Tebliğler

Tebliğler Nedir?

Tebliğler

İhracat işlemlerine ilişkin detaylı düzenlemeler, 22.12.1995 tari hli v e 95/7623 sayılı İhracat Rejimi Kararı’nın 3. maddesinin (d) bendine dayanılarak, Dış Ticaret Müsteşarlığı’nca yayımlanan tebliğlerle yapılmaktadır.

Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından yayımlanan tebliğlerde yer alan hükümleri ise Dış Ticaret

Müsteşarlığı’nın bağlı bulunduğu Bakan yürütür.

Söz konusu tebliğlerin yürürlükte olanları referans amaçlı olarak bir liste halinde aşağıda belirtilmiştir.

o İhracatçı Belgedis_ticaret_mevzuati_ve_teslim_sekilleri_tebliglersine İlişkin Tebliğ (Ekonomik Araştırmalar ve Değerlendirme 96/1)-R.G.: 6.1.1996/22515

o Ticari Kiralama Yoluyla Yapılacak İhracata İlişkin Tebliğ (İhracat 2006/3)-R.G.: 6.6.2006/25130 o Takas veya Bağlı Muamele Yoluyla Yapılacak İhracata İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: İhracat 2006/4)-R.G.: 6.6.2006/26190

o Bedelsiz İhracata İlişkin Tebliğ (İhracat 2006/5)-R.G.: 6.6.2006/26190 o Transit Ticarete İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: İhracat 2006/6)-R.G.: 6.6.2006/26190 o İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: İhracat 2006/7)-R.G.: 6.6.2006/26190 o İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (İhracat 96/31)-R.G.: 19.9.1996/22762 o Dış Ticaret Sermaye Şirketleri Statüsüne İlişkin Tebliğ (İhracat: 2004/12)-R.G.: 8.12.2003/25664 o Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine İlişkin Karar-R.G.: 7.4.2007/26486

o Sektörel Dış Ticaret Şirketleri Statüsüne İlişkin Tebliğ (İhracat 2004/4)-R.G.: 2.7.2004/25510 o Yurt Dışında Fuar Düzenlenmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Tebliğ (İhracat 2007/1)-R.G.: 17.2.2007/26439

o Yurt Dışı Müteahhitlik Hizmetleri Kapsamında Yapılacak İhracata İlişkin Tebliğ (İhracat 96/11)-R.G.: 6.1.1996/22515

o Offset Uygulamalarına İlişkin Tebliğ (İhracat 98/27)-R.G.: 16.12.1998/23555 o Anlaşmalar (96/1)-R.G.: 20.1.1996/22529

o Kimyasal Silahlar Sözleşmesi Ekinde Yer Alan Kimyasal Maddelerin İhracatına İlişkin Tebliğ (İhracat 2002/12)-R.G.: 7.1.2003/24986

o Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan Ve Bitki Türlerinin İhracatına Dair Tebliğ (İhracat: 2007/4)-R.G.: 15.4.2007/26494

o Çift Kullanımlı ve Hassas Maddelerin İhracatının Kontrolüne İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2003/12)-R.G.: 2.12.2003/25304

o Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin İhracatına İlişkin Tebliğ İhracat: (2004/13)-R.G.: 30.12.2004/25686

o Yurt Dışı Müteahhitlik Hizmetlerine İlişkin 9632/16 Sayılı Tebliğ-R.G.: 2.2.1996/22542 o Genelge 2007/10 R.G.: 2.5.2007/26510

Src Belgesi
Ticari araç sürücülerinin alması zorunlu olan Src Belgesi eğitimlerini incelemek için linki ziyaret ediniz.
Üdy Belgesi
Üst Düzey yönetici eğitimlerinden Üdy Belgesi Nasıl Alınır yazımızı incelemek için linki ziyaret ediniz.

Sınır Ticareti Merkezleri Kurulmasına İlişkin Karar

Bakanlar Kurulu Karar Sayısı: 2003/5408

Resmi Gazete Tarihi: 10 Nisan 2003, Resmi Gazete Numarası: 25075

Bu Karar ile Türkiye’nin yaşam standartlarının düşük ve işsizliğin ciddi boyutlarda olduğu Doğu ve Güneydoğu Anadolu coğrafi bölgelerinde ekonomik, sınaî ve ticari gelişmenin hızlandırılmasını teminen, sınır ticareti yapılacak Sınır Ticaret Merkezleri’nin kurulması ve bu merkezlerden yapılacak ihracat ve ithalatın usul ve esaslarının belirlenmesi amaçlanmaktadır.

Bu Karar, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerine komşu ülkelere sınırı bulunan Artvin, Ardahan, Kars, Iğdır, Ağrı, Van, Hakkâri, Şırnak, Mardin, Şanlıurfa, Kilis, Gaziantep ve Hatay illerinde kurulacak Sınır Ticaret Merkezleri’nde yapılacak ihracat ve ithalat ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde bu illere komşu olan Erzurum, Muş, Bitlis, Siirt, Batman, Diyarbakır ve Adıyaman illerinde yapılacak ticarete ilişkin esasları kapsamaktadır.

Sınır Ticaret Merkezleri Kurulmasına İlişkin Kararın Uygulanmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete Tarihi: 13 Aralık 2003, Resmi Gazete Numarası: 25315

Bu Yönetmelik 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 172. maddesi ile 10.04.2003 tarihli ve 25075 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 25.03.2003 tarihli ve 2003/5408 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Sınır Ticaret Merkezleri Kurulmasına İlişkin Karara dayanılarak Dış Ticaret ve Gümrüklerden Sorumlu Devlet Bakanlığı’nca hazırlanmıştır.

Bu Yönetmeliğin amacı, sınır ticaret merkezlerinin inşasına, işletilmesine, fiziki düzenlenmesine, stok kontrollerinin yapılmasına, bu merkezlere giriş ve çıkışların düzenlenmesine, Sınır Ticaret Merkezi İşleticisinin kuruluş, görev, yetki ve faaliyetlerine, Sınır Ticaret Merkezi Mağazalarının işletme izinlerinin verilmesi ve iptal edilmesine, Sınır Ticaret Merkezlerine konulan eşya ile ilgili teminata ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Sınır Ticaret Merkezlerinden Yapılacak İhracat Ve İthalata İlişkin Yönetmelik Resmi Gazete Tarihi: 13 Aralık 2003, Resmi Gazete Numarası: 25315

Bu Yönetmelik, 10.4.2003 tarihli ve 25075 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 25.3.2003 tarihli ve 2003/5408 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Sınır Ticaret Merkezleri Kurulmasına İlişkin Kararın 8. maddesi uyarınca Dış Ticaret ve Gümrüklerden Sorumlu Devlet Bakanlığı’nca hazırlanmıştır.

Bu Yönetmeliğin amacı, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerine komşu olan ülkelere sınırı bulunan Artvin, Ardahan, Kars, Iğdır, Ağrı, Van, Hakkâri, Şırnak, Mardin, Şanlıurfa, Kilis, Gaziantep ve Hatay illerindeki siyasi sınırlarımız üzerinde kurulacak sınır ticaret merkezlerine ihracat yapılmasına, sınır ticaret merkezlerinden komşu ülkelere eşya gönderilmesine, sınır ticaret merkezlerine komşu ülkelerden eşya getirilmesine ve sınır ticaret merkezlerinden ithal edilen eşyanın bu maddede sayılan iller ile bu yönetmeliğin 2. maddesinde belirtilen illerdeki esnaf ve tacirlere dağıtılmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Bu Yönetmelik, bu Yönetmeliğin 1. maddesinde belirtilen iller ile bu illere komşu Erzurum, Muş, Bitlis, Siirt, Batman, Diyarbakır ve Adıyaman illerinde sınır ticaret merkezleri üzerinden komşu ülkeler ile yapılacak ticari faaliyetleri kapsar.

İhracatta Kota ve Tarife Kontenjanı Belirlenmesi ve İdaresine İlişkin Karar

Bakanlar Kurulu Karar Sayısı: 95/7616

Resmi Gazete Tarihi: 31 Aralık 1995, Resmi Gazete Numarası: 22510

Bu Karar; uluslararası anlaşmaların hükümlerine uygun şekilde tek taraflı olarak veya ikili ya da çok taraflı tercihli ticaret anlaşmalarına dayanılarak alınacak önlemler çerçevesinde;

a) İhracatta uygulanabilecek kotalar ve bu kotaların idaresini düzenleyen kurallara,

b) Türkiye’den yapılan ihracatta uygulanabilecek tarife kontenjanlarına ve bu kontenjanların
kullanımına,

c) Diğer ülkelerin Türkiye’den yaptıkları ithalata kota (halihazırda ABD ve Kanada’ya yönelik tekstil ve
konfeksiyon ihracatında uygulananlar hariç) veya tarife kontenjanı uygulamaları ve söz konusu kota ve
tarife kontenjanlarının dağıtımının Türkiye’ye bırakılması halinde bunların dağıtımına ilişkin usul ve
esasları kapsar.

İhracatta Kota ve Tarife Kontenjanı Belirlenmesi ve İdaresine İlişkin Yönetmelik Resmi Gazete Tarihi: 18 Ekim 1996, Resmi Gazete Numarası: 22791

Bu Yönetmelik, İhracatta Kota ve Tarife Kontenjanı Belirlenmesi ve İdaresine İlişkin 25.12.1995 tarih ve 95/7616 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca, uluslararası anlaşmaların hükümlerine uygun şekilde tek taraflı olarak veya ikili ya da çok taraflı tercihli ticaret anlaşmalarına dayanılarak alınacak önlemler çerçevesinde;

a) İhracatta uygulanabilecek kotalar ve bu kotaların idaresini düzenleyen kurallara,

b) Türkiye’den yapılan ihracatta uygulanabilecek tarife kontenjanlarına ve bu kontenjanların
kullanımına,

c) Diğer ülkelerin Türkiye’den yaptıkları ithalata kota (halihazırda ABD ve Kanada’ya yönelik tekstil ve
konfeksiyon ihracatında uygulananlar hariç) veya tarife kontenjanı uygulamaları ve söz konusu kota ve
tarife kontenjanlarının dağıtımının Türkiye’ye bırakılması halinde bunların dağıtımına,

ilişkin usul ve esasları kapsar.

İhracatında DFİF Primi Kesintisi Yapılacak Mallar ve Miktarları Resmi Gazete Tarihi: 28 Ocak 1992, Resmi Gazete Numarası: 21125

Bu düzenleme ile 14 Ekim 1988 tarih ve 19959 numaralı Resmi Gazete’de yayınlanan 88/13384 sayılı “Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu Hakkında Kararın” 11. maddesinde yer alan “İhracatında Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu Primi Kesintisi Yapılacak Mallar ve Miktarları” belirlenmiştir.

İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kararı

Bakanlar Kurulu Karar Sayısı: 94/6401

Resmi Gazete Tarihi: 11 Ocak 1995, Resmi Gazete Numarası: 22168

Bu Kararın amacı, Kalkınma Planları ve Yıllık Programlardaki toplumsal ve ekonomik hedeflerin gerçekleştirilmesi amacıyla yapılacak faaliyetlerin, uluslararası kuruluşlara olan yükümlülüklerimize aykırılık teşkil etmeyecek yöntemlerle desteklenmesidir.

Bu Karar, bölgeler arası farklılıklardan kaynaklanan ekonomik ve sosyal dezavantajların ortadan kaldırılmasına, yeni eğitim olanakları sağlanarak istihdamın güçlendirilmesine, özellikle yeni ürün, üretim sistemi ve teknoloji kullanan sektörlerde araştırma ve geliştirme programlarının uygulanmasına, aynı üretim alanında faaliyet gösteren küçük ve orta ölçekli işletmelerin örgütlenmelerine, çevre sorunlarının önlenmesi için sanayinin yeniden yapılanmasına, GATT taahhütlerimiz çerçevesinde tarım ürünlerinin desteklenmesine, ürünlerimizin uluslararası alanlarda tanıtımına ve pazarlanmasına ilişkin devlet yardımlarını kapsar.

Bu Karar

a) Araştırma Geliştirme (ARGE) yardımlarını,

b) Çevre koruma yardımlarını,

c) Yurt içi ve yurt dışı uluslararası nitelikteki ihtisas fuarlarına ilişkin yardımları,

d) Pazar araştırmasına yönelik yardımları,

e) Yurt dışı ofis mağaza işletme ve tanıtım faaliyetlerine ilişkin yardımları,

f) Eğitim yardımlarını,

g) Tarımsal ürünlerde ihracat iadesi yardımlarını,

h) 1. maddedeki amaçların gerçekleştirilmesine yönelik uluslararası taahhütlerimize aykırılık teşkil etmeyecek diğer devlet yardımlarını kapsar.

Bu Karar’ın yürütülmesine ilişkin her türlü düzenlemeyi yapmaya, Para Kredi ve Koordinasyon Kurulu yetkilidir.

Bu Karar kapsamında Para Kredi ve Koordinasyon Kurulunca belirlenecek devlet yardımlarının uygulanması ve takibi Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından yürütülür.

Bu Karar kapsamında sağlanacak devlet yardımları için gerekli olan kaynak Genel Bütçe içerisinde yer alan Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu ve bu Fona transfer edilecek ödeneklerdir.

Bu Bakanlar Kurulu Kararı’na dayanılarak çıkarılan tebliğlerle konu detaylı olarak düzenlenmiştir.

Dâhilde İşleme Rejimi Kararı

Bakanlar Kurulu Karar Numarası: 2005/8391

Resmi Gazete Tarihi: 27 Ocak 2005, Resmi Gazete Numarası: 25709

Bu Karar; Dünya piyasa fiyatlarında hammadde temin etmek suretiyle ihracatı artırmak, ihraç ürünlerine uluslararası piyasalarda rekabet gücü kazandırmak, ihraç pazarlarını geliştirmek ve ihraç ürünlerini çeşitlendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

Bu Karar; elde edilmesinde ithal girdi kullanılan işlem görmüş ürünün ihracı ile ihracat sayılan satış ve teslimlerin belirlenmesi, yönlendirilmesi ve geliştirilmesine ilişkin tedbirlerin düzenlenmesi ve yürütülmesini kapsar.

Hariçte İşleme Rejimi Kararı

Karar Numarası: 2007/11864

Resmi Gazete Tarihi: 5 Nisan 2007, Resmi Gazete Numarası: 26484

Bu Karar serbest dolaşımdaki eşyanın işlenmek, tamir edilmek veya yenilenmek üzere geçici olarak ihraç edilmesi ve işlem görmüş ürünün tam veya kısmi muafiyetten yararlanarak serbest dolaşıma girmesinin sağlanması ile ithal edilen işlem görmüş ürünlerin aynısını veya benzerini üreten Türkiye’deki üreticilerin temel ekonomik çıkarlarının olumsuz etkilenmemesi kaydıyla ihraç eşyasının satışının teşviki amacıyla hazırlanmıştır.

Bu Karar hariçte işleme rejiminin esaslarının belirlenmesine ve yönlendirilmesine ilişkin tedbirlerin düzenlenmesini ve yürütülmesini kapsar.

İhracat, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler İle Döviz Kazandırıcı Hizmet Ve Faaliyetlerde Vergi,

Resim Ve Harç İstisnası Hakkında Karar

Bakanlar Kurulu Karar Sayısı: 99/13812

Resmi Gazete Tarihi: 31 Aralık 1999, Resmi Gazete Numarası: 23923

Bu Karar, ihracatı arttırmak, ihraç ürünlerine uluslararası piyasalarda rekabet gücü kazandırmak ve ihraç pazarlarını geliştirmek amacıyla hazırlanmıştır.

Bu Karar, ihracat, ihracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetlerde vergi, resim ve harç istisnasına ilişkin tedbirlerin düzenlenmesi ve yürütülmesini kapsar.

Belgesiz İhracat Kredileri İle Vergi Resim ve Harç İstisnası Belgeleri Hakkında KararBakanlar Kurulu Karar Sayısı: 2005/9808

Resmi Gazete Tarihi: 23 Aralık 2005, Resmi Gazete Numarası: 26032

İhracatta KDV İstisnası (İhracat İstisnası) Mevzuatı

İhracatın teşvik edilmesi kapsamında İhracatta KDV İstisnası, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu çerçevesinde Maliye Bakanlığı’nca çıkarılan “Katma Değer Vergisi Genel Tebliği” başlığı altında çeşitli tebliğlerle düzenlenmektedir.

İthalat Rejimi Kararı

Bakanlar Kurulu Karar Sayısı: 95/7606

Resmi Gazete Tarihi: 31 Aralık 1995, Resmi Gazete Numarası: 22510 (Mükerrer)

Bu Kararın amacı, ithalatın ülke ekonomisi yararına ve uluslararası ticaretin gereklerine uygun olarak düzenlenmesini sağlamaktır. İthalat, bu Karar ile bu Karara dayanılarak çıkarılacak yönetmelik, tebliğler, ilgili kuruluşlara verilecek talimatlar, çok taraflı veya iki taraflı anlaşmalar hükümleri çerçevesinde yürütülür.

Bu Kararda yer alan hususlara ilişkin yönetmelik ve tebliğler çıkarmaya, karar metninde sözü edilen izinleri ve talimatları vermeye, ithalatın her aşamasında gerekli görülecek değişiklikleri yapmaya ve önlemleri almaya, ithal malları fiyatlarının gerektiğinde kontrolünü yapmaya veya yaptırmaya, özel ve zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırmaya Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı yetkilidir.

Karar uyarınca, Türkiye ile ticari ilişkilerinde ticaret ve ödemeler dengemizi bozacak nitelikte kayıtlar koyan veya uygulama yapan, anlaşmalar ile kararlaştırılan yükümlülüklerini yerine getirmeyen, ithalat rejimimizin genellik ilkesi ile bağdaşmayacak şekilde ayırıcı işlemler uygulayan ülkeler, kuruluşlar ve firmalar hakkında taraf olduğumuz uluslararası anlaşmalar çerçevesinde uygun görülecek gerekli önlemler alınır.

Karara göre, kamu ahlakı, kamu düzeni veya kamu güvenliği; insan, hayvan ve bitki sağlığının korunması veya sınaî ve ticari mülkiyetin korunması amaçlarıyla ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde alınan önlemlerin kapsamı dışındaki malların ithali serbesttir.

İthalat bedellerinin ödenmesi, kambiyo mevzuatı hükümlerine tabidir.

Eski, kullanılmış, yenileştirilmiş, kusurlu (defolu) ve yatık (zamanla dayanıklılığını yitirmiş) malların ithali izne tabidir.

İthalat Yönetmeliği’nde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde ve istisnalar haricinde, Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca vergi numarası verilen her gerçek ve tüzel kişi ile tüzel kişilik statüsüne sahip olmamakla birlikte yürürlükteki mevzuat hükümlerine istinaden hukuki tasarruf yapma yetkisi tanınan kişiler ortaklıkları ithalat işlemlerini yürütebilir.

İthalatta uygulanacak gümrük vergisi oranları ile ödenecek toplu konut fonunu gösterir listeler (Liste I,

II, III, IV, V, VI) kapsamı maddelere ait gümrük vergileri ve toplu konut fonları ilgili listelerde gösterildiği
şekilde belirlenmiştir.

Toplu Konut Fonu ödenerek ithal edilecek maddeler gümrük yükümlülüğünün doğduğu tarihte geçerli miktar ve oranlar kadar fona tabidir. Ancak Gümrük Kanunu’nun 167. maddesi çerçevesinde gümrük vergilerinden muaf olarak gerçekleştirilecek ithalat fona tabi değildir.

Fon tutarları gümrük yükümlülüğünün doğduğu tarihte gümrük idarelerince tahsil edilir. Bu fonların, ilgililerce süresi içinde yatırılmaması durumunda, 6183 sayılı Kanun hükümleri uygulanır.

Ülkemizde açılan uluslararası fuar ve sergilerin ithalatla ilgili işlemlerinin düzenlenmesine ve yürütülmesine Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yetkilidir.

İthalat Rejimi Kararına Ek Karar

Bakanlar Kurulu Karar Sayısı: 2007/11438

Resmi Gazete Tarihi: 30 Aralık 2006, Resmi Gazete Numarası: 26392 (2.Mükerrer)

Söz konusu Ek Karar ve 20.12.1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararı ekinde yer alan listeler ve ekler yürürlükten kaldırılmış, aynı karara I, II,

III, IV, V ve VI sayılı listeler ile (EK:1), (EK:2), (EK:3), (EK:4), (EK:5) ve (EK:6) ilave edilmiştir.

İthalatta Uygulanacak Gümrük Vergisi Oranları İle Ödenecek Toplu Konut Fonunu Gösterir

Listeler İthalat Yönetmeliği

Resmi Gazete Tarihi: 31 Aralık 1995, Resmi Gazete Numarası: 22510 (Mükerrer)

Yürürlükteki İthalat Rejimi Kararı (20.12.1995 tarih 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı) hükümlerine istinaden yapılacak ithalata ilişkin işlemler, karar ve bu Yönetmelikle Dış Ticaret Müsteşarlığı’na tanınan yetkilere dayanılarak çıkarılacak tebliğler ile verilecek talimatlara ve çok taraflı ve iki taraflı anlaşma hükümlerine göre yürütülür.

Vergi numarasına sahip her gerçek ve tüzel kişi ile tüzel kişilik statüsüne sahip olmamakla birlikte yürürlükteki mevzuat hükümlerine istinaden hukuki tasarruf yapma yetkisi tanınan kişiler ortaklıkları ithalat işlemlerini yürütebilir.

Ancak, özel anlaşmalara dayanan ithalatta, kitap ve diğer yayınların ithalatında, ülkemizde açılan uluslararası fuar ve sergilerde müsteşarlıkça perakende satışına izin verilen malların ithalatında, vergi numarasına sahip olma şartı aranmaz.

Tarife kontenjanları ve kota uygulamaları kapsamında gerçekleştirilecek ithalat işlemlerini yapmaya hakkı olacak kişilere ilişkin olarak gerektiğinde ilgili mevzuatında özel şartlar belirlenebilir.

Kambiyo mevzuatı hükümleri saklı kalmak kaydıyla, ithalat yapmak isteyen kişiler, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde almaları gereken belgelerle birlikte doğrudan gümrük idarelerine başvururlar. İthalatı kanunlarla belirli kurum ve kuruluşlara bırakılmış maddelerin ithali ancak, bu kurum ve kuruluşlar tarafından yapılabilir.

Yurda sokulmaları yürürlükteki mevzuat ile kayıt ve şarta bağlanan veya özel izne tabi bulunan maddeler hakkındaki hükümler saklıdır.

Ülkemizde düzenlenen uluslararası fuarlar yoluyla yapılacak ithalata ilişkin esaslar bu hususta müsteşarlık tarafından yayımlanacak tebliğlerle belirlenir.

İthal edilecek malların bedellerinin transferine ilişkin olarak bankalarca veya özel finans kurumlarınca kambiyo mevzuatı hükümleri çerçevesinde yürütülecek işlemlere ilişkin usul ve esaslar hazine müsteşarlığı tarafından belirlenir.

Gerekli durumlarda, Merkez Bankası tarafından bu Yönetmelik esasları çerçevesinde yapılacak işlemlerle ilgili olarak verilecek talimatlara bankalarca uyulması zorunludur.

Müsteşarlıkça aksine bir talimat verilmediği sürece, bu Yönetmelik eki ithalat tebliğleri hükümleri çerçevesinde yetkili kuruluşlardan alınan belgeler, ilgili kuruluşlarca belirlenen süreler içerisinde kullanılmaları kaydıyla, düzenlendiği takvim yılı içerisinde geçerlidir.

Tıkla puan ver
[Total: 0 Average: 0]
Ziyaretçi Yorumları

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

Whatsapp
Yeni Ümit Eğitim Kurumları
Yeni Ümit Eğitim Kurumları
Merhaba
Size nasıl yardımcı olabiliriz?