Tanımlar ve Açıklamalar

1.036
Tanımlar ve Açıklamalar

Gümrükte Tanımlar ve Açıklamalar

Gümrük Tanımlar ve Açıklamalar

T.C. Gümrük Bölgesi: T.C. Topraklarını kapsar. Türkiye karasuları, iç suları ve hava sahası gümrük bölgesine dahildir.

Gümrük Beyanı: Belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde “Eşyanın Bir Gümrük Rejimine” tabi tutulması talebidir.

Serbest Dolaşımda Bulunan Eşya: Serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutularak Türkiye’ye giren eşya ile üretiminde kullanılan girdilerin yerli olup olmadığına bakılmaksızın Türk Menşeli sayılan eşyadır.

Gümrük Statüsü: Eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesinde Serbest Dolaşıma girmiş olup olmadığı yönünden durumudur.

Eşyanın Gümrüğe Sunulması: Eşyanın Gümrük İdaresine ya da Gümrükçe tayin edilen veya uygun görülen herhangi bir yere getirilmesi üzerine, belirlenen usul ve esaslara uygun olarak, Gümrük idaresine yapılan bildirimdir. Eşyanın Gümrükçe Onaylanmış Bir İşlem veya Kullanıma Tabi Tutulması (EGOBİVKTT) Gümrüğe sunulan eşyanın sahibi veya temsilcisi veya gümrük müşaviri tarafından gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulması zorunludur. Gümrükçe onaylanmış işlem veya kullanımlar aşağıda belirtilmiştir.

Eşyanın Bir Serbest Bölgeye Alınması,

Eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesi Dışına Yeniden ihracı,

İmhası,

Gümrüğe Terk Edilmesi,

Bir Rejim Beyanında Bulunulması, anlamlarına gelir.

 1. Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi
 2. Transit Rejimi
 3. Gümrük Antrepo Rejimi
 4. Dahilde işleme Rejimi
 5. Hariçte işleme Rejimi
 6. Gümrük Kontrolü Altında işleme Rejimi
 7. Geçici ithalat Rejimi
 8. İhracat Rejimi

Karayoluyla gelen eşyalarda, gümrük idaresince eşyanın 20 gün içinde, denizyoluyla gelen eşyalar için ise 45 gün içinde gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulması gerekir.

Temsil: Bütün kişiler Gümrük idaresindeki işleri için bir temsilci tayin edebilirler. Temsil iki türlü olur.

Doğrudan Temsil: Başkasının adına hareket eder. Temsilname gerekir, ithalatçı, ihracatçı firmaların temsilnameye haiz çalışanları, nakliyeci kuruluş temsilcileri, kamu kurumlarının amir ve memurları.

Dolaylı Temsil: Kendi adına, ancak başkasının hesabına hareket eder. Vekaletname gerekir. -Gümrük Müşaviri olması gerekir.

 • Gümrükleme firmasının Tüm ortakların Gümrük Müşaviri olması zorunludur. Bir başka deyişle, sahibi gümrük müşaviri olmayan lojistik firması, aynı zamanda bir gümrük müşavirliği firması kuramaz.
 • Beyannameye imza atanlar müteselsilen sorumludur.

Eşya: Her türlü madde, ürün ve değer.

Eşyanın Teslimi: Eşyanın tabi tutulduğu gümrük rejimi ile öngörülen amaçlar doğrultusunda gümrük idaresi tarafından ilgilisine teslim edilmesidir.

Elleçleme: Gümrük gözetimi altındaki bir eşyanın asli nitelikleri değiştirilmeden; İstiflenmesi, Yerinin değiştirilmesi, Büyük kaplardan küçük kaplara aktarılması, Kaplarının yenilenmesi veya tamiri Havalandırılması, Karıştırılması vb. işlemlere tabi tutulmasıdır.

Gümrük Tarifesi: Gümrük vergileri Gümrük Tarifesine göre hesaplanır. Gümrük tarife cetveli, izahname ve eşya fihristi Gümrük Müsteşarlığınca hazırlanır.

Gümrük Kıymeti: İthal eşyasının gümrük kıymeti eşyanın satış bedelidir. Satış bedeli ise fiilen ödenen veya ödenecek fiyattır. Bu da ithal eşyası için alıcının satıcı veya satıcı yararına yaptığı veya yapması gereken ödemelerin toplamıdır. Eşyanın kıymetinin TL olarak beyanı zorunludur. Gümrük yükümlüğünün doğduğu tarihte Döviz Satış kurundan çevrilir.

Gümrükte Hatlar

Yapılacak kontrol veya muayenenin türü kırmızı, sarı, yeşil ve mavi hatlara göre belirlenir.

Kırmızı hat; eşyanın fiziki muayenesi ile birlikte belge kontrolünün de yapıldığı hattır.

Sarı hat; fiziki muayeneye gerek görülmeksizin eşyaya ait beyanname ve eklerinin doğruluğunun ve birbiriyle uygunluğunun kontrol edildiği hattır.

Mavi hat; eşyanın veya buna ilişkin yazılı beyan ve ilgili belgelerin veya ticari belge ve verilerin sonradan kontrol edildiği hattır.

Yeşil hat; eşyanın belge kontrolüne veya fiziki muayeneye tabi tutulmadığı hattır.

 • Eşyanın Fiziki Muayenesi
 • Tam muayene
 • Kısmi muayene

Haricen muayene, yöntemleri kullanılarak ve muayene şekli beyanname üzerinde gösterilerek yapılır.

Tıkla puan ver
[Total: 0 Average: 0]
Whatsapp
Yeni Ümit Eğitim Kurumları
Yeni Ümit Eğitim Kurumları
Merhaba
Size nasıl yardımcı olabiliriz?