YILLIK BEYANNAMENİN VERİLMESİ

YILLIK BEYANNAMENİN VERİLMESİ
YILLIK BEYANNAMENİN VERİLMESİ 1
Yıllık Beyanname Verilmesi

Yıllık Beyanname Verilmesi Nedir?

Yıllık Beyannamenin Verilme Zamanı

Mükellefler elde ettikleri gelirlerine göre değişik aylarda beyanname verirler. Buna göre, geliri sadece basit usulde tespit edilen ticari kazançlardan oluşan mükellefler Şubat ayının birinci gününden 25. günü akşamına kadar; bunların dışındaki durumlarda olanlar ise Mart ayının birinci gününden 25. günü akşamına kadar yıllık beyanname verirler. Ölüm halinde, ölüm tarihinden itibaren 4 ay içinde yıllık beyannamenin verilmesi gerekmektedir.

Yıllık Beyannamenin Verileceği Vergi Dairesi

Tam mükellefler yıllık beyannamelerini, ikametgâhlarının bulunduğu vergi dairelerine verirler. Dar mükellefiyette ise vergi beyannamesi, Türkiye’de vergi muhatabı mevcutsa onun Türkiye’de oturduğu yerin; Türkiye’de vergi muhatabı yoksa işyerinin (işyeri birden fazla ise, bu işyerlerinden herhangi birisinin) bulunduğu vergi dairesine verilir. Yıllık beyanname vergi dairesine bizzat mükellef veya onun adına hareket eden bir kişi tarafından verilebileceği gibi, posta ile de gönderilebilir.

Muhtasar Beyanname

Gelir vergisi, mükellefin yıllık beyanına dayanarak tarh ve tahakkuk ettirilerek ödemeye tabi tutulur. Gelir vergisinde genel kural bu olmakla beraber, bazı kazanç, ücret ve iratların vergisi, söz konusu gelirleri ödeyenler tarafından kaynakta kesilir. Kaynakta kesintiye tabi tutulan vergiler, kesintiyi yapan, diğer bir ifadeyle vergi sorumlusu tarafından vergi dairesine yatırılır. Bu yolla kesilen vergiler, mükelleflerin ileride yapacağı vergi ödemesinden mahsup edilir.

V.U.K.’ nın 11. maddesine göre, yaptıkları veya yapacakları ödemelerden vergi kesmeye mecbur olanlar, verginin tam olarak kesilip ödenmesinden ve bunlarla ilgili diğer ödevleri yerine getirmekten sorumludurlar.

Muhtasar Beyannamenin Verilmesi

G.V. K. 94. madde gereğince vergi kesintisi yapmaya zorunlu olanlar, bir ay içinde yaptıkları ödemeler veya tahakkuk ettirdikleri kârlar ve iratlar ile bunlardan kestikleri vergileri, ertesi ayın 23. günü akşamına kadar, ödeme veya tahakkukun yapıldığı yerin vergi dairesine bildirmeye zorunludurlar. Mükellef kaynakta kestikleri vergileri beyanname verdikleri ayın 26. günü akşamına kadar ödemek zorundadırlar.

Verginin Tarhı

Tarh İşlemi; Vergi alacağının kanunlarında gösterilen matrah ve nispetler üzerinden vergi dairesi tarafından hesaplanarak bu alacağı miktar itibariyle tespit eden idari muameledir.

Verginin Tahakkuku

Verginin tahakkuku, tarh ve tebliği edilen bir verginin ödenmesi gereken bir safhaya gelmesi olarak tanımlanmaktadır.

Vergi Hukukunda Süreler ve Vergi Borcunun Sona Erdirilmesi

Vergi Hukukunda Süreler Vergi hukukunda süreler gerek mükellefler/sorumlular gerekse vergi idaresi için önem arz etmektedir. Bir hakkın kullanılması bir borcun...
Read More

Vergi Hukukunun Konusu

Vergi Hukukunun Konusu ve Kapsamı Devlet ve diğer kamu tüzel kişilerinin kamu hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak üzere gelire ihtiyaçları vardır. Kamu...
Read More

VERGİ İCRASI

Vergi İcrası Nedir? Vergi icrası 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun (AATUHK) hükümleri dairesinde icra edilir. Devlete, İl...
Read More

VERGİ UYUŞMAZLIKLARININ ÇÖZÜM YOLLARI

Vergi Uyuşmazlıkları ve Çözüm Yolları Nelerdir? İdari Çözüm Yolları İdari çözüm yolları dava yoluna başvurulmaksızın vergi uyuşmazlıklarının idare ile anlaşarak...
Read More

VERGİLENDİRME SÜRECİ

Vergilendirme Süreci Nedir? Verginin konusu, verginin üzerinden alındığı şey, fiil veya olaylardır. Gelir, servet, harcama, hizmet, üretim veya hukuki işlemler...
Read More

DAMGA VERGİSİ

Damga Vergisi Nedir? Konu, Yükümlüler ve Matrah Damga vergisi, kişilerin kendi aralarında ya da devletle yaptıkları hukuki işlemlerde düzenledikleri belgeler...
Read More

GELİR VERGİSİ

Gelir Vergisi Nedir? Konusu gelir olan gelir vergilerini, gelir ve kurumlar vergileri meydana getirmektedir. Gelir vergileri, gerçek kişilerin gelirlerini; kurumlar...
Read More

GİDER VERGİLERİ

Gider Vergileri Nelerdir? Gider vergileri üretilen, satılan veya tüketilen mal ve hizmetler üzerine konulan vergilerdir. Gelir veya serveti elde edildikleri...
Read More

KATMA DEĞER VERGİSİ

Katma Değer Vergisi Nedir? Ülkemizde 1 Ocak 1985 tarihinden itibaren uygulamasına başlanan Katma Değer Vergisi çağdaş ve genel kapsamlı bir...
Read More

KURUMLAR VERGİSİ

Kurumlar Vergisi Nedir? Kurumlar Vergisinin konusu, Kurumlar Vergisi Kanununun 1. maddesinde belirtilen kurumların elde etmiş oldukları kurum kazançlarıdır. Kurumlar Vergisinde...
Read More
Tıkla puan ver
[Total: 1 Average: 5]
Whatsapp
Yeni Ümit Eğitim Kurumları
Yeni Ümit Eğitim Kurumları
Merhaba
Size nasıl yardımcı olabiliriz?