Tır Karnesi Hamili El Kitabı Bölüm 8

Tır Karnesi Hamili El Kitabı Bölüm 8

Yolsuzlukların Çözümü, Güzergah Boyu Karşılaşılan Sorunlar

1. Herhangi bir problem vuku bulduğunda, Karne Hamili olarak, sorunu çözümlemek için Taahhütname gereğince sadece Kefil Kuruluşunuza karşı gerekli önlemleri almakla yükümlü olmazsınız. Takibat açılması durumunda, doğrudan yükümlü kişi olarak hızlı ve etkili bir şekilde harekete geçmek kendi çıkarınızadır. Muhtemel zorluklar ve bir sorunla karşılaşıldığında izlenmesi gereken işlemler aşağıda açıklanmıştır. Bütün durumlarda, problemin çözümünde size yardımcı olacak aynı zamanda sorunu IRU‘ya aktaracak olan Kefil Kuruluşunuzu usulü dairesinde bilgilendirmek zorundasınız.

Güzergah Boyu Karşılaşılan Olaylar

2. Eğer yolda meydana gelen kazada eşya hasar görür veya tahrip olursa veya gümrük mühürleri hasarlanırsa, şoför kazanın meydana geldiği ülkenin gümrük idareleri ile veya herhangi bir resmi yetkili makamla irtibata geçmek zorundadır. Bu makamlar, TIR Karnesinin son sarı sayfası üzerine (“procès-verbal de constat” = tespit tutanağı) resmi kaza raporunu kaydedeceklerdir.

3. Eğer bir kaza ya da arıza nedeniyle, eşyanın başka bir araca veya konteynere aktarılması gerekirse, bu naklin gümrük idarelerinin huzurunda yapılması zorunludur. Nakil gerçekleştiğinde, araca veya konteynere yeni mühürler takılacaktır ve bu işi üstlenen Gümrük İdareleri; yapılan işin güzergâh boyu başka idareler tarafından da açıkça anlaşılmasını sağlamak için, TIR Karnesini resmi olarak tadil edecektir.

4. Arıza veya kaza meydana gelmesi durumunda izlenecek işlemlere ilgili tavsiyeler TIR karnesinin arka kapağının iç yüzündeki 13-17 no.lu notlarda yer almaktadır.

TIR Karnesi Sayfa Sayısının Yetersiz Olması

5. TIR Karnesinde bulunan sayfa sayısının tüm TIR taşıması için yeterli olup olmadığını her zaman kontrol etmelisiniz. Bir TIR taşımasının, kullanımınıza verilen sayfalardan daha fazlasını gerektireceğinin farkındaysanız, söz konusu TIR taşımasına başlamayın.

6. Bir TIR taşımasını, bazı durumlarda herhangi bir kaza/olay nedeniyle aynı TIR karnesi kapsamında sonlandıramazsanız; taşımanın geriye kalan kısmının asgari bir sınır bölgesini geçmesi şartıyla Gümrük idarelerinden başka bir TIR Karnesi açmasını isteyebilirsiniz.

7. Gümrük İdaresi, hem birinci TIR Karnesinin 2 no.lu dipkoçanını hem de ikinci TIR Karnesinin 1 no.lu dipkoçanını damgalamalıdır ve her iki TIR Karnesine, iki adet TIR Karnesinin kullanılmış olduğunu gösteren açıklayıcı bir yazı (procès-verbal de constat = tespit tutanağı) yazmalıdır.

8. İlk TIR Karnesinde bulunan (taşıyıcı, eşya, mühür vb. ile ilgili) tüm bilgiler; uygun bir şekilde tadil edilmeli ve ikinci TIR Karnesinde de belirtilmelidir.

Taşıma Belgeleri İle Aracın Esas Muhteviyatı Arasında Bulunan Tutarsızlıklar

9. Mümkün olduğunca taşıma başlangıcında, TIR Karnesi manifestosunda belirtilen eşyaların, araçta bulunanlar ile uyuştuğunu temin etmek için kontrol yapılmalıdır (ayrıca bakınız Bölüm 5 “TIR Karnesinin Kullanılmasından Önceki İşlemler”).

10. TIR Sözleşmesi şartları kapsamında; farklılıkların, kasıtlı veya ihmal nedeniyle olmadığını gösterebilirseniz, manifestodaki detaylar ile aracın gerçek muhteviyatı arasındaki tutarsızlıklar, ihlal sayılmayacaktır. Ayrıca; farklılıklar, esasen TIR taşımasının öncesinde ve akabinde bulunan Gümrük işlemleri ile ilgiliyse ve sözkonusu işlemlere tabi değilseniz, Gümrük İdareleri tarafından bulunan farklılıklardan sorumlu tutulmazsınız.

11. Ancak; Gümrük İdareleri, tüm önlemlere rağmen, araçtaki yük ile TIR Karnesi manifestosunda verilen detaylar arasında bir fark bulursa, farkın güzergâh gümrük idaresinde ya da varış gümrük idaresinde bulunmasına bağlı olarak, aşağıdaki işlemler uygulanacaktır.

12. Farklılık; giriş gümrük idaresinde ortaya çıkartılmışsa, gümrük idareleri, ulusal mevzuat saklı kalmak koşuluyla, aşağıdaki işlemleri yapacaklardır:

  • a) her zamanki gibi, 1 no.lu “dipkoçan”ı mühürlemek,
  • b) “dipkoçan” üzerine tam tanımı not etmek,
  • c) kalan her “üstkoçan”a mühürleri kırdıklarına dair not düşmek. Bu işlemi yapmak için, orijinal kayıtların üzeri çizilecek ve vurulan yeni mühre ait veriler yürürlüğe girecektir. Yeni kayıtlar ilgili gümrük bürosunun mührü ile resmi olarak onaylanacaktır.
  • d) kalan her “üstkoçan” da tam tanımlamaya atıfta bulunmak ve bu atıfları resmi mühürlerle onaylamak.

13. Farklılık; sonlandırma işlemi sırasında ortaya çıkartılmışsa, gümrük idareleri, ulusal mevzuat saklı kalmak koşuluyla, aşağıda belirtilen işlemleri yapmak zorundadır:

  • a) her zamanki gibi, ilgili 2 no.lu dipkoçanı mühürlemek,
  • b) ayrıca ilgili “dipkoçanı” R harfi (TIR işleminin şartlı ibra edilmesi) ile mühürlemek ve doğru bilgiyi kaydetmek

14. Eğer herhangi bir nedenle, TIR Karnesi ibrasının yaptırılması sağlanamazsa, yani 2 no.lu “üstkoçan” ve “dipkoçan” üzerine gümrük makamının mühürü vurdurulamaz ve gümrük memurunun imzası attırılamazsa, bir gümrük memurundan TIR Karnesinin son sarı sayfasındaki “tespit tutanağını” (procès-verbal de costat) doldurmasını ve tasdik etmesini talep etmek zorundasınız.

15. Eğer gümrük memuru TIR Karnesinin üzerine rezerv kaydı koyarsa, TIR karnesinin tam olarak ibra edildiği farz edilemez ve bu şartlar altında, gümrük memurundan rezerv kaydı konulmasının sebeplerini içeren yazılı bir açıklamayı size vermesini talep etmelisiniz. Bu şekilde kendinizi muhtemel bir talep karşısında daha iyi savunabileceksiniz.

16. Eğer TIR Karnesi bir gümrük memuru tarafından alıkonulursa, mümkünse, yazılı bir açıklama ve TIR Karnesinin kopyasını içeren bir alındı talep etmelisiniz. Bu bilgi önemlidir ve daha sonra ilgili gümrük makamlarından gelebilecek bir talepte size yardımcı olabilir.

17. Ayrıca, TIR Karnesinin arka kapağındaki, usulünce mühürlenmiş koparılabilir parçayı da size vermesini gümrük memurundan istemek zorundasınız. Bu parçanın Kefil Kuruluşa iade edilmesi gerekir. Bununla birlikte, bu parçanın iadesi TIR Karnesinin iade edildiği anlamını taşımaz, dolayısıyla, kullanılan ve iade edilmeyen TIR Karneleri (bakınız Bölüm 9 “TIR Karnelerinin Kefil Kuruluşa İadesi”) ile ilgili prosedürleri de izlemelisiniz

Olayların/Sorunların Bildirimi

18. TIR işleminin yolunda gitmesini sağlamak için elinizden gelen her şeyi yapmanın sizin sorumluluğunuz olduğunu hatırlayın. Bunu yerine getirmeme, açılabilecek her türlü takibata karşı sizi yükümlü kılar (bakınız Bölüm 11 “TIR Karnelerinin Kullanılmasından Doğan Yükümlülükleri Karşılamak”) Bu nedenle, her nerede TIR işleminin tam ve doğru sonlandırılmasını engelleyen bir olay olursa;

  • Derhal en yakın gümrük idarelerine ve Kefil Kuruluşa bilgi vermelisiniz. Aynı zamanda şoför, olayın meydana geldiği ülkenin Kefil Kuruluşundan yardım talep etmek durumundadır. Sözkonusu Kefil Kuruluşun adı ve adresi kendi Kefil Kuruluşunuzdan, IRU’dan ya da gümrük makamlarından temin edilebilir.
  • TIR işleminin düzgünlüğünün ilgili gümrük makamından temin edilebilmesi için Kefil Kuruluşunuz ve IRU ile işbirliği içinde çalışmalısınız.
  • Yardıma veya bilgiye ihtiyacınız olduğunda Kefil Kuruluşunuzla irtibata geçmekten çekinmeyiniz.

Tır Mevzuatı Garanti Sistemi

Tır Mevzuatı Garanti Sistemi Nedir? TIR Transit rejiminin ikinci temel unsuru ise Uluslararası Garanti Sistemi’dir. Bu sistem, transit operasyonları sırasında oluşabilecek gümrük vergi ve resim risklerinin TIR Taşımacılık Operatörüne ulaşılamadığı...
Read More

Tır Sisteminin Temel Özellikleri

Tır Sisteminin Temel Özellikleri Nelerdir? TIR rejimi altında taşınan eşyadan yol boyu Gümrük idarelerince ithal veya ihraç vergi ve resimleri tahsil edilmez veya teminat alınmaz. Muayene Edilmeme Mühürlü karayolu taşıtları,...
Read More

Tır Sistemine Kontrollü Giriş

Tır Sistemine Kontrollü Giriş Nedir? 17 Şubat 1999’da TIR Sözleşmesi üzerinde yapılan bir takım güncelleştirmeler ve değişiklikler TIR Sistemini kullanmak için taşımacılara daha fazla zorunluluklar ve koşullar getirerek, yürürlüğe girmiştir....
Read More

Tır Mevzuatı

Tır Mevzuatı Nedir? Genel Bilgiler “TIR” Fransızca “Transports lnternationaux Routiers” in baş harflerinin birleşmesinden oluşmaktadır ve “Uluslararası Karayolu Taşımacılığı” anlamına gelmektedir. 1975 TIR Sözleşmesi hükümlerine uygun olarak TIR Karnesi himayesinde...
Read More

Tır Karnesinin Kullanılmasına İlişkin Kurallar

Tır Karnesinin Kullanılmasına İlişkin Kurallar Nelerdir? Tır karnesinin kullanılmasına ilişkin kurallar hakkında bilgiler: Gümrük İdaresi Sayısı Bir TIR taşıması, birkaç hareket ve varış gümrük idarelerini kapsayabilir, fakat hareket ve varış...
Read More

TIR Karnesine Kayıtlı Eşya

TIR Karnesine Kayıtlı Eşyanın Eksik veya Fazla Çıkması Halinde Yapılacak İşlemler Nelerdir? TIR karnesinde kayıtlı miktara göre eksik veya fazla çıkan kaplar ile dökme eşyada %3’ü aşan eksik veya fazla...
Read More

Tır Karnesi Doldurulması

Tır Karnesi Doldurulması Nasıl Olur? TIR Karnesi üzerinde silme veya düzeltme yapılmaz. Bütün düzeltmeler yanlışların üzerinin çizilmesi ve gerekli olduğu hallerde doğru olan hususların ilavesi şeklinde yapılır. Bütün değişiklikler değişikliği...
Read More

Temel Kurumlar ve İdari Yapı

Temel Kurumlar ve İdari Yapı Nedir? Temel kurumlar ve idari yapı hakkında bilgiler: 1975 TIR Sözleşmesini kaleme alanların yasal metne, Açıklayıcı Notlar sunmak yoluyla, yorum getiriyor olmaları 1975 TIR Sözleşmesinin...
Read More

Temel İlkeler

Tır Mevzuatı Temel İlkeler Nedir? TIR Rejimi 5 temel şartı içermektedir. Bunlar TIR gümrük transit sisteminin 5 temel ilkesidir. Bu ilkeler; Taşıtların ve Konteynerlerin Uygunluğu: Mallar güvenli taşıt ve konteynerlerde...
Read More

Temel Hukuki Kaynaklar

Tır Mevzuatı Temel Hukuki Kaynaklar Nedir? TIR Sisteminin ülkemizde uygulanan temel hukuki kaynakları ve bu hukuki kaynakların Resmi Gazetede yayımlanma tarihleri aşağıda gösterilmiştir. 1959 TIR Sözleşmesi 65/5191 (22.12.65/12183 RG) 1975...
Read More
Tıkla puan ver
[Total: 0 Average: 0]
Whatsapp
Yeni Ümit Eğitim Kurumları
Yeni Ümit Eğitim Kurumları
Merhaba
Size nasıl yardımcı olabiliriz?