Gümrük Mevzuatında Cezalar

Gümrük Mevzuatında Cezalar

Cezalar

Gümrük Mevzuatında Genel Hükümler

 • Kasıt Aranmaz.
 • Aynı eyleme tek ceza verilir.
 • Kaçakçılık ve diğer kanunlarda daha ağır ceza varsa gümrük kanunundaki cezalar verilmez.
 • Ceza verilmesi idari yaptırımı engellemez.
 • P.Cezası vergi tahakkukunun kesinleşmesinden sonra karara bağlanır.
 • Zamanaşımı; 3 Yıl İçinde Tebliğ Edilmelidir.
 • Zamanaşımı Başlangıcı; Vergi Tahakkukunun kesinleştiği tarihi takip eden gündür.

Gümrük Mevzuatında İkramiye

 • Muayene ve tahlilden önce muhbirlere % 30’u;
 • Muayene, tahlil, denetleme veya inceleme ile meydana çıkaranlara % 30’u; dağıtılır.
 • Arta kalanı, idarenin eğitim, geliştirme ve otomasyon hizmetlerinde kullanılır.

Muhbir olmaması durumunda muhbire ayrılan pay da bu hüküm doğrultusunda kullanılır. Vergi Kaybına Neden Olan İşlemlere Uygulanacak Cezalar: Yapılan beyan ile muayene ve denetleme veya teslimden sonra kontrol sonucunda;

       1. Tarife uygulamasında aykırılık:

Muayene Sonucu çıkan GV ile hesaplanan GV arasındaki fark; % 5 ‘i Aşıyor ise GV + Farkın 3 Katı Para Cezası, % 5’ i Aşmıyor ise GV + Farkın 1 Katı Para Cezası,

 2. Kıymet noksan bulunduğu takdirde;

GV + Farkın 3 Katı Para Cezası,

       3. Maddi Hesap Hatası Varsa;

 • GV + Farkın 1 Katı Para Cezası, uygulanır.
 • Antrepolardan İzinsiz Eşya Çıkarılması
 • Gümrük idaresinin İzni alınmadan veya gümrük vergi ve resimleri ödenmeden Antrepodan eşya çıkartılamaz. Teminat alınmış olsa bile, çıkarılan eşyanın;
 • İthalat veya ihracat vergileri (+),
 • Bu vergilerin 3 katı para cezası alınır.
 • Antrepo Sayımlarında Noksan veya Fazla Çıkan Eşya
 • Sayımlarda Noksan Çıkan Eşya: GV + 3 katı para cezası,
 • Sayımlarda Fazla Çıkan Eşya: Tasfiye + GV kadar Para Cezası, uygulanır. Fazla ve noksanlardan Antrepo işleticileri ve kullanıcıları müteselsilen sorumludur.
 • Özet Beyanda Noksan veya Fazla Çıkan Eşya
 • Özet Beyan kayıtlı miktara göre noksan çıkan kapların,
 • Tarife pozisyonuna,
 • Tarife pozisyonu tespit edilemiyor ise cinsine ve türüne göre tarifede dahil olduğu faslın en yüksek vergiye tabi pozisyonuna göre hesaplanacak,
 • GV kadar Para Cezası,
 • Ceza belirlenmesi mümkün olamıyorsa, noksan her kap için 241/1 kadar (60 TL) para cezası alınır. Özet Beyan kayıtlı miktara göre fazla çıkan eşya;
 • Eşyaya el konularak müsadere olunur.
 • Eşyanın CIF kıymeti kadar para cezası alınır.
 • Dökme gelen eşyadaki % 3’ü aşmayan eksiklik ve fazlalıklar için takibat yapılmaz.
 • Tasfiye Edilen Eşyanın Sahibi Tarafından Satın Alınmak İstenmesi,
 • Eşyanın döviz cinsinden CIF değerinin % 1 ‘i oranında para cezası Türk Lirası olarak alınır.

Gümrük Mevzuatında Usulsüzlük Cezası

Kanun, tüzük, yönetmelik, tebliğ ve talimatlarla getirilen şekil ve usullere aykırı hareket edenlere 221 TL usulsüzlük cezası uygulanır.

 • Ceza yeniden değerleme oranında arttırılır.
 • 1.00 TL’sına kadar olan tutarlar dikkate alınmaz.
 • Usulsüzlük Cezası Aşağıdaki Hallerde 2 Kat Uygulanır
 • Gümrük idarelerince verilen kararlara dayanak oluşturan belge ve bilgilerin, ilgili kişiler tarafından yanlış olarak verilmesi;
 • Yabancı limanlardan gelen veya Türkiye Gümrük Bölgesinden yabancı limanlara giden gemilerin geliş ve gidişlerinden en az 3 saat önce sahip veya acentesi tarafından gümrük idaresine bilgi verilmemesi;
 • Özet beyan veya özet beyan olarak kullanılan ticari veya resmi belgenin süresi içinde verilmemesi;
 • Türkiye Gümrük Bölgesinde karayoluyla transit eşya taşıyan taşıt araçlarının 91 inci maddeye (Müsteşarlıkça verilen süreler) göre verilen süreleri 24 saate kadar aşması;
 • Gümrük antrepolarının teknik donanımlarında noksanlık bulunması;
 • Gümrük antrepo rejimine tabi tutulan eşyanın, antrepolara konuldukları tarihte işleticiler tarafından kayıtlara geçirilmemesi;
 • Geçici olarak Türkiye Gümrük Bölgesi dışına çıkarılan eşyanın verilen süreyi aştıktan sonra geri getirilmesi;
 • Serbest bölgelerde çalışan veya buralara giren ve çıkan kişilerin bu Kanunla konulmuş kurallara uymaması;
 • Kanunun 13 üncü maddesinde belirtilen belgelerin 5 yıl süreyle saklanmaması.
 • Usulsüzlük Cezası Aşağıdaki Hallerde 4 Kat Uygulanır
 • Bir kişinin geçerli bir temsil yetkisi olmadığı halde başka bir kişi adına veya hesabına gümrük idarelerinde iş takip etmesi;
 • Karayolu taşıtlarının gümrük idaresinin izni olmadan yük veya yolcu alarak yoluna devam etmesi;
 • Gümrük idaresine özet beyan veya özet beyan olarak kullanılan ticari veya resmi belge verilmeksizin taşıtlardan eşya boşaltılması, bu belgelerde kayıtlı eşyanın cinsinin yanlış beyan edilmesi veya kapların türleri ile üzerlerinde kayıtlı numara ve işaretlerin özet beyan kayıtlarına uygun olmaması;
 • Türkiye Gümrük Bölgesinde karayoluyla transit eşya taşıyan taşıt araçlarının verilen süreleri 48 saate kadar aşması;
 • Genel antrepo ve serbest bölgelere getirilen, parlayıcı, patlayıcı veya bir arada bulundukları eşya için tehlikeli olan ya da korunmaları özel düzenek ve yapılara gerek gösteren eşyanın genel amaçlı eşya konulan yerlerde depolanması;
 • Gümrük antrepolarında bulunan eşyanın gümrük idarelerinin izni olmaksızın elleçlemelere tabi tutulması;
 • Usulsüzlük Cezası Aşağıdaki Hallerde 6 Kat Uygulanır
 • Türkiye Gümrük Bölgesinde karayoluyla transit eşya taşıyan taşıt araçlarının 91 inci
  maddeye göre verilen süreleri 72 saate kadar aşması;
 • Usulsüzlük Cezası Aşağıdaki Hallerde 8 Kat Uygulanır
 • Türkiye Gümrük Bölgesine giren gemilerin rota değiştirmesi, yolda durması, başka gemilerle temas etmesi, gümrük gözetimi yapılması için yol kesmemesi veya gümrük idaresi bulunmayan yerlere yanaşması;
 • Taşıt araçlarının önceden belirlenmiş yollar dışında seyretmesi;
 • Türkiye Gümrük Bölgesinde karayoluyla transit eşya taşıyan taşıt araçlarının verilen süreleri 72 saatten daha fazla bir süre ile aşması.
Tıkla puan ver
[Total: 0 Average: 0]
Whatsapp
Yeni Ümit Eğitim Kurumları
Yeni Ümit Eğitim Kurumları
Merhaba
Size nasıl yardımcı olabiliriz?