Tır Karnesi Hamili El Kitabı Bölüm 10

Tır Karnesi Hamili El Kitabı Bölüm 10

Tır Karnesi Teminat

1. Bu bölüm; Karne Hamilinin aşağıdaki teminat(lar)ı vermesi gereken durumların bir özetini sunar:

 • “Kabul” Teminatı
 • “Yüksek Riskli” eşyaların taşınması için ek teminatlar
 • Garanti zincirine aktarılan talepleri kapsayan özel teminatlar
 • İade edilmeyen TIR Karnelerine ilişkin teminatlar
 • Diğer şart ve durumlarda, ilave teminatlar talep etme gereğini haklı çıkarma

2. Teminatların, TIR Karnelerinin kullanımı ile bağlantılı olarak ortaya çıkabilecek farklı riskleri kapsaması gerekir. Teminatlar; teminat verme ihtiyacını ortaya çıkartan durum; normale dönene kadar veya daha fazla risk teşkil etmeyene kadar mevcut bulunmalıdır.

3. Tarafınıza verilen bir TIR Karnesinin kullanımından doğan bir talebi garanti zinciri ödediyse, Kefil Kuruluş ile imzalanan Taahhütname ile üstlenilen taahhütlere uygun olarak, ödenen meblağları geri ödemeniz istenecektir. Bu yükümlülüğü yerine getiremezseniz; teminat olarak yatırılan meblağlara el koyulmasından, TIR Karneleri kullanım hakkından kalıcı olarak askıya alınmaya varan çeşitli yaptırımlar ile karşılaşabilirsiniz.

“Kabul” Teminatı

4. TIR Sistemine kabul edildiğinizde ve ilk TIR Karnesinin verilmesinden önce, Kefil Kuruluşunuz tarafından belirlenen tutarda bir mali teminatı vermeniz gerekecektir.

5. Teminat; banka teminatı, nakit depozito veya finansal bir kurum olarak faaliyet gösteren bir sigorta şirketi tarafından verilen teminat mektubu şeklinde olabilir.

6. Teminat; Kefil Kuruluş tarafından ilk talep edildiğinde sunulacak şekilde bulundurulmalıdır.

7. Size verilen TIR Karnesine ilişkin bir bildirim ve/veya bir ödeme talebi olursa, Kefil Kuruluşunuz, sisteme katıldığınızda verdiğiniz teminatın tamamını veya bir kısmını dondurabilir. Böyle bir durum gerçekleşirse ve TIR Karneleri almaya devam etmek isterseniz, dondurulmuş olan meblağa mukabil yeni bir teminat vermeniz gerekecektir.

8. TIR Sözleşmesi kapsamında Gümrüklerdeki usulsüzlükleri bildirmek için süre limitleri olduğundan; “kabul” teminatı, son TIR Karnesinin verilmesinden sonraki asgari 27 ay boyunca mevcut bulunmalıdır. Ancak, size verilen bir veya birden fazla TIR Karnesinde Gümrük talebi olduğunda; teminat, gümrük talebinin sonlandırıldığının teyidi alınana kadar dondurulacaktır.

9. TIR Sisteminden kendi isteğinizle çıkmak isterseniz; “kabul” teminatı, Kefil Kuruluş tarafından, sonlandırılmamış bir talep yoksa;

 • son TIR Karnesi verildikten sonra 27 ay sonra
 • Kefil Kuruluşunuza ödenmemiş meblağların olmaması durumunda mveya sonlandırılmamış talepler varsa; son TIR Karnesi verildikten sonra 27 ay içinde, Kefil Kuruluşunuza ödenmemiş meblağların olmaması durumunda ve Kefil Kuruluş, IRU ve TIR Sistemi Sigortacıları tarafından olumlu bulunması halinde:
 • talebin tamamının, siz veya temsilciniz tarafından ödenmesi ve/veya
 • yetkili makamın nihai ve kesin kararının, garanti zincirini her türlü mali yükümlülükten serbest bırakması veya
 • TIR Sözleşmesi ve söz konusu davaya uygulanabilir ulusal mevzuata dayanarak, garanti zincirinin yükümlülüklerinin zaman aşımına uğraması
 • TIR Sistemi Sigortacılarının, tarafınıza yönelik düzeltici eylemlerden vazgeçme kararı alması durumunda “kabul” teminatı kuruluşunuza iade edilecektir.

“Yüksek Riskli” Eşyalar için İlave Teminatlar

10. Normal TIR Karneleri, Bölüm 4 “Yasaklanmış ve Yüksek Riskli Eşyalar” altındaki tabloda geçen eşyalardan herhangi birini taşımak için kullanılır ve eşyanın yükü, aynı tabloda belirtilen asgari miktardan daha fazla tutarsa, Kefil Kuruluşa TIR kapsamında ilk taşıma hareketi başlamadan önce 50.000,-ABD doları tutarında ilave teminat verilmelidir.

11. “Yüksek Riskli” eşya taşırken izlenmesi gereken özel prosedür Bölüm 4 “Yasaklanmış ve Yüksek Riskli Eşyalar”da belirtilmektedir.

12. Taşıdığınız yükün “Yüksek Riskli” eşya içerip içermediğine dair herhangi bir şüphe duyarsanız, görüş almak için Kefil Kuruluşunuz ile irtibat kurmalısınız.

13. “Yüksek Riskli” eşyalar için ilave teminatın salıverilmesine yönelik madde, koşul ve şartlar; kabul teminatının salıverilmesi ile aynıdır, sadece tutar farklı olabilir.

14. Size verilen ve yukarıda tanımlandığı gibi “Yüksek Riskli” eşyaların taşıması için kullanılan bir TIR Karnesi ile ilgili bildirim ve/veya ödeme talebi varsa; Kefil Kuruluş, ilave “Yüksek Risk” teminat(lar)ınızın tamamını veya bir kısmını dondurabilir.

15. “Yüksek Risk” teminatının tamamının veya bir kısmının dondurulduğu durumlarda; “Yüksek Risk” teminatını kendi orijinal değerine getirmeye yetecek ilave teminat(lar)ı verene kadar, TIR Karnesini “Yüksek Riskli” eşya taşımak için kullanamazsınız.

16. “Yüksek Risk” teminatları, kabul teminatlarından tamamen farklıdır ve sadece “Yüksek Riskli” eşyalar ile ilgilidir. “Yüksek Risk” teminatı dondurulmuş veya yitirilmiş olsa bile; bu durum, kabul teminatınız veya TIR Karnesi kullanma hakkınız iptal edilmedikçe veya askıya alınmadıkça, normal eşya taşıma hakkınızı olumsuz etkilemeyecektir.

Özel durumlarda “kabul” teminatının arttırılması

17. Özellikle, Kefil Kuruluşun ön bildirim ve/veya tarafınıza verilen TIR Karnesi ile ilgili bir bildirim alması durumunda ve söz konusu TIR işleminin usulüne uygun olarak sonlandırılmaması (SafeTIR bilgisi) ve TIR işleminin sonlandırılmasına dair ikna edici bir kanıtı Kefil Kuruluşa ibra edememeniz halinde; TIR Karneleri almaya devam edebilmeniz için, başlangıç “kabul” teminatına ilave bir meblağ yatırmanız talep edilebilir. Kefil Kuruluş ve IRU, tarafınızca ibra edilen kanıtları kabul etme veya reddetmede tek hakem olacaktır.

18. Kefil Kuruluş veya IRU; bir önceki paragrafta bahsedilenlerden farklı durumlarda, “kabul” teminatı için ilave bir meblağ talep etmeye karar verebilir.

19. Kefil Kuruluş, “kabul” teminatına getirilecek ilave meblağın içeriğine karar verecektir.

20. “Kabul” teminatına ilave meblağ, durum; Kefil Kuruluş, IRU ve TIR Sistemi Sigortacılarının tatminkâr bulacağı şekilde düzelene kadar Kefil Kuruluş nezdinde mevcut bulunmalıdır. “Kabul” teminatı daha sonra bir önceki tutarına indirilebilecektir.

21. “Kabul” teminatına ilave meblağı Kefil Kuruluşun talebinden itibaren 8 gün içinde yatırmazsanız; Kefil Kuruluş, TIR Karnelerini kullanma hakkınızı askıya alır ve askıya alınma tarihinde Kefil Kuruluşa iade edilmemiş olan Karne Hamiline verilmiş tüm TIR Karnelerini geçersiz kılar.

Garanti Zincirine aktarılan talepleri kapsayan teminatlar

22. Tarafınıza verilen TIR Karnesi ile ilgili iddia edilen usulsüzlüğün sonucu olarak bir Gümrük İdaresi Garanti Zincirine ödeme talebi gönderirse ve
a) TIR işleminin doğru bir şekilde sonlandırıldığına dair tatminkâr bir kanıt sunamamanız, veya

b) talebi yerine getirmek için Gümrük İdarelerine doğrudan ödeme yapmamanız durumunda, şartlara bağlı olarak, Kefil Kuruluşunuz; TIR Sistemine girerken verdiğiniz “kabul” teminatı düzeyinde veya üstünde özel bir teminat sağlamanızı isteyebilir. Bu ayrı teminatın tutarı, Kefil Kuruluş tarafından belirlenir; ancak talebi yerine getirmek için Kefil Kuruluşunuz ile işbirliği yapmanız halinde; miktar, Gümrük İdareleri tarafından Garanti Zincirinden talep edilen miktarı geçemez. İkinci durumda; Kefil Kuruluş, talep edilen meblağın gecikme faizini kapatmak için asgari %30 arttırılmış nakit depozitosunu hemen talep edebilir.

23. Bu teminatı sağlamazsanız; Kefil Kuruluş, “kabul” teminatınızı veya (varsa) “Yüksek Riskli” eşyalar için ilave teminatınızı dondurur. “Kabul” teminatınızın dondurulması, Kefil Kuruluşunuz tarafından istenilen teminat(lar)ı sağladığınız zamana kadar TIR Sisteminden askıya alınmanıza yol açar.

24. Kefil Kuruluşunuz, IRU ve TIR Sistemi Sigortacılarının tatminkâr bulacağı şekilde:

 • talebin tamamının, siz veya temsilciniz tarafından ödenmesi ve/veya
 • yetkili makamın nihai ve kesin kararının, garanti zincirini her türlü mali yükümlülükten serbest bırakması veya
 • TIR Sözleşmesi ve söz konusu davaya uygulanabilir ulusal mevzuata dayanarak, garanti zincirinin yükümlülüklerinin zaman aşımına uğraması
 • TIR Sistemi Sigortacılarının, tarafınıza yönelik düzeltici eylemlerden vazgeçme kararı alması durumunda teminat; Kefil Kuruluş tarafından salınıverir.

İade edilmeyen TIR Karnelerine ilişkin özel teminatlar

25. TIR Karnelerinin iade edilmediği durumlarda, özel prosedürler uygulanmalıdır (bakınız Bölüm 9 “TIR Karnelerinin Kefil Kuruluşa İadesi” ). İade edilmeyen TIR Karnelerinin kullanılmadığı tüm durumlarda veya TIR Karnesinin kullanıldığı; ancak Kefil Kuruluşun, belirli bir zaman dilimi içinde, TIR Karnelerinin iade edilmeme nedenine dair tatminkâr bir açıklama (“Kayıp Bildirim Formu”) almadığı durumlarda, kayıp TIR Karnesine ilişkin özel bir teminatı vermediğiniz takdirde, TIR Sisteminden askıya alındığınız taahhütlü bir mektup ile bildirilir.

26. Teminatın miktarı, Kefil Kuruluşunuz tarafından belirlenecek bir unsurdur; ancak TIR Karnesi başına 2.000,-ABD dolarından daha az olamaz ve yine TIR Karnesi başına 50.000,-ABD dolarını aşamaz. Bu teminatlar; iade edilmeyen her bir TIR Karnesine özgüdür ve Kefil Kuruluşun tatminkâr bulacağı şekilde

 • a) TIR Karnesi bulunup iade edildiğinde veya
 • b) TIR işleminin usulüne uygun olarak sonlandırıldığına dair yeterli kanıt bulunduğunda ve
 • c) her durumda, TIR Karnesinin verildiği tarihten itibaren 27 aylık sürenin bitiminden sonra, hiçbir uygunsuzluk bildirilmediğinde iade edilir.

27. İade edilmeyen TIR Karnesi ile ilgili bir talep garanti zincirine bildirilirse, ilgili TIR Karnesine yönelik verilen özel teminat; böylesi bir teminat verirseniz, talepleri kapsayan teminatlara uygulanan aynı şartlar altında salıverilir (bakınız önceki bölüm Garanti Zincirine Aktarılan Talepleri Kapsayan Teminatlar). İkinci durumda, özel teminat, talebi kapsayan teminatı yatırdıktan hemen sonra iade edilir.

Tır Mevzuatı Garanti Sistemi

Tır Mevzuatı Garanti Sistemi Nedir? TIR Transit rejiminin ikinci temel unsuru ise Uluslararası Garanti Sistemi’dir. Bu sistem, transit operasyonları sırasında oluşabilecek gümrük vergi ve resim risklerinin TIR Taşımacılık Operatörüne ulaşılamadığı...
Read More

Tır Sisteminin Temel Özellikleri

Tır Sisteminin Temel Özellikleri Nelerdir? TIR rejimi altında taşınan eşyadan yol boyu Gümrük idarelerince ithal veya ihraç vergi ve resimleri tahsil edilmez veya teminat alınmaz. Muayene Edilmeme Mühürlü karayolu taşıtları,...
Read More

Tır Sistemine Kontrollü Giriş

Tır Sistemine Kontrollü Giriş Nedir? 17 Şubat 1999’da TIR Sözleşmesi üzerinde yapılan bir takım güncelleştirmeler ve değişiklikler TIR Sistemini kullanmak için taşımacılara daha fazla zorunluluklar ve koşullar getirerek, yürürlüğe girmiştir....
Read More

Tır Mevzuatı

Tır Mevzuatı Nedir? Genel Bilgiler “TIR” Fransızca “Transports lnternationaux Routiers” in baş harflerinin birleşmesinden oluşmaktadır ve “Uluslararası Karayolu Taşımacılığı” anlamına gelmektedir. 1975 TIR Sözleşmesi hükümlerine uygun olarak TIR Karnesi himayesinde...
Read More

Tır Karnesinin Kullanılmasına İlişkin Kurallar

Tır Karnesinin Kullanılmasına İlişkin Kurallar Nelerdir? Tır karnesinin kullanılmasına ilişkin kurallar hakkında bilgiler: Gümrük İdaresi Sayısı Bir TIR taşıması, birkaç hareket ve varış gümrük idarelerini kapsayabilir, fakat hareket ve varış...
Read More

TIR Karnesine Kayıtlı Eşya

TIR Karnesine Kayıtlı Eşyanın Eksik veya Fazla Çıkması Halinde Yapılacak İşlemler Nelerdir? TIR karnesinde kayıtlı miktara göre eksik veya fazla çıkan kaplar ile dökme eşyada %3’ü aşan eksik veya fazla...
Read More

Tır Karnesi Doldurulması

Tır Karnesi Doldurulması Nasıl Olur? TIR Karnesi üzerinde silme veya düzeltme yapılmaz. Bütün düzeltmeler yanlışların üzerinin çizilmesi ve gerekli olduğu hallerde doğru olan hususların ilavesi şeklinde yapılır. Bütün değişiklikler değişikliği...
Read More

Temel Kurumlar ve İdari Yapı

Temel Kurumlar ve İdari Yapı Nedir? Temel kurumlar ve idari yapı hakkında bilgiler: 1975 TIR Sözleşmesini kaleme alanların yasal metne, Açıklayıcı Notlar sunmak yoluyla, yorum getiriyor olmaları 1975 TIR Sözleşmesinin...
Read More

Temel İlkeler

Tır Mevzuatı Temel İlkeler Nedir? TIR Rejimi 5 temel şartı içermektedir. Bunlar TIR gümrük transit sisteminin 5 temel ilkesidir. Bu ilkeler; Taşıtların ve Konteynerlerin Uygunluğu: Mallar güvenli taşıt ve konteynerlerde...
Read More

Temel Hukuki Kaynaklar

Tır Mevzuatı Temel Hukuki Kaynaklar Nedir? TIR Sisteminin ülkemizde uygulanan temel hukuki kaynakları ve bu hukuki kaynakların Resmi Gazetede yayımlanma tarihleri aşağıda gösterilmiştir. 1959 TIR Sözleşmesi 65/5191 (22.12.65/12183 RG) 1975...
Read More
Tıkla puan ver
[Total: 0 Average: 0]
Whatsapp
Yeni Ümit Eğitim Kurumları
Yeni Ümit Eğitim Kurumları
Merhaba
Size nasıl yardımcı olabiliriz?