Cumhurbaşkanının Görev ve Yetkileri

2.355
Cumhurbaşkanının Görev ve Yetkileri

Cumhurbaşkanının Görev ve Yetkileri Nelerdir?

Cumhurbaşkanının Yasama İle İlgili Görev ve Yetkiler

Gerekli gördüğü takdirde, yasama yılının ilk günü Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde açılış konuşmasını yapmak, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni gerektiğinde toplantıya çağırmak, Kanunları yayımlamak, Kanunları tekrar görüşülmek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne geri göndermek, Anayasa değişikliklerine ilişkin kanunları gerekli gördüğü takdirde halkoyuna sunmak, Kanunların, kanun hükmündeki kararnamelerin, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü’nün tümünün veya belirli hükümlerinin Anayasa’ya şekil veya esas bakımından aykırı oldukları gerekçesi ile Anayasa Mahkemesi’nde iptal davası açmak, Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimlerinin yenilenmesine karar vermek.

Cumhurbaşkanının Yürütme İle İlgili Görev ve Yetkiler

  • Başbakan’ı atamak ve istifasını kabul etmek,
  • Başbakan’ın teklifi üzerine bakanları atamak ve görevlerine son vermek,

Gerekli gördüğü hallerde Bakanlar Kurulu’na başkanlık etmek veya Bakanlar Kurulu’nu başkanlığı altına toplantıya çağırmak, Yabancı devletlere, Türk Devleti’nin temsilcilerini göndermek, Türkiye Cumhuriyeti’ne gönderilecek yabancı devlet temsilcilerini kabul etmek, Milletlerarası anlaşmaları onaylamak ve yayımlamak, Türkiye Büyük Millet Meclisi adına Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Başkomutanlığı’nı temsil etmek, ü Türk Silahlı Kuvvetleri’nin kullanılmasına karar vermek, Genelkurmay Başkanını atamak, Milli Güvenlik Kurulu’na başkanlık etmek, Başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu kararıyla, sıkıyönetim veya olağanüstü hal ilan etmek ve kanun hükmünde kararname çıkarmak, Kararnameleri imzalamak, Sürekli hastalık, sakatlık ve kocama sebebi ile belirli kişilerin cezalarını hafifletmek veya kaldırmak, Devlet Denetleme Kurulu’nun üyelerini ve Başkan’ını atamak, Devlet Denetleme Kurulu’na inceleme, araştırma ve denetleme yaptırmak, Yükseköğretim Kurulu üyelerini seçmek, Üniversite rektörlerini seçmek.

Cumhurbaşkanının Yargı İle İlgili Görev ve Yetkiler

Anayasa Mahkemesi üyelerini, Danıştay üyelerinin dörtte birini, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı vekilini, Askeri Yargıtay üyelerini, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi üyelerini, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu üyelerini seçmek, Cumhurbaşkanı makamı sorumsuzdur. Cumhurbaşkanı’nın yaptığı işlemler ve aldığı kararlardan Bakanlar Kurulu ve/veya ilgili bakan sorumludur. Cumhurbaşkanı’nın cezai sorumluluğu da bulunmamaktadır ancak vatana ihanet suçundan Yüce Divan sıfatıyla Anayasa Mahkemesince yargılanabilir. Cumhurbaşkanının yurt dışında olması veya makamın boşalması hallerinde TBMM Başkam Cumhurbaşkanlığına vekalet eder.

Tıkla puan ver
[Total: 4 Average: 3.8]
Whatsapp
Yeni Ümit Eğitim Kurumları
Yeni Ümit Eğitim Kurumları
Merhaba
Size nasıl yardımcı olabiliriz?