Dış Ticaret Müsteşarlığı

Dış Ticaret Müsteşarlığı Nedir?

Dış Ticaret Müsteşarlığı

 • İhracatın kalkınma planları ve yıllık programlardaki ilke, hedef ve politikalar yönünde ülke ekonomisi yararına düzenlenmesini, desteklenmesini ve geliştirilmesini sağlamak,
 • Kamu kurum ve kuruluşlarına çeşitli mevzuatla verilmiş yetkilerin kullanımında ihracata ilişkin politikaların uygulanmasına dair esasları düzenlemek, uygulamalarla ilgili kuruluşlar arasında koordinasyonu temin etmek ve anılan kurumların ihracata ilişkin yeni düzenlemeleri ile ilgili görüş bildirmek,
 • İhracatın her aşamasında gözetim, denetim ve yönlendirilmesine ilişkin önlemleri almak ve bu hususlarla ilgili düzenlemeler yapmak,
 • Madde ve ülke bazında gerekli tedbirleri almak, ihracatın madde ve ülke bazında geliştirilmesi imkanlarını ve bu imkanlardan azami döviz gelirleri sağlama yollarını araştırmak ve önerilerde bulunmak,
 • İhracata yönelik krediler ve diğer devlet yardımları ile ilgili olarak madde ve ülke politikalarına ilişkin esasları belirlemek ve ilgili birim ve kuruluşlara iletmek,
 • İhraç maddelerimize karşı uygulanan kısıtlayıcı tedbirlerin ortadan kaldırılmasına veya iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak,
 • Bağlı muamele ve off-set gibi karşılıklı ticaret uygulamalarının usul ve esaslarını belirlemek,
 • İhracatçı Birlikleri ve üst kuruluşlarının çalışma esaslarını düzenlemek ve izlemek, çalışmalarına yardımcı olmak,
 • Ülke ihracatının geliştirilmesini teminen ihraç ürünlerinin tanıtımı amacıyla yurt içinde ve yurt dışında konferans, seminer ve benzeri organizasyonları düzenlemek,
 • Yurt dışı fuar ve sergi düzenlenmesine ilişkin esasları belirlemek ve uygulamak,
 • Kıyı ve sınır ticareti ile ilgili düzenlemeleri yapmak,
 • Kalkınma planları ve yıllık programlardaki ilke, hedef ve politikalar yönünden ihracatın ve döviz kazandırıcı hizmetlerin ihracat ve ithalat politikalarının hedefleri de gözetilerek teşvik ve yönlendirilmesi konularında öngörülen ihracatı teşvik tedbirlerini hazırlamak, uygulamak, uygulamayı takip etmek ve değerlendirerek gerekli tedbirleri almak,
 • İhracatı teşvik kararları ve bu kararlara istinaden çıkarılan tebliğler çerçevesinde ihracat projelerini değerlendirerek uygun görülenleri “İhracatı Teşvik Belgesi”ne bağlamak, uygulamada çıkan ihtilaflarda ilgili kuruluşlara görüş vermek,
 • İhracatı teşvik belgesi şart ve niteliklerine aykırı davrananlara gerekli müeyyideleri uygulamak,
 • İhracat Rejim Kararı da dahil olmak üzere ihracata dair mevzuatı hazırlamak ve uygulamak,
 • İhracatın desteklenmesi ve yönlendirilmesi konularında gerekli tedbirleri hazırlamak, uygulamak, uygulamayı takip etmek ve değerlendirmek,
 • İhracata konu tarım ürünlerini destekleme alım fiyatlarının belirlenmesine yönelik hazırlıkları yapmak
 • Destekleme stoklarının ihracat yoluyla değerlendirilmesine ilişkin esasları tespit etmek, uygulamak ve uygulanmasını sağlamak,
Ody ve Üdy Eğitim Takvimi