YILLIK BEYANNAMENİN VERİLMESİ

YILLIK BEYANNAMENİN VERİLMESİ 4

Yıllık Beyanname Verilmesi

Yıllık Beyanname Verilmesi Nedir?

Yıllık Beyannamenin Verilme Zamanı

Mükellefler elde ettikleri gelirlerine göre değişik aylarda beyanname verirler. Buna göre, geliri sadece basit usulde tespit edilen ticari kazançlardan oluşan mükellefler Şubat ayının birinci gününden 25. günü akşamına kadar; bunların dışındaki durumlarda olanlar ise Mart ayının birinci gününden 25. günü akşamına kadar yıllık beyanname verirler. Ölüm halinde, ölüm tarihinden itibaren 4 ay içinde yıllık beyannamenin verilmesi gerekmektedir.

Yıllık Beyannamenin Verileceği Vergi Dairesi

Tam mükellefler yıllık beyannamelerini, ikametgâhlarının bulunduğu vergi dairelerine verirler. Dar mükellefiyette ise vergi beyannamesi, Türkiye’de vergi muhatabı mevcutsa onun Türkiye’de oturduğu yerin; Türkiye’de vergi muhatabı yoksa işyerinin (işyeri birden fazla ise, bu işyerlerinden herhangi birisinin) bulunduğu vergi dairesine verilir. Yıllık beyanname vergi dairesine bizzat mükellef veya onun adına hareket eden bir kişi tarafından verilebileceği gibi, posta ile de gönderilebilir.

Muhtasar Beyanname

Gelir vergisi, mükellefin yıllık beyanına dayanarak tarh ve tahakkuk ettirilerek ödemeye tabi tutulur. Gelir vergisinde genel kural bu olmakla beraber, bazı kazanç, ücret ve iratların vergisi, söz konusu gelirleri ödeyenler tarafından kaynakta kesilir. Kaynakta kesintiye tabi tutulan vergiler, kesintiyi yapan, diğer bir ifadeyle vergi sorumlusu tarafından vergi dairesine yatırılır. Bu yolla kesilen vergiler, mükelleflerin ileride yapacağı vergi ödemesinden mahsup edilir.

V.U.K.’ nın 11. maddesine göre, yaptıkları veya yapacakları ödemelerden vergi kesmeye mecbur olanlar, verginin tam olarak kesilip ödenmesinden ve bunlarla ilgili diğer ödevleri yerine getirmekten sorumludurlar.

Muhtasar Beyannamenin Verilmesi

G.V. K. 94. madde gereğince vergi kesintisi yapmaya zorunlu olanlar, bir ay içinde yaptıkları ödemeler veya tahakkuk ettirdikleri kârlar ve iratlar ile bunlardan kestikleri vergileri, ertesi ayın 23. günü akşamına kadar, ödeme veya tahakkukun yapıldığı yerin vergi dairesine bildirmeye zorunludurlar. Mükellef kaynakta kestikleri vergileri beyanname verdikleri ayın 26. günü akşamına kadar ödemek zorundadırlar.

Verginin Tarhı

Tarh İşlemi; Vergi alacağının kanunlarında gösterilen matrah ve nispetler üzerinden vergi dairesi tarafından hesaplanarak bu alacağı miktar itibariyle tespit eden idari muameledir.

Verginin Tahakkuku

Verginin tahakkuku, tarh ve tebliği edilen bir verginin ödenmesi gereken bir safhaya gelmesi olarak tanımlanmaktadır.

YILLIK BEYANNAMENİN VERİLMESİ

Yıllık Beyanname Verilmesi Nedir? Yıllık Beyannamenin Verilme Zamanı Mükellefler elde ettikleri gelirlerine göre değişik aylarda beyanname verirler. Buna göre, geliri...
Read More

VERGİ KANUNLARI VE UYGULAMALARI

Vergi Kanunları ve Uygulamaları Nelerdir? Vergi sistemimizin temeli 1949 yılında yapılan vergi reformu ile atılmıştır. Bugünkü gelir ve kurumlar vergisinin,...
Read More

VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ

Veraset ve İntikal Vergisi Nedir? Verginin Konusu Veraset ve intikal vergisi, veraset yoluyla veya hangi suretle olursa olsun ivazsız bir...
Read More

KURUMLAR VERGİSİ

Kurumlar Vergisi Nedir? Kurumlar Vergisinin konusu, Kurumlar Vergisi Kanununun 1. maddesinde belirtilen kurumların elde etmiş oldukları kurum kazançlarıdır. Kurumlar Vergisinde...
Read More

VERGİ KANUNLARI

Vergi Kanunları Konuları VERGİ KANUNLARI VE UYGULAMALARI GELİR VERGİSİ YILLIK BEYANNAMENİN VERİLMESİ KURUMLAR VERGİSİ GİDER VERGİLERİ KATMA DEĞER VERGİSİ DAMGA...
Read More

KATMA DEĞER VERGİSİ

Katma Değer Vergisi Nedir? Ülkemizde 1 Ocak 1985 tarihinden itibaren uygulamasına başlanan Katma Değer Vergisi çağdaş ve genel kapsamlı bir...
Read More

GİDER VERGİLERİ

Gider Vergileri Nelerdir? Gider vergileri üretilen, satılan veya tüketilen mal ve hizmetler üzerine konulan vergilerdir. Gelir veya serveti elde edildikleri...
Read More

GELİR VERGİSİ

Gelir Vergisi Nedir? Konusu gelir olan gelir vergilerini, gelir ve kurumlar vergileri meydana getirmektedir. Gelir vergileri, gerçek kişilerin gelirlerini; kurumlar...
Read More

DAMGA VERGİSİ

Damga Vergisi Nedir? Konu, Yükümlüler ve Matrah Damga vergisi, kişilerin kendi aralarında ya da devletle yaptıkları hukuki işlemlerde düzenledikleri belgeler...
Read More

VERGİLENDİRME SÜRECİ

Vergilendirme Süreci Nedir? Verginin konusu, verginin üzerinden alındığı şey, fiil veya olaylardır. Gelir, servet, harcama, hizmet, üretim veya hukuki işlemler...
Read More
Ody ve Üdy Eğitim Takvimi