sürücüsü sağa yanaşır, gerekirse durmak sureti ile yol verir

27. CMR sözleşmesine göre eşyanın teslimi ile ilgili olarak mahkeme, kasdi fena hareket hükmüne varmışsa kayıp, hasar, zarar ve gecikmelerin yarattığı kayıpların tazmini için mahkemeye en geç ne kadar süre sonra başvurulabilir?

A. 1 yıl

B. 2 yıl

C. 3 yıl

D. 4 yıl

28. CMR Sözleşmesine göre aşağıdakilerden hangisi kayıp veya hasar durumlarında taşımacının sorumlu tutulamayacağı özel risklerden değildir ?

A. Kullanılmasında anlaşmaya varılmış ve sevk mektubunda açıkca belirtilmiş olduğu üzere, madeni levha ile kaplanmamış açık taşıtlar kullanılması.

B. Yükün gönderici, alıcı veya bunlar adına hareket eden kişiler tarafından alınması, taşınması, yüklenmesi, yığılması veya boşaltılması.

C. Yükün özelliği gereği buna uygun olarak yapılmış ve kullanılmasında anlaşmaya varılmış taşıtla yapılan taşıma.

D. Canlı hayvan nakli.

29. CMR Konvansiyonuna göre, kararlaştırılan zaman limiti yoksa, yükün kaybolduğuna kesin kanıt oluşturmaması için, taşımacının yükü almasından sonra, kaç gün içinde teslim edilmiş olması gerekir?

A. 30

B. 45

C. 60

D. 90

30. Göz bebeklerinde büyüklük farkı, geçici hafıza kaybı, burundan kan gelmesi gibi belirtiler, hangi tür yaralanmalarda daha çok görülür?

A. Baş

B. Göğüs

C. Karın

D. Omurga

31. Gümrüğe verilen beyannamenin tescilinden sonra beyan sahibinin talebi üzerine aşağıdakilerden hangisi düzeltilebilir?

A. Markası

B. Nevi

C. Cinsi

D. Adet

32. Gümrüklerden geçiş karnelerinin geçerlilik süreleri yoksa veya geçerlilik süreleri bitmiş ya da geçerli olmayan ülkeler arasında Türkiye’nin ismi bulunuyorsa, aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A. Türkiye’ye girişine izin verilir.

B. Türkiye’ye girişine bir defalık izin verilir.

C. Türkiye’ye girişine izin verilmez.

D. Türkiye’ye girişine teminat vermesi durumunda izin verilir.

33. Eşyanın uluslararası taşıması için giriş, çıkış yada transit ülke gümrük makamları tarafından kabul görmüş garanti belgesinin adı nedir ?

A. ATA Karnesi

B. TIR karnesi

C. Hamule senedi

D. Konşimento

34. “Özet Beyan”a ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A. Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen eşya için özet beyan verilir.

B. Özet beyan, giriş gümrük idaresine verilir.

C. Özet beyan, eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesine getirilmesinden sonra verilir.

D. Özet beyan eşyayı Türkiye Gümrük Bölgesine getiren veya eşyanın gümrük

bölgesine taşıma sorumluluğunu üstlenen kişi tarafından verilir.

35. Gümrük mevzuatına göre, aşağıdakilerden hangisi gümrük yolu olarak kabul edilmez?

A. Genel hizmete açık demiryolları

B. Gümrük Müsteşarlığı tarafından belirlenmiş hava limanları

C. Türkiye Gümrük Bölgesinin giriş noktalarındaki gümrük kapıları ile bu bölgenin

içinde yer alan gümrük kapıları arasında izlenmesi zorunlu olan yollar

D. Türkiye Gümrük Bölgesinin giriş noktalarındaki gümrük kapılarından sonra

erişilen ilk yerleşim birimi arasındaki yol

36. UBAK İzin Belgesi ile yapılan taşımalarda aradaki ülkenin Konvansiyona taraf olmaması durumunda ne yapılır?

A. Taşıma yapılmaz

B. Taraf olmayan ülkenin geçiş izin belgesi ile bu taşıma yapılabilir

C. Gece yola devam edilir

D. Ceza ödeyip geçilir.

37. Geçiş Belgesi Dağıtım Esasları Yönergesi’ne göre Kapıkule Sınır Kapısından çıkarak Fransa’ya yük taşıyan bir aracın izlemesi gereken transit güzergah grubu aşağıdakilerden hangisidir?

A. Bulgaristan-Sırbistan-Arnavutluk-İtalya-Almanya

B. Bulgaristan-Sırbistan-Slovenya-İtalya-Avusturya-Almanya

C. Bulgaristan-Sırbistan-Slovenya-Macaristan -Almanya

D. Bulgaristan-Sırbistan-Hırvatistan-Slovenya-Avusturya-Almanya

38. UBAK Sekreteryasınca Türkiye’ye tahsis edilen UBAK İzin Belgelerinde aşağıdaki ülkelerden hangisinde kısıtlama uygulanmaz?

A. Avusturya

B. Yunanistan

C. İtalya

D. Almanya

39. TIR Uygulama Tebliğine göre, onay belgesinin gerçeğe aykırı (sahte) olarak tanzim edildiğinin tespit edilmesi halinde aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

A. Aynı taşıta, 3 ay süreyle onay belgesi verilmez.

B. Talep üzerine belge yenilenir.

C. Onay belgesi iptal edilir. Aynı taşıta, 6 ay süreyle onay belgesi verilmez.

D. TIR taşımacılığı sonuçlanıncaya kadar kullanılmasına izin verilir.

40. TIR sisteminde yükleme boşaltma yapılan ya da transit geçilen ülkelerde gümrük kontrol belgesi olarak kabul edilen belge hangisidir?

A. Menşe Şahadetnamesi

B. TIR Karnesi

C. Geçiş belgesi

D. Özet beyan

41. Şoförler 24 saat içinde 11 saat kesintisiz dinlenecektir. Bu süre 8 saat kesintisiz olmak üzere 2 yada 3 ayrı sürede de kullanılabilir. Bu durumda günlük dinlenme süresine kaç saat eklenir?

A. 1 saat

B. 2 saat

C. 3 saat

D. 4 saat

42. Aşağıdakilerden hangisi yanıcı sıvı maddeler içerir?

A. Sınıf 4.1

B. Sınıf 3

C. Sınıf 1

D. Sınıf 5

43. İthalatın ülke bazında miktar olarak sınırlandırılması şeklinde uygulanan kota türüne ne denir?

A. Sözleşmeli kota

B. Ayrımcı kota

C. Değişken kota

D. Global kota

44. Aşağıdakilerden hangisi “müşteriye kapsamlı tedarik zinciri çözümü sunmak için, kendi organizasyon kaynaklarını, 3PL şirketleri ile bir araya getiren ve tüm zincirin tasarımını ve yönetimini üstlenen şirketlerdir” ifadesinin karşılığıdır?

A. Bütünleşik lojistik

B. Giden lojistik

C. Dördüncü taraf lojistik

D. Üçüncü taraf lojistik

45. Lojistik sistemde sipariş, dönüşüm sonunda hangi çıktıya dönüşmektedir?

A. Teslim edilmiş ürün

B. Kullanılmış kaynak

C. Karşılanmış sipariş

D. İhtiyaç

46. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, geçici durdurma ve iptallere ilişkin gönderilen bildirim yazılarının alıcısına ulaştırılamayıp iade edilmesi halinde, bildirim yazısının içeriğinin ulusal bir gazetede yayımlanmasını takip eden kaç iş günü sonunda bildirim işlemi tamamlanmış sayılır?

A. 3

B. 7

C. 15

D. 30

47. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, aşağıdakilerden hangisi uluslararası yolcu ve eşya taşımaları kapsamında değildir?

A. Türkiye’ye demiryolu, denizyolu veya havayoluyla gelen yolcunun, eşyanın ve kargonun varış yerlerinden üçüncü ülkelere yapılan taşımaları.

B. İndirme, bindirme ve/veya yükleme boşaltma yerleri, taşımayı yapan taşıtın ait olduğu ülke taşımaları.

C. Türkiye’den karayolu taşıtları ile diğer ülkelere yapılan ikili taşımaları.

D. Diğer ülkelerden karayolu taşıtları ile Türkiye’ye yapılan ikili taşımaları.

48. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, C türü yetki belgesi alma koşullarına ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A. C1 yetki belgesi için başvuranların, ticari veya hususi olarak kayıt ve tescil edilmiş eşya taşımaya mahsus en az 1 adet özmal birim taşıta sahip olmaları şarttır.

B. C2 yetki belgesi için başvuranların, ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş eşya taşımaya mahsus en az 11 adet özmal birim taşıt ile azami yüklü ağırlıkları toplamının 440 tondan az olmaması şarttır.

C. C3 yetki belgesi için başvuranların, ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş eşya taşımaya mahsus en az 2 adet özmal birim taşıt ile azami yüklü ağırlıkları toplamının 75 tondan az olmaması şarttır.

D. C1 yetki belgesi için başvuranların, belirli bir işletme sermayesine sahip olma zorunluluğu bulunmamaktadır.

49. “Eşya ve kargo taşımalarında; C1 yetki belgesi eki taşıt belgelerine ……………… yaşından büyük olmayan eşya taşımaya mahsus ticari veya hususi taşıtlar kaydedilir.”

Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, yukarıdaki boşluğu doldurunuz.

A. 5

B. 10

C. 15

D. 20

50. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, yetki belgelerinin iptal işleminin yürürlüğe girmesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A. Yetki belgesi sahibinin kendi isteğiyle yapılan iptal işleminin yapıldığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde,

B. Yetki belgesi sahibinin kendi isteğiyle yapılan iptal işleminin yapıldığı tarihten itibaren 30 gün içerisinde,

C. Yetki belgesi sahibinin kendi isteğiyle yapılan iptal işleminin haricinde yapılan diğer iptal işlemlerinde yetki belgesi sahibine bildirim tarihini takip eden 30 uncu günde,

D. Yetki belgesi sahibinin kendi isteğiyle yapılan iptal işleminin haricinde yapılan diğer iptal işlemlerinde yetki belgesi sahibine bildirim tarihinde,

Tıkla puan ver
[Total: 0 Average: 0]
Whatsapp
Yeni Ümit Eğitim Kurumları
Yeni Ümit Eğitim Kurumları
Merhaba
Size nasıl yardımcı olabiliriz?