Tır Karnesi

Tır Karnesi Hamili El Kitabı

BÖLÜM 1
GİRİŞ VE GENEL KURALLAR
Giriş

1. Bu El Kitabı, sistem hakkında ayrıntılı açıklamalar yapmak ve kullanım tavsiyelerinde bulunmak suretiyle, TIR Karnelerini kullanan kişilere, özellikle Karne Hamiline, çalışanlarına, idari personeline ve şoförlere yardım etmek amacıyla düzenlenmiştir. Mevcut kuralların sekiz yıllık kullanımı sonrasında, TIR Sistemi kapsamının gelişmesini göz önünde bulundurmak üzere El Kitabının güncellenmesi gerekmiştir.

2. Karne Hamili, bir TIR Karnesini kullanarak; TIR Karnesinin doğru olarak sonlandırıldığı belgelenmediği takdirde, TIR taşımacılığına ilişkin tüm vergi, resim, ceza ve gecikme faizini ödeme sorumluluğunu üstlenir. Her ne kadar TIR Karnelerinin büyük bir çoğunluğu, herhangi bir sorunla karşılaşılmadan kullanılıyor ise de, Karne Hamili için daima mali bir risk bulunmaktadır ve bu nedenle TIR işlemlerinde yer alan tüm personelin, işlemlerin düzgün yapılması, tüm TIR taşımaları için eksiksiz kayıt tutulması ve muhafaza edilmesi konusunda, yeterli bilince sahip olması esastır.

3. El Kitabının her bölümü TIR işlemlerinin özel bir yönünü düzenler ve okumayı kolaylaştırmak için bir bölümden ötekine göndermeler bulunmaktadır. TIR Sözleşmesine doğrudan dayanan bir prosedür olduğunda, sözkonusu madde numarası paragrafın sonunda parantez içinde verilmiştir, örneğin (TIR Sözleşmesi, MAD. 9). Ayrıca bu El Kitabının, TIR Sistemine kabulünüz sırasında imzaladığınız Taahhütname ile de bağlantılı olarak okunması gerekmektedir. El Kitabında, yeri geldikçe, Taahhütnamenin ilgili maddelerinin hükümlerine de göndermeler bulunmaktadır.

4. Hemen ve kolayca güncelleştirilebilmesi amacıyla, El Kitabı değiştirilebilir sayfa düzeni şeklinde hazırlanmıştır. Değişiklikler olduğunda, Kefil Kuruluşunuz ve/veya TIR işlemi yaptığınız Odanız ilave sayfaları veya düzeltmeleri tarafınıza gönderecektir.

5. El Kitabının her bir örneği, TIR Karnesi Hamillerinin tamamına uygulanacak 11 bölümden oluşmaktadır. Kendi Ulusal Kefil Kuruluşunuz, yurtiçinde uygulanan kuralları ve ilave güvenlik önlemlerini içeren ilave bölümler ortaya koyabilir.

6. Bu El Kitabını TIR Sisteminin tüm yönlerine ilişkin kapsamlı ve eksiksiz bir rehber yapmak için her türlü çaba sarf edilmiş olsa bile, gelişmeler hakkında görüşlerinizin veya ilave bilgi ihtiyacınızın olması durumunda, lütfen Kefil Kuruluşunuzla temasa geçiniz.
7. Bu El Kitabının amacı, TIR işleminizin taşıma öncesinde, taşıma boyunca ve sonrasında sorunsuz yapılmasını sağlamaktır. Aşağıda yer alan genel kurallar bu amacın gerçekleştirilmesine yardımcı olacaktır.

Genel Kurallar

  • TIR Karnesi kullandığınız bütün taşımalarınız için detaylı bir kayıt tutunuz ve taşımalarınızla ilgili, özellikle eşyanın varış gümrük idaresine teslim edildiğini, ithal işlemlerinin yapıldığını ya da başka bir gümrük rejimi altına geçtiğini gösterir tüm belgeleri muhafaza ediniz (bakınız Bölüm 2 “TIR Karnelerinin İdaresi ile İlgili İşlemler”).
  • Adınızın ve adresinizin doğru olarak doldurulup doldurulmadığını görmek için TIR Karnesinin kapağını kontrol ediniz (bakınız Bölüm 5 “TIR Karnelerinin Kullanılmasından Önceki İşlemler” ).
  • Sadece deneyimli ve güvenilir şoförler çalıştırınız – bazı ulusal mevzuat karşısında, şoförlerin sabıkasının olmaması gerekmektedir.
  • Bir TIR Karnesinin hareket gümrüğüne ibraz edilmesinden önce, geçerlilik süresinin dolmamış olduğundan emin olunuz (bakınız Bölüm 7 “TIR Karnelerinin Geçerlilik Süresi ve Yabancı Bir Kefil Kuruluştan TIR Karnesi Alınması”).
  • Şoförlerinize sadece varış gümrük bürosuna gitmeleri ve TIR Karnesini yalnızca gümrük memuruna sunmaları konusunda talimat veriniz. TIR Karnesini asla göndericiye veya alıcıya teslim etmemelidirler. (AB Üye Ülkelerindeki yetkili alıcılar haricinde) – bakınız Bölüm 6 “TIR Karnesinin Kullanılması”. TIR Karnesinin daima Karne Hamilinin sorumluluğu altında olduğunu unutmayınız.
  • Kullanılmış ve kullanılmamış TIR Karnelerini mümkün olduğu kadar çabuk ve her halükarda süresi içerisinde iade ediniz (bakınız Bölüm 9 “TIR Karnelerinin Kefil Kuruluşa İadesi”).
  • Tarafınıza verilen TIR Karnesi kaybolur veya çalınırsa, Kefil Kuruluşunuzu hemen bilgilendirin (bakınız Bölüm 9 “TIR Karnelerinin Kefil Kuruluşa İadesi”).
  • Size verilmiş olan bir TIR Karnesinin düzensiz kullanımı şüphesiyle ilgili olarak, herhangi bir gümrük makamından alınan her türlü yazıdan ve özellikle tüm bildirimler (takibat) ve ödeme taleplerinden derhal Kefil Kuruluşunuzu veya TIR işlemi yaptığınız Odanızı haberdar ediniz.
  • Seyahat esnasında veya varışta bir problemle karşılaştığınızda ya da TIR Karnesinin kullanımıyla ilgili bir bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda Kefil Kuruluşunuzla veya TIR işlemi yaptığınız Odanızla sistematik olarak irtibata geçiniz. Kefil Kuruluşunuz ve TIR işlemi yaptığınız Odanız size gereken yardımı yapacaktır.

Tır Mevzuatı Garanti Sistemi

Tır Mevzuatı Garanti Sistemi Nedir? TIR Transit rejiminin ikinci temel unsuru ise Uluslararası Garanti Sistemi’dir. Bu sistem, transit operasyonları sırasında oluşabilecek gümrük vergi ve resim risklerinin TIR Taşımacılık Operatörüne ulaşılamadığı...
Read More

Tır Sisteminin Temel Özellikleri

İçindekiler → Tır Sisteminin Temel Özellikleri Nelerdir?Muayene EdilmemeDahili Transitte TIR Karnesi KullanılamazKarayolu Taşıtları İçin TIR Karnesi Varsa Başka Belge GerekmezTransit Süresi ve GüzergahGümrük Değişikliği Tır Sisteminin Temel Özellikleri Nelerdir? TIR...
Read More

Tır Sistemine Kontrollü Giriş

İçindekiler → Tır Sistemine Kontrollü Giriş Nedir?Tezkiye Edilen Firmalar Genelge İle Duyurulur Tır Sistemine Kontrollü Giriş Nedir? 17 Şubat 1999’da TIR Sözleşmesi üzerinde yapılan bir takım güncelleştirmeler ve değişiklikler TIR...
Read More

Tır Mevzuatı

İçindekiler → Tır Mevzuatı Nedir?Genel BilgilerKapsamAvantajları Tır Mevzuatı Nedir? Genel Bilgiler “TIR” Fransızca “Transports lnternationaux Routiers” in baş harflerinin birleşmesinden oluşmaktadır ve “Uluslararası Karayolu Taşımacılığı” anlamına gelmektedir. 1975 TIR Sözleşmesi...
Read More

Tır Karnesinin Kullanılmasına İlişkin Kurallar

İçindekiler → Tır Karnesinin Kullanılmasına İlişkin Kurallar Nelerdir?Gümrük İdaresi SayısıTır Karnesinin GeçerliliğiSayfaların Sayısı Tır Karnesinin Kullanılmasına İlişkin Kurallar Nelerdir? Tır karnesinin kullanılmasına ilişkin kurallar hakkında bilgiler: Gümrük İdaresi Sayısı Bir...
Read More

TIR Karnesine Kayıtlı Eşya

TIR Karnesine Kayıtlı Eşyanın Eksik veya Fazla Çıkması Halinde Yapılacak İşlemler Nelerdir? TIR karnesinde kayıtlı miktara göre eksik veya fazla çıkan kaplar ile dökme eşyada %3’ü aşan eksik veya fazla...
Read More

Tır Karnesi Doldurulması

İçindekiler → Tır Karnesi Doldurulması Nasıl Olur?Kayıtla İlgili BilgiManifestoOnaylı Rapor ile Olaylar ve KazalarTransit, İhracat ve Mahrece İade Eşyaların Birlikte TaşınmasıTIR Karnesi Yaprak Sayısının Yetmemesi Tır Karnesi Doldurulması Nasıl Olur?...
Read More

Temel Kurumlar ve İdari Yapı

İçindekiler → Temel Kurumlar ve İdari Yapı Nedir?TIR İdari KomitesiTaşımacılıkla İlgili Gümrük Sorunları Çalışma Grubu (WP.30)TIR Yürütme Kurulu (TIRExB)TIR İletişim Grubu Temel Kurumlar ve İdari Yapı Nedir? Temel kurumlar ve...
Read More

Temel İlkeler

Tır Mevzuatı Temel İlkeler Nedir? TIR Rejimi 5 temel şartı içermektedir. Bunlar TIR gümrük transit sisteminin 5 temel ilkesidir. Bu ilkeler; Taşıtların ve Konteynerlerin Uygunluğu: Mallar güvenli taşıt ve konteynerlerde...
Read More

Temel Hukuki Kaynaklar

Tır Mevzuatı Temel Hukuki Kaynaklar Nedir? TIR Sisteminin ülkemizde uygulanan temel hukuki kaynakları ve bu hukuki kaynakların Resmi Gazetede yayımlanma tarihleri aşağıda gösterilmiştir. 1959 TIR Sözleşmesi 65/5191 (22.12.65/12183 RG) 1975...
Read More

Ody ve Üdy Eğitim Takvimi