Kategori: Dış Ticaret Mevzuatı

Show Posts in

Vergiyi Doğuran Olay

Vergiyi Doğuran Olay Nedir? a) Mal teslimi ve hizmet ifası hallerinde, malın teslimi veya hizmetin yapılması, b) Malın tesliminden veya hizmetin yapılmasından önce fatura veya benzeri belgeler verilmesi hallerinde, bu belgelerde gösterilen miktarla sınırlı olmak üzere fatura veya benzeri belgelerin düzenlenmesi, c) Kısım kısım mal teslimi veya hizmet yapılması mutad …

Vergileri Ödenmiş Teslim

Vergileri Ödenmiş Teslim Nedir? Teslim Şeklinin Özellikleri: Bu teslim şeklinde DDU teslim şekli ile aynı prensiplere dayanır ancak DDP teslim şeklinde satıcı birde gümrük vergilerini ödemek zorundadır. Alıcının ülkesindeki yerel bir satıcıdan farksız şekilde malları devreder. Satıcının Sorumluluğu: Satıcı sözleşme koşullarına uygun malı hazırlar. Kendi ülkesinde ve alıcı …

Vergileri Ödenmemiş Teslim

Vergileri Ödenmemiş Teslim Nedir? Teslim Şeklinin Özellikleri: DDU çok araçlı taşımacılıkta kullanılır. Deniz taşımacılığında kullanılan DEQ şekline benzemekle birlikte bu teslim şeklinde satıcı malları belirlenen tarihte alıcının ülkesinde belirlenen yerde gümrük vergilerini ödemeksizin teslim eder. Teslime kadar bütün riskler tamamen ve eğer sözleşmede aksine hüküm yoksa alıcıya geçer. …

Uluslararası Yük ve Yolcu Taşımalarında Matrah

Uluslararası yük ve yolcu taşımacılığı nedir? İkametgâhı, kanuni merkezi ve iş merkezi Türkiye’de bulunmayanlar tarafından yabancı ülkeler ile Türkiye arasında yapılan taşımacılık ile transit taşımacılıkta şahıs ve ton başına kilometre itibariyle yurt içi emsalleri göz önüne alınmak suretiyle matrah tespitine Maliye ve Gümrük Bakanlığı yetkilidir. Aşağıda Yazılı Unsurlar …

ULUSLARARASI TİCARETTE TESLİM ŞEKİLLERİ

Giriş Belli bir coğrafyada mevcut bulunan insan, mal ve hizmetlerin, bulundukları yerlerden başka yerlere taşınması amacıyla girişilen faaliyetin kendisi de esas itibariyle bir hizmet katma değeri olup, ekonomi ve ticaret literatüründe “nakliyat” (taşımacılık) olarak adlandırılır. Olayı uluslararası ticaret bakımından ele alırsak, satıcı ve alıcı arasında kurulan bağın temel …

Ticari İşletmede Teslim

Ticari İşletmede Teslim Nedir? Teslim Şeklinin Özellikleri: Satıcı malları işletmesinde daha önce belirlenen tarihte alıcının emrine hazır tutarak alıcıya bildirir. Alıcı malları işletmeden teslim alarak ihracı için gerekli belgeleri hazırlar gümrük işlemlerini tamamlayarak malları kendi ülkesine ithal eder. Malların işletmede teslim edilmesinden itibaren malla ilgili bütün masraf ve …

Tebliğler

Tebliğler Nedir? İhracat işlemlerine ilişkin detaylı düzenlemeler, 22.12.1995 tari hli v e 95/7623 sayılı İhracat Rejimi Kararı’nın 3. maddesinin (d) bendine dayanılarak, Dış Ticaret Müsteşarlığı’nca yayımlanan tebliğlerle yapılmaktadır. Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından yayımlanan tebliğlerde yer alan hükümleri ise Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı bulunduğu Bakan yürütür. Söz konusu tebliğlerin …

Taşımacılık İstisnası-Transit Taşımacılık

Transit taşımacılık nedir? Transit ve Türkiye ile yabancı ülkeler arasında yapılan taşımacılık işlerinde, Bakanlar Kurulu tarafından belirlenecek taşıma işleri vergiden müstesnadır. Bu istisna, ikametgâhı, kanunî merkezi ve iş merkezi Türkiye’de bulunmayan mükelleflere, ilgili ülkeler itibariyle karşılıklı olmak şartıyla tanınır.

Dış Ticaret Mevzuatına Göre Sınırda Teslim Şekli

Sınırda Teslim Şekli Teslim Şeklinin Özellikleri: Bu teslim şekli özellikle karayolu ve demiryolu taşımacılığında kullanılır. Satıcı tüm riskleri ve masrafları kendisine ait olmak üzere malı kararlaştırılan ülke sınırında, belirtilen yer ve tarihte gümrük işlemlerini tamamlayarak teslim eder. Tesliminden itibaren bütün risk ve masraflar alıcıya aittir. İthalat ile ilgili …

Rıhtımda Teslim

Rıhtımda Teslim Nedir? Teslim Şeklinin Özellikleri: Bu teslim şekli DES teslim şekli ile aynı prensiplere dayanmakla birlikte ondan farklı olarak malın teslimidir. Limanda boşaltma tamamlanıp ithalat gümrük vergilerini ödedikten sonra malı teslim eder. Bu nedenle satıcının, alıcının ülkesinde yürürlükte bulunan kambiyo rejimine uygun ithalatçı belge olmadığı koşullarda bu …