Kategori: Pazarlama

Show Posts in

Yer veDağıtım

Pazarlama Yer ve Dağıtım Nedir? Dağıtım, üretilen mamullerin tüketicilere doğru hareketiyle ilgili tüm çabaları kapsar bu nedenle üretimle tüketim arasındaki bağlantıyı gerçekleştirir. Dağıtım kanalı ise bir malın üreticiden tüketiciye hareketinde izlenen yol olarak tanımlanabilir. Dağıtım çeşitli şekillerde gerçekleştirilebilir. Genellikle dağıtım kanalı üyeleri arasındaki ilişkilerin niteliği esas alınarak, bu …

Tüketici Pazarlarının Bölümlendirilmesi

Tüketici Pazarlarının Bölümlendirilmesi Nedir? Tüketici pazarlarında demografik faktörler kapsamında tüketiciler, cinsiyetlerine, yaşlarına, eğitim ve gelir düzeylerine, sahip oldukları mesleklere ya da bulundukları sosyal sınıflara göre gruplandırılabilirler. Örneğin cinsiyet faktörü; bir telefonun, bir diş macununun ya da alkolsüz içeceklerin tüketim alışkanlıklarında farklılıklar yaratabilir. Coğrafi alan/bölge bölümlendirmesi, farklı iklim koşullarında …

Tutundurma

Pazarlama Tutundurma Nedir? İşletmeler tarafından tutundurma faaliyetleri, pazar payının arttırılması, pazarda rekabet edebilmek, ürünün ya da markanın bilinilirliğini, kullanım sıklığını ve satış hacmini arttırmak, müşteri istek ve ihtiyaçlarını karşılamak ve satın alma davranışını yönlendirmek gibi amaçlarla yapılmaktadır (Cheverton, 2004). Bu durumda işletmelerin satışı arttırma çabalarının başarıya ulaşabilmesi için …

Pazarlama Yöntemi

Pazarlama Yöntemi Nedir? Günümüzde, artan teknolojik gelişme ve rekabetin yoğunlaşması ile klasik pazarlama anlayışı, tüketici istek ve ihtiyaçlarını karşılamada yetersiz kalmıştır. İşletmelerin karlılıklarını ve varlıklarını koruyabilmeleri, müşteri odaklı olmalarına ve müşterileriyle uzun dönemli ilişki kurmalarına bağlıdır. Klasik pazarlama anlayışı, daha çok arz yönlü olup tüketicilerin beklenti ve taleplerini …

Pazarlama Süreci ve Pazarlama Stratejilerini Etkileyen Faktörler

Pazarlama Süreci ve Pazarlama Stratejilerini Etkileyen Faktörler Nelerdir? Pazarlama fonksiyonunun yukarıda sözü edilen stratejik amaçların işletmenin bütününde oluşturulmasında önemli bir rolü bulunmaktadır. Pazarlamanın işletme içerisindeki rolü ve faaliyetleri ile tüm pazarlama süreci ve pazarlama stratejilerini etkileyen faktörler Şekil 8.1’de gösterilmektedir. Pazarlama süreci, pazar fırsatlarının analiz edilmesi ile başlamaktadır. …

Pazarlama Süreci

Pazarlama Süreci Nedir? İşletmelerin uzun dönemde karlılıklarını sürdürebilmesi ve hayatta kalabilmesi için değişen Pazar koşullarına ayak uydurmaları gerekmektedir. Bu da ancak uzun dönemli stratejilerin geliştirilmesiyle mümkün olabilir. Uzun dönemde işletmelerin bir bütün olarak gelişimini sağlayabilmesi, iyi bir stratejik planlamanın yapılmasına bağlıdır. Stratejik planlama, örgütsel amaçlar ve yetkinlikler doğrultusunda …

Pazarlama Karması

Pazarlama Karması Nedir? Pazarlama karması modeli ya da “4P” kavramı ilk olarak 1955 yılında Rasmussen tarafında parametreler teorisi olarak kullanılmış, daha sonra 1960’lı yılların başlarında McCarthy tarafından geliştirilmiş ve 1967’de Kotler tarafından son hali verilmiştir (Håkansson, Waluszewski, 2004). Klasik pazarlama karması, temelde 4P’den oluşmaktadır: Ürün (Product), Fiyat (Price), Dağıtım …

Müşteri İlişkileri Yönetiminin Temel Özellikleri

Müşteri İlişkileri Yönetimi Özellikleri Nelerdir? Literatürde Müşteri İlişkileri Yönetimi’nin dört temel özelliğinin “satış gücü otomasyonu, müşteri hizmetleri ve desteği, saha hizmetleri ve pazarlama otomasyonu” olduğu ortaya konmuştur. Satış gücü otomasyonu, merkezi bir veri tabanında tüketici, süreç, ürün ve rakipler ile ilgili bilgilerin depolanmasının ve satış gücü tarafından gerektiğinde …

Modern Pazarlama Anlayışının Gelişimi

Modern Pazarlama Anlayışının Gelişimi Nedir? Modern pazarlama yönetimi yaklaşımı, uzun bir sürecin sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Bu süreç, ürün anlayışı dönemi ve üretim dönemi (1900-1930), satış anlayışı dönemi (1930-1950), pazarlama anlayışı dönemi (1950-1990) ve toplumsal pazarlama dönemi olmak üzere 5 ayrı dönem olarak ele alınabilir. Ürün anlayışı döneminde, …

Pazarlama

Pazarlama Konular Pazarlama Yöntemi Modern Pazarlama Anlayışının Gelişimi Pazarlama Süreci Pazarlama Süreci ve Pazarlama Stratejilerini Etkileyen Faktörler Tüketici Pazarlarında Bölümlendirmesi Endüstriyel Pazarlarda Bölümlendirme Yaklaşımları Hedef Pazar Seçimi ve Konumlandırma Pazarlama Karması Fiyat / Fiyatlandırma Fiyatın Belirlenmesinde Farklı Yaklaşımlar Yer ve Dağıtım Dağıtım Politikaları Tutundurma Hizmet Sektöründe Pazarlama Karması …