Kategori: Anayasa

Show Posts in

Yönetmelik Nedir?

Çıkarılan kanun ve tüzüklerin kolay uygulanmasını sağlamak için, hükümlerin somutlaştırılması gerekir. Bu aşamada yönetmelikler devreye girer. Yönetmelik nedir? Kanunla ilgili uygulanabilecek yöntemler hakkında bilgilendirme yapan yönetmelik; Cumhurbaşkanı, ilgili bakanlıklar, kamu tüzel kişileri ve bakanlar kurulu tarafından çıkarılabilir. Bakanlar kurulu tarafından çıkarılan yönetmeliklerde Cumhurbaşkanı‘nın imzası istenir. Anayasa Madde 124 …

Tüzük

Tüzük Nedir? Bir kanunun nasıl uygulanacağını gösteren ve kanunun emrettiği işleri belirten yasal metinlere tüzük denir. Kanuna aykırı olmamak kaydı ile tüzük çıkarma yetkisi Bakanlar Kuruluna aittir. 1982 Anayasamızın 115.maddesine göre tüzük yapmak için yetkilendirilen tek organ olan Bakanlar Kurulu, tüzüğü hazırladıktan sonra incelemesi için Danıştay’a gönderir. Günümüzde …

Özel Hukukun Dalları

Özel Hukukun Dalları Nelerdir? a- Medenî Hukuk Medenî hukuk, kişilerin toplum içinde yaşaması bakımından bir hüküm ve değer ifade eden bütün eylem ve davranışlarını, işlem ve ilişkilerini düzenleyen hukuk kurallarının bütünüdür. b- Borçlar Hukuku Borçlar hukuku medenî hukukun ayrılmaz bir parçasıdır. Bu nedenle birçok eserde borçlar hukuku, medenî …

Kamu Hukukunun Dalları

Kamu Hukukunun Dalları Nelerdir? a- Uluslararası Hukuk (Devletler Hukuku) Uluslararası hukuk bir devletin diğer bir devlet veya devletlerle veyahut bir devletin uluslararası kuruluşlarla ilişkilerini düzenleyen kamu hukuku dalıdır. b- Anayasa Hukuku Anayasa hukuku, devletin temel organlarının (yani yasama, yürütme ve yargı organlarının) kuruluşunu ve işleyişini ve keza vatandaşların …

Hukukun Asıl Kaynakları

Hukukun Asıl Kaynakları Nelerdir? Hukukun esas (asıl-asli) kaynakları kendi içinde, “yazılı kaynaklar” ve “yazısız kaynaklar” olmak üzere ikiye ayrılır. Yazılı kaynaklar anayasa, kanun, kanun hükmünde kararname, tüzük, yönetmeliktir. Hukukun yazısız kaynakları ise örf ve âdettir. Hukukun Yazılı Kaynakları Hukukun yazılı kaynaklan herhangi bir yetkili makam, kişi veya kurul …

Hukukun Dalları

Hukukun Dalları Nelerdir? Kara Avrupa’sı hukuk sisteminde ve Türkiye’de hukuk, “kamu hukuku” ve “özel hukuk” olmak üzere ikiye ayrılır. 1. Özel Hukuk: Özel hukuk kişilerin birbirleriyle olan ilişkilerini, eşitlik ve irade serbestîsi esasına göre düzenleyen hukuk kuralların bütünü olarak tanımlanabilir. Özel hukuk ilişkisi iki taraflıdır. Yani bir özel hukuk …

Hukuk

Hukuk Nedir? Hukuk, toplum hayatında kişilerin birbirleriyle ve devletle (kamu kurumlan) ile olan ilişkilerini düzenleyen; uyulması kamu kudreti ile desteklenmiş bulunan yazılı, sürekli, genel ve maddi müeyyideli kurallar bütünüdür. Hukuk, kamusal barış ve huzurun ve kamu güvenliğinin sağlanması bakımından son derece gerekli ve önemlidir. Hukuk kuralları; sosyal hayatta …

Anayasa

Anayasa Konuları Hukuk Nedir? Hukukun Dalları Kamu Hukukunun Dalları Özel Hukukun Dalları Hukukun Kaynakları Normlar Hiyerarşisi Türkiye de Anayasal Gelişmelere Genel Bakış Devletin Temel Nitelikleri Anayasanın Bağlayıcılığı ve Üstünlüğü TBMM’nin Kuruluşu, Milletvekillerinin Seçimi ve Hukuki Statüleri Yürütme Fonksiyonu ve Yürütme İşlemleri Cumhurbaşkanının Görev ve Yetkileri Başbakan, Bakanlar Kurulu …

Yargı Fonksiyonu

Yargı Fonksiyonu Nedir? Yargı yetkisi Türk Milleti adına bağımsız mahkemelerce kullanılır. Anayasa da düzenlenen Yüksek Mahkemeler Yargıtay, Danıştay, Anayasa Mahkemesi, Askeri Yüksek İdare ve Mahkemesi Askeri Yargıtay’dır. Hâkimler görevlerinde bağımsız olup, Anayasaya kanuna hukuka ve vicdani kanaatlerine göre hüküm verirler. Anayasa Yargısı Anayasa Mahkemesi, kanunların veya kanun hükmündeki …

Yürütme Fonksiyonu ve Yürütme İşletmeleri

Yürütme Fonksiyonu ve Yürütme İşletmeleri Nelerdir? Türkiye’de yürütme fonksiyonu sadece özel, somut, bireysel işlemler yapmaktan ibaret sayılamaz. Yürütme fonksiyonu kavramına bu tür işlemler kadar düzenleyici ve kural koyucu işlemler de girer. Anayasanın 8.maddesine göre, yürütme yetkisi ve görevi Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu tarafından anayasaya ve kanunlara uygun olarak …