VERGİ İCRASI

Vergi İcrası Nedir?

Vergi icrası 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun (AATUHK) hükümleri dairesinde icra edilir. Devlete, İl Özel İdarelerine ve Belediyelere ait kamu alacakları vergi daireleri veya belediye gelir şube müdürlüğünce AATUHK hükümleri dairesinde tahsil edilir.

Haciz Yoluyla Takipte önce borçluya Ödeme Emri tebliğ edilir, Ödeme Emri ile vadesinde ödenmeyen kamu alacağının ödenmesi veya mal bildiriminde bulunulması gerektiği bildirilir. Ayrıca borcun sebebi, miktarı, nereye ödeneceği, itiraz edilmesi halinde nereye edileceği, mal bildiriminde bulunulmamasının yaptırımı bildirilir.

Ödeme emri üzerine borçlu ya ödeme yapar ya da yedi gün içinde, ödeme emrini düzenleyen vergi dairesinin bağlı bulunduğu vergi mahkemesinde dava açar. Davada ileri sürülecek sebepler sınırlı olup bunlar böyle bir borcun bulunmadığı, kısmen ödendiği veya borcun zamanaşımına (tahsil zamanaşımı

tarh zamanaşımı böyle bir borcun olmadığı savunmasında yer alır) uğradığıdır. İtirazda haksız

çıkılması halinde, haksız çıkılan kısmın %10 u oranında haksız çıkma zammı ödenir.

Ödeme emrine karşın borç ödenmez (itiraz davası açılmaz ) ise borçlunun haczi kabil malları haciz

edilir. Hacizden itibaren 3 gün geçtikten sonra başlamak üzere 3 ay içinde açık artırma yoluyla satış

yapılır.

Kamu Alacağının Korunması; na ilişkin olmak üzere bir takım önlemler AATUHK da yer almaktadır.

Bu tedbirlerin ortak özelliği genelde borçlunun mal kaçırması riski taşıması hallerinde alacağın

güvenceye alınması amacı taşımasıdır. Bu tedbirler;

– Teminat İstenmesi

– İhtiyati Haciz

– İhtiyati Tahakkuk

– Yurt Dışına Çıkış Yasağı ve diğerleri

Tıkla puan ver
[Total: 0 Average: 0]
Whatsapp
Yeni Ümit Eğitim Kurumları
Yeni Ümit Eğitim Kurumları
Merhaba
Size nasıl yardımcı olabiliriz?