Tır Karnesi Hamili El Kitabı Bölüm 9

Tır Karnesi Hamili El Kitabı Bölüm 9

Tır Karnesi Kefil Kuruluş

1. TIR Karnesi, IRU’nun mülkiyetinde olan mali bir araçtır ve kullanılan ve kullanılmayan tüm TIR Karneleri aşağıda belirtilen süreler içerisinde Kefil Kuruluşa iade edilmelidir. Kefil Kuruluş, TIR Karnesinin düzgün olarak kullanıldığını kontrol ettikten sonra, IRU’ya iade edecektir.

Genel Hükümler

2. TIR Karneleri (kullanılmış veya kullanılmamış), geçerlilik süresinin bitiminden sonraki 15 gün içinde Kefil Kuruluşa teslim edilmelidir. TIR Karnelerinin azami 60 gün geçerlilik süresi ile verildiği durumlarda; iade süresi, TIR Karnesinin verildiği tarihten itibaren 75 gün olacaktır. TIR Karnesini sözkonusu son teslim tarihi içinde iade edemezseniz, Kefil Kuruluşunuza bildirimde bulunmalı ve “TIR Karnelerini iade etmeme” başlıklı altbölümde ortaya koyulan prosedürü takip etmelisiniz.

3. TIR Karnelerini zamanında iade etmediğiniz gibi Kefil Kuruluşu durumdan haberdar etmezseniz, Kefil Kuruluş yine “TIR Karnelerini iade etmeme” başlıklı altbölümde belirtilen önlemleri alacaktır.

4. TIR Karneleri; mümkün olduğu kadar çabuk ve her koşulda, şoförün, nihai varış gümrük idaresinin usulüne uygun olarak sonlandırıldığı teyit edilen TIR Karnesi ile dönmesini müteakip 15 gün içinde iade edilmelidir. Sizin için belirlenen bir TIR Karnesi kotası olması nedeniyle, TIR Karnelerini mümkün olduğu kadar çabuk iade etmeniz sizin lehinizedir.

5. Kullanılmış TIR Karneleri, Kefil Kuruluşunuza:

  • CMR konşimento sureti veya alıcı tarafından imzalanan herhangi bir başka konşimento belgesi
  • mümkünse, TIR taşımasına ilişkin herhangi bir elektronik bilginin kağıt çıktı sureti (örneğin: AB’de kısmen yapılan bir taşıma için, taşıma şirketi tarafından alınan ve Hareket Referans Numarası (<<MRM / MRN >>) içeren NSTI/NCTS sistemi tarafından oluşturulan bir belgenin veya TIR Sözleşmesinin diğer akit ülkeleri tarafından kullanılan benzer başka bir belgenin kopyası) ile birlikte ve TIR taşıması; bir ülkede,
  • aracın gümrük terminaline giriş ve çıkışını onaylayan geçerli bir makbuz sureti ve/veya
  • eşya teslim onay belgesi kopyası verilerek sonlandırılmışsa, yukarıdaki sözkonusu belgeler ile birlikte iade edilmelidir.

Asıl belgeleri, TIR Karneleri için hazırladığınız dosyada saklamalısınız ve istendiği takdirde Kefil Kuruluşunuza ibraz etmelisiniz. Kefil Kuruluş, istenen belgeler için son teslim tarihi verebilir ve buna uymama durumunda; TIR Karnesi alma hakkınız, son teslim tarihi dolduğu anda askıya alınabilir.

6. TIR Karneleri,

a) (altı no.lu haneden itibaren) kapak, sarı manifesto, üstkoçanlar (dört no.lu hane hariç) ve dipkoçanlar boş ise veya

b) (altı no.lu haneden itibaren) kapak ve sarı manifesto doldurulmuş; ancak dipkoçan ve üstkoçanlar mühürlenmemiş ise kullanılmamış olarak addedilir. TIR Karnelerinden herhangi bir üstkoçanı hiçbir şekilde koparmayınız. Üstkoçanları olmayan TIR Karneleri, kullanılmış olarak değerlendirilecektir.

TIR Karnelerini iade etmeme

7. Bir TIR Karnesi; kaybolduğu, çalındığı, zarar gördüğü veya resmi bir organ, örneğin; Gümrük veya Polis tarafından alıkoyulduğu için iade edilemezse, derhal Kefil Kuruluşa haber vermeli ve bir sureti bu bölümde verilen “Kayıp Bildirim Formu”nu doldurmalısınız. Kefil Kuruluşunuz, talep ettiğiniz takdirde, “Kayıp Bildirim Formu”nu verecektir. Bu bölüm, formu doldururken size yardımcı olacak kontrol listelerini de içermektedir. Ayrıca:

a) Kullanılmış veya kullanılmamış bir TIR Karnesinin kaybolduğu anlaşılır anlaşılmaz, doğru bir şekilde doldurulmuş “Kayıp Bildirim Formu” Kefil Kuruluşa iletilmelidir. Kefil Kuruluşu bilgilendirme yükümlülüğünüzü ihmal etmeniz veya TIR Karnesinin kaybolması veya çalınmasından Kefil Kuruluşu çok geç bilgilendirmeniz nedeniyle size verilen bir TIR Karnesi üçüncü bir tarafça usulsüz olarak kullanılırsa, bu usulsüz kullanımdan kaynaklanan her türlü tahakkuk talebinden siz sorumlu tutulacaksınız.

b) Usulünce doldurulması gereken TIR Karnesi veya “Kayıp Bildirim Formu” son tarihe kadar alınmazsa, TIR Karnesini belirtilen son teslim tarihi içinde iade etmeniz için tarafınıza taahhütlü posta ile bir bildiri yollanacaktır. Bu koşulların da süresi geçer ve tatmin edici bir cevap alınamazsa, TIR Sisteminden askıya alındığınızı bildiren bir uyarıyı (taahhütlü posta) ile alacaksınız. Askıya alma, uyarının postalandığı tarihten itibaren 14 gün sonunda devreye girecektir. Bu işlem, Kefil Kuruluşunuz başka bir karar alana kadar en azından söz konusu TIR Karnesi bulunup, iade edilene kadar veya doğru bir şekilde doldurulan Kayıp Bildirim Formu verilene kadar devam edecektir (ancak bakınız aşağıdaki d), e) ve f) )

c) Özellikle belli başlı durumlarda; halihazırda “kabul” teminatının arttırılması gibi (bakınız Bölüm 10 “Teminatlar”, “Özel durumlarda ‘kabul’ teminatının arttırılması” başlıklı altbölüm) özel önlemlere maruz olduğunuzda ve size verilen her türlü TIR Karnesinin iadesinde geciktiğinizde, Kefil Kuruluş, gecikme için geçerli açıklamalar vermenizi ve/veya söz konusu TIR Karnelerini iade etmenizi talep edecektir. Kefil Kuruluşun şartlarına uymazsanız, Kefil Kuruluşun sizinle irtibata geçtiği tarihten itibaren 14 gün içinde (herhangi bir ilave uyarıya gerek olmaksızın) ve söz konusu durum Kefil Kuruluşun isteğine göre düzeltilene kadar TIR Karnesi alma hakkınız askıya alınır.

d) Hemen bir “Kayıp Bildirim Formu” dolduramazsanız veya Kefil Kuruluş, TIR Karnesi(leri)nin iade edilememe gerekçesinden tatmin olmazsa, Kefil Kuruluşun inisiyatifine göre, Sistemden askıya alınmaya bir alternatif olarak; her bir kayıp, kullanılmış TIR Karnesini telafi etmesi için, (asgari) 2.000,-ABD dolarına mukabil bir teminatı (bakınız Bölüm 10 “Teminatlar”) sunmanıza izin verilebilir.

e) Kayıp TIR Karnesi(leri)nin kullanılmamış olduğu durumlarda, her bir kayıp TIR Karnesi için her zaman bir teminat istenecektir. TIR Karnesi kotanız azaltılacaktır.

f) Yukarıdaki 4(c) ve (d)’de belirtilen teminatlar:

i. kayıp TIR Karnesi bulunarak iade edildiğinde

veya

ii. TIR işlemi sonlandırma onayı, varış gümrük idaresi(leri) tarafından IRU SAFETIR Sistemine aktarıldığında

veya

iii. TIR Karnesinin verildiği tarihten 27 ay sonraki her durumda, kayıp TIR Karnesine ilişkin her bir tahakkukun ödenmiş olması halinde iade edilir.

Tır Mevzuatı Garanti Sistemi

Tır Mevzuatı Garanti Sistemi Nedir? TIR Transit rejiminin ikinci temel unsuru ise Uluslararası Garanti Sistemi’dir. Bu sistem, transit operasyonları sırasında oluşabilecek gümrük vergi ve resim risklerinin TIR Taşımacılık Operatörüne ulaşılamadığı...
Read More

Tır Sisteminin Temel Özellikleri

Tır Sisteminin Temel Özellikleri Nelerdir? TIR rejimi altında taşınan eşyadan yol boyu Gümrük idarelerince ithal veya ihraç vergi ve resimleri tahsil edilmez veya teminat alınmaz. Muayene Edilmeme Mühürlü karayolu taşıtları,...
Read More

Tır Sistemine Kontrollü Giriş

Tır Sistemine Kontrollü Giriş Nedir? 17 Şubat 1999’da TIR Sözleşmesi üzerinde yapılan bir takım güncelleştirmeler ve değişiklikler TIR Sistemini kullanmak için taşımacılara daha fazla zorunluluklar ve koşullar getirerek, yürürlüğe girmiştir....
Read More

Tır Mevzuatı

Tır Mevzuatı Nedir? Genel Bilgiler “TIR” Fransızca “Transports lnternationaux Routiers” in baş harflerinin birleşmesinden oluşmaktadır ve “Uluslararası Karayolu Taşımacılığı” anlamına gelmektedir. 1975 TIR Sözleşmesi hükümlerine uygun olarak TIR Karnesi himayesinde...
Read More

Tır Karnesinin Kullanılmasına İlişkin Kurallar

Tır Karnesinin Kullanılmasına İlişkin Kurallar Nelerdir? Tır karnesinin kullanılmasına ilişkin kurallar hakkında bilgiler: Gümrük İdaresi Sayısı Bir TIR taşıması, birkaç hareket ve varış gümrük idarelerini kapsayabilir, fakat hareket ve varış...
Read More

TIR Karnesine Kayıtlı Eşya

TIR Karnesine Kayıtlı Eşyanın Eksik veya Fazla Çıkması Halinde Yapılacak İşlemler Nelerdir? TIR karnesinde kayıtlı miktara göre eksik veya fazla çıkan kaplar ile dökme eşyada %3’ü aşan eksik veya fazla...
Read More

Tır Karnesi Doldurulması

Tır Karnesi Doldurulması Nasıl Olur? TIR Karnesi üzerinde silme veya düzeltme yapılmaz. Bütün düzeltmeler yanlışların üzerinin çizilmesi ve gerekli olduğu hallerde doğru olan hususların ilavesi şeklinde yapılır. Bütün değişiklikler değişikliği...
Read More

Temel Kurumlar ve İdari Yapı

Temel Kurumlar ve İdari Yapı Nedir? Temel kurumlar ve idari yapı hakkında bilgiler: 1975 TIR Sözleşmesini kaleme alanların yasal metne, Açıklayıcı Notlar sunmak yoluyla, yorum getiriyor olmaları 1975 TIR Sözleşmesinin...
Read More

Temel İlkeler

Tır Mevzuatı Temel İlkeler Nedir? TIR Rejimi 5 temel şartı içermektedir. Bunlar TIR gümrük transit sisteminin 5 temel ilkesidir. Bu ilkeler; Taşıtların ve Konteynerlerin Uygunluğu: Mallar güvenli taşıt ve konteynerlerde...
Read More

Temel Hukuki Kaynaklar

Tır Mevzuatı Temel Hukuki Kaynaklar Nedir? TIR Sisteminin ülkemizde uygulanan temel hukuki kaynakları ve bu hukuki kaynakların Resmi Gazetede yayımlanma tarihleri aşağıda gösterilmiştir. 1959 TIR Sözleşmesi 65/5191 (22.12.65/12183 RG) 1975...
Read More
Tıkla puan ver
[Total: 0 Average: 0]
Whatsapp
Yeni Ümit Eğitim Kurumları
Yeni Ümit Eğitim Kurumları
Merhaba
Size nasıl yardımcı olabiliriz?