Kategori: Ticaret Hukuku

Show Posts in

Ticaret Unvanının Sağladığı Haklar

Ticaret Unvanının Sağladığı Haklar Nelerdir? Ticaret unvanının sağladığı haklar hakkında bilgiler: Tekel Hakkı: Kanuna uygun olarak tescil ve ilan ettirilmiş olan unvan kullanma hakkı yalnızca sahibine aittir. Bu tekel hakkı gerçek kişilerde sahip olunan sicil çevresinde, tüzel kişilerde bütün Türkiye’dedir. Unvanının kullanılma zorunluluğu: Tacir, ticari işletmesiyle ilgili iş …

Ticari Unvanın Devri ve İntikali

Ticari Unvanın Devri ve İntikali Nedir? Ticaret unvanının devri ve intikali hakkında bilgiler: Ticari işletme sahibinin veya bir ortağın unvanındaki adı değişirse unvan olduğu gibi kalabilir. Ortaklar arasında bir değişiklik halinde kural olarak unvan değişmez Ticaret unvanı ancak ticari işletme ile birlikte devredilebilir. Unvanda ismi bulunan ortak ortaklıktan …

Ticaret Unvanını Kullanma Hakkının Sona Ermesi

Ticaret Ünvanı Kullanma Hakkı Ne Zaman Sona Erer? Ticaret unvanını kullanma hakkı, tacir sıfatının doğusuyla başlar, bu sıfatın yitirilmesiyle sona erer. Tacir, ticari işletmesini tatil ederse ya da esnaf işletmesine dönüştürürse sıfatını kaybeder. Bu iki halde de ticaret sicilindeki kayıt silinmelidir. Ticaret ortakları, fesih ve tasfiye aşamasında, unvanlarına …

Ticaret Sicili

Ticaret Sicili Nedir? Ticaret sicili, ticari işletmeyle ilgi konuların, tacirin ve üçüncü kişilerin çıkarları yönünden açıklanmasına hizmet eden bir müessesedir. Ticaret Sicili Ve Örgütü Ticaret sicili ülkemize ilk olarak 1926 tarihli Ticaret Kanunumuzca girmiştir. 1957 tarihli Türk Ticaret Kanunda da ticaret sicili düzenlenmiştir. TTK’ ya göre ticaret ve …

Ticaret Mahkemelerinin Görev Alanı

Ticaret Mahkemelerinin Görevleri Nedir? Ticaret Mahkemelerinin görev alanına giren davalara ticari dava denir. Ticari davalar şunlardır: Her iki taraf için ticari iş niteliğindeki anlaşmazlıklardan doğan davalar Bir taraf için ticari iş sayılan ancak havale, vedia, telif hakkına ilişkin mevzuattan kaynaklanan davalar Rehin karşılığı ödemeyle uğraşanlara ilgili işletmenin satılması …

Ticaret Hukuku

Ticaret Hukuku Nedir? Tacirler arasındaki hukuki ilişkileri düzenleyen özel hukuk dalıdır. Esnaflar ticaret hukukunun konusuna girmemektedir. Esnaf işletmeleri Borçlar Hukukunun konusuna girmektedir. Ticaret Hukuku, insan ilişkilerinin ekonomik faaliyetlere ait kısmını (ekonomik anlamda ticareti) düzenlemekle beraber, bu iki kavram aynı anlama gelmez.

Poliçe

Poliçe Nedir? Poliçe üçlü bir ilişkiyi düzenleyen senettir. Senedi düzenleyen (keşideci), diğer bir kişiye (muhatap), poliçede ismen gösterilmiş olan kimseye (lehtar), belirli bir bedeli ödeme emri verir. Bu ilişkide, keşideci senedi düzenleyen kimsedir ve senedin ilk borçlusudur. Lehtar senette alacaklı olarak görünen kişidir. Lehtar, senedi başka kişilere de …

Ortaklık Kavramı

Ortaklık Kavramı Nedir? Türk Hukukunda, ortaklıklar Ticaret ve Borçlar Kanunlarında düzenlenmiştir. Kollektif, adi komandit, anonim, sermayeyi paylara bölünmüş komandit ve limited ortaklık düzenlenmiştir. Bütün bu ticaret ortaklıkları tüzel kişiliğe sahiptir. Ticaret Kanununda bunların yanında,Donatma iştiraki isimli ortaklık da düzenlenmiştir.Deniz Ticaret Hukukunun eski bir müessesesi olan bu ortaklığın, Ticaret …

Marka Üzerindeki Haklar

Marka Üzerindeki Haklar Nedir? Markanın Devri: Markalar işletmeleriyle birlikte ya da ayrı devredilebilir satılabilir, lisans sözleşmesine konu yapılabilir, miras yoluyla başkalarına geçebilir. Devir ve lisans işlemleri yazılı şekle tabidir. 3.kişilere karşı hüküm ifade edebilmesi için, marka siciline tescil edilmesi gerekir. Marka Üzerindeki Hakların Sona Ermesi: Marka sicilindeki kayıt …

Marka Seçimi ve Tescili

Marka Seçimi ve Tescili Nedir? Marka olarak kullanılacak işaretlerde işletme sahibine seçim hakkı tanınmıştır. Ancak, markanın, ayırt edici özelliğinin bulunmaması, ahlaka ve adaba aykırı bulunması, aldatıcı nitelikte olması, başkalarının haklı sebeplere dayanarak kullandıkları markalara tecavüz oluşturması durumlarında, işletme sahibinin böyle bir marka kullanması yasaklanmıştır. Marka seçildikten sonra Türk …