Tır Karnesi Hamili El Kitabı Bölüm 11

Tır Karnelerinin Kullanılmasından Doğan Yükümlülükleri Karşılamak

1. TIR Karneleri, eşya son boşaltma yerine varıncaya kadar, gümrük vergi ve resimleri ödenmeden, eşyanın uluslararası sınırlar arasında dolaşımının sağlar. Bununla birlikte, eğer eşya varış gümrük bürosunu tatmin edecek şekilde boşaltılmaz ise, Karne Hamili gibi TIR Karnesi üzerinde adı geçen kişi, vergi ve resimlerin ödenmesinden gümrük makamlarınca sorumlu tutulacaktır.

2. TIR Karnesi, Karne Hamilinin sorumluluğunu yerine getirmediği durumlarda gümrük makamlarına, Karne Hamili kefiline ödeme talebinde bulunma hakkını tanıyan, aynı zamanda bir transit ve mali garanti belgesidir.

3. Müsaade verilmiş bir TIR Karnesi Hamili olarak, aşağıdakileri bilmelisiniz:

 • a) Size verilen bir TIR Karnesi muhteviyatı eşya düzgün olarak boşaltılmaz ise, gümrük makamları, gecikme faizleri dahil olmak üzere tüm vergi ve resimleri doğrudan sizden talep etme hakkına sahiptir. Ayrıca konuyla ilgili tüm cezaları da ödemek zorunda bırakılabilirsiniz.
 • b) Geçerli ve makul bir talebi ödemezseniz, Gümrük İdareleri ödemeyi sadece TIR Karnesi teminatının limitleri dahilinde garanti zincirinden alma hakkına sahip olabilir. Bu tip durumlarda, geriye kalan potansiyel meblağlar için de Gümrük İdarelerine karşı sorumlu olursunuz.
 • c) Herhangi bir ödeme, garanti zinciri tarafından yapılırsa, ödenen miktarı garanti zincirine geri ödemeniz talep edilir.
 • d) Gümrük talebini ödemezseniz, Gümrük İdareleri ayrıca TIR Sisteminden yararlanma hakkınızı feshetmeye veya kendi ülke topraklarındaki TIR işlemlerinden sizi ihraç etmeye karar verebilir. Kefil Kuruluşunuz, Taahhütnameye dayanarak, TIR Karnelerini kullanma hakkınızı (geçici veya kalıcı olarak) askıya alabilir.
 • e) Garanti Zinciri, size verilen bir TIR Karnesinin kullanımından dolayı maruz kalınan bir Gümrük borcunu ödemişse, ödenen meblağları geri ödemeniz istenecektir. Aksi takdirde, TIR Karnelerini kullanma hakkınız Kefil Kuruluşunuz tarafından kalıcı olarak askıya alınabilir. Bununla birlikte, Kefil Kuruluş, ödenmiş meblağların tazmini için size karşı uygun işlemleri yürütebilir.

4. Ödeme taleplerinin tarafınıza doğrudan Gümrük İdareleri veya garanti zinciri tarafından yapıldığına bakılmaksızın; söz konusu borçları ödeme, her zaman TIR Karnesi Hamilinin yükümlülüğündedir.

5. Mali sonuçları nedeniyle; Kefil Kuruluşunuzu, bir talebe yol açabilecek her türlü olaydan anında haberdar etmeniz gerekir. Ayrıca Kefil Kuruluşunuzu, herhangi bir usulsüzlük bildiriminden veya tarafınıza doğrudan gönderilen herhangi bir ödeme talebinden haberdar etmelisiniz. Kefil Kuruluş, sorunu çözmede size yardımcı olabilir.

6. Gümrük İdarelerinden bir bildirim / ödeme talebi alırsanız ve Gümrük İdareleri tarafından yapılan bu talebin haklı bir mazerete dayanmadığı anlaşılırsa:

 • Ulusal mevzuatta belirtilen yasal süreler dahilinde; yetkili idarelere cevap yazmalı, TIR işleminin usulüne göre sonlandırıldığına dair gerekli kanıtı
  sağlamalı ve aynı zamanda da Kefil Kuruluşunuzu bilgilendirmelisiniz.
 • Gümrük İdarelerinin alıcı, nakliye acentesi veya usulsüzlüğe dahil olmuş olabilecek herhangi bir başka kişiye takibat açması ve ödeme talebinde
  bulunması için Gümrük İdarelerine, söz konusu kişilere dair açıklama ve bilgi vermelisiniz.
 • CMR Sözleşmesinin özellikle 6. ve 11. maddelerine dayanarak; gönderici, alıcı veya herhangi bir başka kişi ile karşılıklı, uygun hukuki yollar vasıtasıyla
  haklarınızı korumalısınız.
 • Kefil Kuruluşunuza, ilgili tüm kanıtlar da dahil olmak üzere, sözkonusu taşıma işlemi ile ilgili tüm belge ve yazışmaların bir suretini sağlamalısınız.
 • Kefil Kuruluşun şartlarına kesin olarak uymalısınız.

7. Gümrükten gelen talepler açık olarak asılsızsa (örneğin: Gümrük borcu kesinlikle ödenmiş olduğunda, vergi ve resimler yanlış hesaplandığında vb.), Kefil Kuruluşa yazılı başvurunuzu takiben;

 • talebi anında Kefil Kuruluşa rapor ettiğiniz, tüm mevcut belgeleri zamanında ilettiğiniz ve tüm yasal ve/veya idari süre bitimlerine uyduğunuz anlamına gelen gerekli özeni gösterirseniz,
 • kanuni savunma ve avukatların davaları tümüyle Kefil Kuruluş ve IRU ile koordine edilirse

IRU, size; kanuni savunma masraflarını, avukat ücretlerini, mahkeme masraflarını, uzman değerlendirme masraflarını vb. kapsayan ücretsiz hukuki destek sağlamaya karar verebilir.

8. Hırsızlık veya şiddet içeren hırsızlık durumunda;

 • – sıkı bir şekilde önlem aldığınızı, gözetim kurallarını uyguladığınızı ve yürürlükteki mevzuat ve kanunlara uygun olarak tazminat ve rücu hakkını koruduğunuzu gösterirseniz,
 • – “Hırsızlık durumunda izlenmesi gereken asgari işlem” talimatına uyarsanız (bakınız aşağıdaki altbölüm) başvurunuzu takiben; IRU ve TIR Sistemi Sigortacıları, Gümrüğe ödenmiş olan meblağları garanti edilen azami miktara kadar geri ödeme kararı alabilir.

9. Karne Hamilinin, talep edildiği takdirde; Kefil Kuruluşa, başka bir Kefil Kuruluşa, IRU’ya, TIR Sistemi Sigortacılarına veya her kim kendi adına hareket ediyorsa ona, Gümrük İdarelerince yapılacak bir işlemine yol açan usulsüzlük suçundan sorumlu kişiye/kişilere karşı sahip olabileceği her türlü hasarı tazmin ettirme hakkını vermesi gerektiği, Taahhütnamenin ilgili şartları kapsamında size hatırlatılır.

Hırsızlık Durumunda İzlenmesi Gereken Asgari İşlem

1. Hırsızlık gerçekleştikten sonra yapılması gereken işlemler

Bir hırsızlık durumu anlaşıldığında yakında Gümrük İdaresi varsa, anında irtibata geçmelisiniz veya yakında Gümrük İdaresi yoksa, bulunduğunuz ülkedeki herhangi bir başka yetkili idare ile irtibata geçmelisiniz. Sözkonusu idareler; gecikmeksizin, TIR Karnesinde bulunan tasdikli raporu hazırlayacaktır. (ref. Bir TIR Karnesinin iç kapağındaki 13 no.lu hanede yer alan TIR Karnesinin kullanımına ilişkin kurallar) hırsızlığı anında polise bildirmeli ve dava açmalısınız.

özellikle;

 • olayın yerini, tarihini ve zamanını,
 • aracın tipini, taşıma şirketi ile şoförün adını,
 • çalınan eşyaların miktarını,
 • mümkünse, çalınmamış olan her türlü eşyanın miktarını ve durumunu belirten bir Polis Raporu temin etmelisiniz.

Hırsızlığı takiben, eşyaların bir kısmı geriye kalır; ancak araç hasar görmüş durumda ve bir TIR taşıması için zorunlu güvenlik önlemlerini daha fazla yerine getiremez durumda olursa; geriye kalan eşyalar, Gümrük İdarelerinin huzurunda başka bir araca veya konteynere aktarılmalıdır. Gümrük İdareleri, ilgili tasdikli raporu (procès-verbal de constat = tespit tutanağı) hazırlayacak ve ardından değiştirilen araca veya konteynere yeni Gümrük mührünü takacaktır (ref. Bir TIR Karnesinin iç kapağındaki 14 no.lu hanede yer alan TIR Karnesinin kullanımına ilişkin kurallar) hırsızlığı anında Kefil Kuruluşunuza bildirmelisiniz.

İlgili tüm Sigorta Şirketlerini (TIR Sistemi Sigortacıları haricindeki) hırsızlık hakkında bilgilendirmelisiniz (Hukuki Sorumluluk Sigortası, CMR Sigortası vb.) ve Sigortacılara yönelik düzenlenen hırsızlık beyanında, eşyaların kaybolmasını takiben ödeme yapılması gerekebilecek vergi ve resimlerin ödeme zorunluluğuna dair bir atıf ekleyerek, kendi haklarınızı ve garanti zincirinin haklarını korumalısınız.

en azından;

 • olayın tarihini, zamanını ve yerini,
 • olaya dahil olan kişilerin kimliğini,
 • olayın gerçekleştiği net yeri,
 • garanti zincirinin çıkarlarını korumak için olaydan önce ve sonra alınan
 • güvenlik önlemlerine dair bilgileri (özellikle; polise, soruşturmasında
 • yardımcı olmak için yürüttüğünüz eylemleri açıklayın) içeren, olay mahalindeki şartların tam bir açıklamasını Kefil Kuruluşa vermelisiniz. ilgili TIR Karnesini Kefil Kuruluşa iade etmelisiniz. TIR Karnesi de çalındıysa, Kefil Kuruluşunuzu anında bilgilendirmeli ve “Kayıp Bildirim Formu”nu doldurmalısınız (Bölüm 9 “TIR Karnelerinin Kefil Kuruluşa İadesi”). Kefil Kuruluşunuza en azından aşağıdaki şu belgeleri göndermelisiniz:
 • Taşıma sözleşmesi,
 • Eşyaların niteliğinin kesin teşhisine izin veren ve Gümrük değerini belirleyecek ticari değeri belgeleyen her türlü ticari belge,
 • Eşyaların menşe şahadetnamesi (mümkünse, orijinal olmalıdır),
 • Mümkünse; alıcı tarafından, eşyaların çalınmamış kısmının teslimine ilişkin usulüne göre damgalanan CMR belgesi,
 • Hukuki Sorumluluk Sigortacılarına, CMR Sigortacılarına vb. hitaben Hırsızlık Beyanı, taşımaya ilişkin sigorta sözleşmelerinin bir sureti ve sözkonusu
 • Sigorta şirketleri ile yapılan tüm yazılı iletişimlerin bir sureti.

özellikle; gönderen, alıcı, nakliyatçı vb. olmak üzere, ilgili herhangi bir kişiye karşı hak ve çıkarlarınızı koruyun.

 • Kefil Kuruluşun tüm şartlarına uymalısınız.
 • 2. Ödeme talebi aldıktan sonra yapılması gereken işlemler
 • Hırsızlığı veya şiddet içeren hırsızlığı takiben, TIR Karnelerinin Yetkili Hamili olarak, bir Gümrük İdaresi tarafından verilen her türlü ödeme talebini yerine getirme sorumluluğunu taşırsınız.
 • Bu nedenle, ödeme talebi aldıktan sonra, aşağıdaki asgari yükümlülükleri yerine getirmelisiniz:
 • Ödeme talebinin geçerli olup olmadığını kontrol edin.
 • Talep, yasal itiraz nedenleri içeriyorsa, Yetkili İdarelerin nezdinde ödeme talebine karşı dava dilekçesi doldurarak, talebe itiraz edin (şüphe durumunda, Kefil Kuruluşunuz ile irtibata geçin ve Kefil Kuruluşun şartlarına kesin olarak uyun).
 • Ödeme talebine itiraz etmek için yapılan tüm işlemlerden Kefil Kuruluşunuzu bilgilendirin (itiraz savunmaları, idari veya adli makamlara hitaben yazılmış mektupların bir sureti)
 • Ödeme talebi; içerik ve şekil olarak, net bir şekilde geçerli ise, Gümrük borcunu, ödeme talebinin alınmasını takiben 30 gün içinde doğrudan yetkili idarelere ödeyin. Sözkonusu 30 günlük süre bitimi dolmadan önce, ödenen meblağın iadesi için Kefil Kuruluşunuza başvurabilirsiniz.
 • Gecikme olmaksızın atılan her adımdan Kefil Kuruluşunuzu bilgilendirin.
Ody ve Üdy Eğitim Takvimi