Tır Karnesi Hamili El Kitabı Bölüm 2

Tır Karnesi Hamili El Kitabı Bölüm 2

Bölüm 2 Tır Karnelerinin İdaresi İle İlgili İşlemler Nedir?

  • TIR Karnesinin ibra edildiği gümrük bürosunun(larının) isim(leri) ve adres(ler)i;
  • Varış veya çıkış Gümrük İdarelerine ibra tarih(ler)i;
  • Alıcının(ların) isim ve adres(ler)i;
  • TIR Karnesinin Odaya veya Kefil Kuruluşa iade edildiği tarih ve iade için kullanılan yöntem, örneğin yazıyla, iş takipçisiyle, elden vs.

Eşyanın, varış Gümrük İdaresine teslim edildiğini ve usulüne göre ithal edildiğini veya başka bir Gümrük rejimine tabi tutulduğunu kanıtlayabilecek tüm belgelerin (CMR veya gönderici ile alıcı tarafından imzalanan diğer taşıma belgeleri, faturalar, teslim belgeleri, Gümrük İdareleri tarafından imzalanan ve mühürlenen belgeler, teslim belgeleri, menşe şahadetnameleri, bir ülkeye veya Gümrük alanına giriş biletleri) özellikle saklanması gerekir.

5. Eşyanın/yükün, varış veya çıkış Gümrük İdaresine ibra edilmesi ile ilgili sorunlar ortaya çıkarsa; Bölüm 8 “Yolsuzlukların Çözümü, Güzergâh Boyu Karşılaşılan Sorunlar, TIR İşlemi Sonlandırma Belgesinin Alınamaması”nda ortaya koyulan işlemleri takip etmelisiniz. Bir TIR Karnesini herhangi bir nedenle Kefil Kuruluşunuza iade edemediğinizde, lütfen Bölüm 9 “TIR Karnelerinin Kefil Kuruluşa İadesi”nde verilen talimatları uygulayın.

TIR Sistemine giriş yetkisinin askıya alınması, yetkiden ihraç ve yetkinin feshi

6. Taahhütnameyi imzalayarak; Kefil Kuruluşunuzun kendi inisiyatifinde, ön bildirimde bulunmaksızın, geçici veya kesin olarak TIR Karnelerine erişiminizi askıya alma hakkı olduğunu bilir ve kabul edersiniz.

7. Taahhütnamenin ilgili hükmünde listelenen şartlara ek olarak; Kefil Kuruluş, TIR Karnelerinin ne zaman askıya alınabileceğini belirten kendi kurallarını ortaya koyabilir.

8. IRU ve TIR Sistemi Sigortacıları, TIR Karnesi Hamilinin TIR Karnelerine erişim hakkının askıya alınmasını gerekli görebilir; bu durumda, Kefil Kuruluş, söz konusu kararı uygulamak zorunda kalacaktır.

9. Kalıcı askıya alma durumunda, size verilmiş olan tüm TIR Karnelerini anında iade etmeyi taahhüt etmelisiniz. TIR Karnelerine erişim hakkınız geçici olarak askıya alınırsa, Kefil Kuruluşunuz tarafından verilen talimatları yerine getirmelisiniz.

10. Kalıcı askıya alma durumunda, askıya alma yürürlüğe girdiğinde, ilgili TIR Karnesi Hamili tarafından Kefil Kuruluşa iade edilmeyen tüm TIR Karneleri, geçersiz beyan edilecektir. Belirli koşullara dayanarak; geçici askıya alma uygulandığında bile, TIR Karnelerini geçersiz kılma kararı alınabilir.

11. Bir ülkenin Gümrük İdareleri; TIR Sözleşmesinin 38. maddesine dayanarak, bir TIR Karnesi Hamilini, kendi ülke topraklarındaki TIR işlemlerinden geçici veya kalıcı olarak ihraç etme kararı alabilir. Kefil Kuruluş, IRU veya TIR Sistemi Sigortacıları gerekli görürse; ulusal ülke topraklarından ihracı, TIR Karnesi alma hakkının askıya alınması ve ilgili karne hamilinin kullanımına verilen iade edilmemiş TIR Karnelerinin geçersizleştirilmesi takip edebilir.

12. TIR Sözleşmesinin 6.4. maddesine dayanarak, ülkenizin Gümrük İdareleri, TIR Sistemine giriş yetkinizin feshedilmesine karar verebilir. Bu durumda; Kefil Kuruluş, hala kullanımınızda olan tüm TIR Karnelerini geçersiz ilan eder.

13. TIR Sistemine giriş yetkisinin askıya alınmasını, yetkiden ihraç ve yetkinin feshini; Kefil Kuruluşa yatırılan tüm teminatların dondurulması takip eder (bakınız Bölüm 10 “Teminatlar”).

Tır Mevzuatı Garanti Sistemi

Tır Mevzuatı Garanti Sistemi Nedir? TIR Transit rejiminin ikinci temel unsuru ise Uluslararası Garanti Sistemi’dir. Bu sistem, transit operasyonları sırasında oluşabilecek gümrük vergi ve resim risklerinin TIR Taşımacılık Operatörüne ulaşılamadığı...
Read More

Tır Sisteminin Temel Özellikleri

Tır Sisteminin Temel Özellikleri Nelerdir? TIR rejimi altında taşınan eşyadan yol boyu Gümrük idarelerince ithal veya ihraç vergi ve resimleri tahsil edilmez veya teminat alınmaz. Muayene Edilmeme Mühürlü karayolu taşıtları,...
Read More

Tır Sistemine Kontrollü Giriş

Tır Sistemine Kontrollü Giriş Nedir? 17 Şubat 1999’da TIR Sözleşmesi üzerinde yapılan bir takım güncelleştirmeler ve değişiklikler TIR Sistemini kullanmak için taşımacılara daha fazla zorunluluklar ve koşullar getirerek, yürürlüğe girmiştir....
Read More

Tır Mevzuatı

Tır Mevzuatı Nedir? Genel Bilgiler “TIR” Fransızca “Transports lnternationaux Routiers” in baş harflerinin birleşmesinden oluşmaktadır ve “Uluslararası Karayolu Taşımacılığı” anlamına gelmektedir. 1975 TIR Sözleşmesi hükümlerine uygun olarak TIR Karnesi himayesinde...
Read More

Tır Karnesinin Kullanılmasına İlişkin Kurallar

Tır Karnesinin Kullanılmasına İlişkin Kurallar Nelerdir? Tır karnesinin kullanılmasına ilişkin kurallar hakkında bilgiler: Gümrük İdaresi Sayısı Bir TIR taşıması, birkaç hareket ve varış gümrük idarelerini kapsayabilir, fakat hareket ve varış...
Read More

TIR Karnesine Kayıtlı Eşya

TIR Karnesine Kayıtlı Eşyanın Eksik veya Fazla Çıkması Halinde Yapılacak İşlemler Nelerdir? TIR karnesinde kayıtlı miktara göre eksik veya fazla çıkan kaplar ile dökme eşyada %3’ü aşan eksik veya fazla...
Read More

Tır Karnesi Doldurulması

Tır Karnesi Doldurulması Nasıl Olur? TIR Karnesi üzerinde silme veya düzeltme yapılmaz. Bütün düzeltmeler yanlışların üzerinin çizilmesi ve gerekli olduğu hallerde doğru olan hususların ilavesi şeklinde yapılır. Bütün değişiklikler değişikliği...
Read More

Temel Kurumlar ve İdari Yapı

Temel Kurumlar ve İdari Yapı Nedir? Temel kurumlar ve idari yapı hakkında bilgiler: 1975 TIR Sözleşmesini kaleme alanların yasal metne, Açıklayıcı Notlar sunmak yoluyla, yorum getiriyor olmaları 1975 TIR Sözleşmesinin...
Read More

Temel İlkeler

Tır Mevzuatı Temel İlkeler Nedir? TIR Rejimi 5 temel şartı içermektedir. Bunlar TIR gümrük transit sisteminin 5 temel ilkesidir. Bu ilkeler; Taşıtların ve Konteynerlerin Uygunluğu: Mallar güvenli taşıt ve konteynerlerde...
Read More

Temel Hukuki Kaynaklar

Tır Mevzuatı Temel Hukuki Kaynaklar Nedir? TIR Sisteminin ülkemizde uygulanan temel hukuki kaynakları ve bu hukuki kaynakların Resmi Gazetede yayımlanma tarihleri aşağıda gösterilmiştir. 1959 TIR Sözleşmesi 65/5191 (22.12.65/12183 RG) 1975...
Read More
Tıkla puan ver
[Total: 0 Average: 0]
Whatsapp
Yeni Ümit Eğitim Kurumları
Yeni Ümit Eğitim Kurumları
Merhaba
Size nasıl yardımcı olabiliriz?