Kategori: Ticaret Hukuku

Show Posts in

Tüccar Yardımcıları

Tüccar Yardımcıları Kimlerdir? Tacirin kendi isteği ile seçtiği yardımcılara, hukuk dilinde tüccar yardımcıları denilmektedir. Tüccar yardımcıları işletme sahibine tabi olup olmama yönünden iki büyük gruba ayrılır: Bağımlı (Tabi) Tüccar Yardımcıları: İşletme sahibine bağımlı tüccar yardımcıları, işletmenin bir unsuru sayılırlar. Şube hatta merkezin yönetimi ve temsili ile görevlendirilseler dahi, …

Ticari Yargı

Ticari Yargı Nedir? Ülkemizde, Ankara, İzmir, Mersin, Bursa, Adana gibi bazı büyük illerde, Kadıköy, Beyoğlu, Karşıyaka gibi bazı büyük ilçelerde 3 hâkimli Asliye Ticaret Mahkemeleri kurulmuştur. Ticari işlerden kaynaklanan davalar Asliye Ticaret Mahkemelerinde açılır. Ticaret Mahkemesi’nin olmadığı yerlerde, dava Asliye Hukuk Mahkemesinde tek hâkimle çözümlenir. Bir yerde Ticaret …

Ticari İşletmenin Unsurları

Ticari İşletmenin Unsurları Nelerdir? Gelir Sağlamayı Hedef Tutma: Ticaret Sicil Tüzüğüne göre “Gelir sağlamayı hedef tutmayan faaliyetler ticari işletme sayılmaz. Burada önemli olan hedeftir. Çünkü işletme zarar da etse kar da etse ticari işletme sayılır. Devamlılık: Başlangıcı ve bitimi belli bir zaman süreci içinde etkinlikte bulunmak, devamlılığı sağlamaya …

Ticari İşletmenin Rehni

Ticari İşletmenin Rehni Nedir? Ticari işletmenin rehni, Ticari İşletme Rehni Kanununda düzenlenmiştir. Bu kanuna göre rehin sözleşmesi, ticari işletmenin kayıtlı bulunduğu sicil çevresindeki bir noter tarafından düzenlenir. Sözleşmenin yapılmasından itibaren 10 gün içinde ticaret siciline tescili gerekir. Rehin kapsamına giren unsurların tam listesi ayırt edici özellikleri ile birlikte …

Ticari İşletmenin Hukuki Niteliği

Ticari İşletmenin Hukuki Niteliği Nedir? Ticari işletmenin maddi ve manevi nitelikli iki temel unsuru bulunmaktadır. Bunlar; Maddi Unsur: Yatırım malvarlığı ve döner malvarlığı olarak iki grupta ele alınabilir. Yatırım malvarlığı, işletmeye daimi surette özgülenen şeylerden oluşur. Kasa, masa, demirbaşlar vb. Döner malvarlığı, işletmenin aynen veya işleyip piyasaya arz …

Ticari İşletmenin Devri

Ticari İşletmenin Devri Nedir? Bir işletmenin devrinde maddi olmayan unsur tek başına devredilemez. Maddi unsur ise işletmenin asgari ölçüde çalışmasını sağlayacak şekilde devredilmelidir. Ticari işletmenin devri, alacaklılara ve iyi niyet sahibi üçüncü kişilere karşı devrin tescil ve ilanı ile hüküm ifade eder. Devralan, işletmenin devirden önceki borç ve …

Ticari İşletme

Ticari İşletme Nedir? Gelir sağlamak ve devam niyeti ile, esnaf işletmesi sınırlarını aşan ölçüdeki işletmeler, ticari işletmedir. Ticari işletme kavramı ile ekonomik işletme kavramları arasında özel bir ilişkisi vardır. Ekonomi bilimi yönünden kendi başına yeterli olarak mal ve hizmet üreten her birim bir işletmedir.

Ticari Defterler

Ticari Defterler Nelerdir? Her tacir ticari işletmesinin durumunu bilmek zorundadır, işletmenin varlığı, borçları; alacakları, yükümlülükleri açıkça bilinmelidir ki, tacir işlerinde güven sağlayabilsin, işlerin iyiye veya kötüye gittiğini anlayabilsin. ilk önce, vergi hukuku açısından, vergiye esas olacak matrahın doğru bir şekilde saptanmasında ticari defterler önemli rol oynar. Bu nedenle …

Ticari Davalar

Ticari Davalar Nelerdir? Ticari defterler, faturalar Teyit mektupları, İhtarlar, irsaliyeler İhbarlar özel kanıt niteliği taşımaktadır. Ancak ihtar ve ihbarların özel kanıt olabilmesi için noter aracılığı ile veya iadeli taahhütlü mektup ya da Telgrafla yapılması gerekir. T.T.K.m.20/3’e göre tacirler arasında, diğer tarafı temerrüde düşürmek veya sözleşmeyi feshetmek veya sözleşmeden …

Ticaret Unvanı

Ticaret Unvanı Nedir? Ticaret unvanı, her tacirin, ticari işletmesine ilişkin iş ve işlemlerinde kullanıldığı addır. İşletme adı, marka ve coğrafi işaretlerden farklıdır. Örnek: Mega İnşaat A.Ş. İşletme Adı; Ticari iş yaptığı çevrede bizzat işletmeyi-tanıtmaya ve benzer işletmelerden ayırmaya yarayan addır. Örneğin, batı sineması, Vakko, Kebap 49 vb. Ticaret …