Tır Karnesi Hamili El Kitabı Bölüm 2

Bölüm 2 Tır Karnelerinin İdaresi İle İlgili İşlemler Nedir?

  • TIR Karnesinin ibra edildiği gümrük bürosunun(larının) isim(leri) ve adres(ler)i;
  • Varış veya çıkış Gümrük İdarelerine ibra tarih(ler)i;
  • Alıcının(ların) isim ve adres(ler)i;
  • TIR Karnesinin Odaya veya Kefil Kuruluşa iade edildiği tarih ve iade için kullanılan yöntem, örneğin yazıyla, iş takipçisiyle, elden vs.

Eşyanın, varış Gümrük İdaresine teslim edildiğini ve usulüne göre ithal edildiğini veya başka bir Gümrük rejimine tabi tutulduğunu kanıtlayabilecek tüm belgelerin (CMR veya gönderici ile alıcı tarafından imzalanan diğer taşıma belgeleri, faturalar, teslim belgeleri, Gümrük İdareleri tarafından imzalanan ve mühürlenen belgeler, teslim belgeleri, menşe şahadetnameleri, bir ülkeye veya Gümrük alanına giriş biletleri) özellikle saklanması gerekir.

5. Eşyanın/yükün, varış veya çıkış Gümrük İdaresine ibra edilmesi ile ilgili sorunlar ortaya çıkarsa; Bölüm 8 “Yolsuzlukların Çözümü, Güzergâh Boyu Karşılaşılan Sorunlar, TIR İşlemi Sonlandırma Belgesinin Alınamaması”nda ortaya koyulan işlemleri takip etmelisiniz. Bir TIR Karnesini herhangi bir nedenle Kefil Kuruluşunuza iade edemediğinizde, lütfen Bölüm 9 “TIR Karnelerinin Kefil Kuruluşa İadesi”nde verilen talimatları uygulayın.

TIR Sistemine giriş yetkisinin askıya alınması, yetkiden ihraç ve yetkinin feshi

6. Taahhütnameyi imzalayarak; Kefil Kuruluşunuzun kendi inisiyatifinde, ön bildirimde bulunmaksızın, geçici veya kesin olarak TIR Karnelerine erişiminizi askıya alma hakkı olduğunu bilir ve kabul edersiniz.

7. Taahhütnamenin ilgili hükmünde listelenen şartlara ek olarak; Kefil Kuruluş, TIR Karnelerinin ne zaman askıya alınabileceğini belirten kendi kurallarını ortaya koyabilir.

8. IRU ve TIR Sistemi Sigortacıları, TIR Karnesi Hamilinin TIR Karnelerine erişim hakkının askıya alınmasını gerekli görebilir; bu durumda, Kefil Kuruluş, söz konusu kararı uygulamak zorunda kalacaktır.

9. Kalıcı askıya alma durumunda, size verilmiş olan tüm TIR Karnelerini anında iade etmeyi taahhüt etmelisiniz. TIR Karnelerine erişim hakkınız geçici olarak askıya alınırsa, Kefil Kuruluşunuz tarafından verilen talimatları yerine getirmelisiniz.

10. Kalıcı askıya alma durumunda, askıya alma yürürlüğe girdiğinde, ilgili TIR Karnesi Hamili tarafından Kefil Kuruluşa iade edilmeyen tüm TIR Karneleri, geçersiz beyan edilecektir. Belirli koşullara dayanarak; geçici askıya alma uygulandığında bile, TIR Karnelerini geçersiz kılma kararı alınabilir.

11. Bir ülkenin Gümrük İdareleri; TIR Sözleşmesinin 38. maddesine dayanarak, bir TIR Karnesi Hamilini, kendi ülke topraklarındaki TIR işlemlerinden geçici veya kalıcı olarak ihraç etme kararı alabilir. Kefil Kuruluş, IRU veya TIR Sistemi Sigortacıları gerekli görürse; ulusal ülke topraklarından ihracı, TIR Karnesi alma hakkının askıya alınması ve ilgili karne hamilinin kullanımına verilen iade edilmemiş TIR Karnelerinin geçersizleştirilmesi takip edebilir.

12. TIR Sözleşmesinin 6.4. maddesine dayanarak, ülkenizin Gümrük İdareleri, TIR Sistemine giriş yetkinizin feshedilmesine karar verebilir. Bu durumda; Kefil Kuruluş, hala kullanımınızda olan tüm TIR Karnelerini geçersiz ilan eder.

13. TIR Sistemine giriş yetkisinin askıya alınmasını, yetkiden ihraç ve yetkinin feshini; Kefil Kuruluşa yatırılan tüm teminatların dondurulması takip eder (bakınız Bölüm 10 “Teminatlar”).

Ody ve Üdy Eğitim Takvimi