ÜDY DENEME SINAVI 5

0%

Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre K3 Yetki Belgesi sahipleri en fazla kaç adet taşıtı sözleşmeli olarak çalıştırabilirler?

Correct! Wrong!

Toplam kalite yönetimine göre, düzeltilmesi istenen maliyetleri oluşturan hataların sebeplerini ve toplam maliyetler içindeki payını belirlemek için bu hataların probleme olan katkılarının derecesine göre sıralandığı analiz yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi vergi hukukunun kapsamına girmez?

Correct! Wrong!

Yurt içi ve/veya uluslararası hususi eşya taşımacılığı yapacak gerçek ve tüzel kişilere hangi yetki belgesi verilir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi müşteri ilişkileri yönetiminin (CRM) stratejik ortaklık konularından birisidir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi araç takip sistemlerinin türlerinden biri değildir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi sadakat yaratmak için müşterinin firmadan beklentileri arasında değildir?

Correct! Wrong!

Aşağıdaki defterlerden hangisine kapanış tasdiki yapılmaz?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi “toplam kalite yönetimi”nin ilkelerinden değildir?

Correct! Wrong!

Postası değiştirilecek işçi kesintisiz en az ………. saat dinlendirilmeden diğer postada çalıştırılamaz. Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi gerekir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi depolamadaki “iklim risk” faktörlerinden birisi değildir?

Correct! Wrong!

Ulusal mevzuatımızda taşıma sözleşmeleri hangi Kanun ile düzenlenmiştir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi bir davranışın operasyonel tanımını oluşturmak için sorulmamalıdır?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi işe başvuru sürecinde uygulanan testlerdendir?

Correct! Wrong!

Tek bir ulaştırma türüne dayanan taşımacılık sistemi aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

2918 Sayılı Karayolları Trafik Yönetmeliği’ne göre; yük taşımasında kullanılan ve azami ağırlığı 3.5 tonu aşmayan motorlu araçlara ne ad verilir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi sabit maliyet kalemi değildir?

Correct! Wrong!

İşletmelerin boş arsa ve dışında sahip oldukları tüm sabit varlıklarda meydana gelen değer kayıplarını faaliyet dönemleri itibariyle üretim veya hizmet maliyetlerine yüklenmesi işlemine ne denir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi medeni hukukun asli kaynakları arasında yer almaz?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi tebliğ edilmez?

Correct! Wrong!

Kara yolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre, yetki belgesi sahibi gerçek kişilerin ölümü halinde kanuni mirasçıları veya onlar adına yetkili olanların yetki belgesini devralabilmeleri için ne kadar süre içinde belgenin gerektirdiği şartları sağlamaları gerekir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi vergilendirme hatalarından değildir?

Correct! Wrong!

5607 sayılı Kaçakçılık Kanunu’na giren suçlar dolayısıyla açılan davalar aşağıda belirtilen hangi mahkemelerde görülür?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi TIR karnesi kapsamında taşınmayacak ürünlerdendir?

Correct! Wrong!

Taşıtlarda müsadere hangi hallerde gerçekleşmez?

Correct! Wrong!

Satılması, sevk edilmesi ve ticareti yasak olan bir eşya veya kargonun gönderilmesi ve taşınması halinde sorumluluk kime aittir?

Correct! Wrong!

Bir işletmenin süreklilik gösteren faaliyetlerinden sağladığı kâr, gelir tablosunda ne şekilde ifade edilir?

Correct! Wrong!

Akreditiflerde ihracatçının bankasının ödeme garantisi vermediği akreditif türü aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Sigortacılıkta kullanılan KLOZLAR teriminin anlamı nedir?

Correct! Wrong!

İş Kanununa göre fazla çalışma süresinin toplamı bir yılda kaç saatten fazla olamaz?

Correct! Wrong!

C2, C3 ve L2 yetki belgeleri için kapasite hesabında aşağıdaki taşıtlardan hangisi dikkate alınır?

Correct! Wrong!

Taşıyanın taşıma akdinden doğan sorumluluğu ne zaman başlar?

Correct! Wrong!

Taşıma hizmetinin CMR sözleşmesi kapsamında olması için gerekli şartlar arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmamaktadır?

Correct! Wrong!

Anayasa’ya göre aşağıdakilerden hangisi “Sosyal ve Ekonomik Haklar ve Ödevler” den değildir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi direkt sefer maliyeti arasında sayılır?

Correct! Wrong!

Özet beyan ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Correct! Wrong!

Bir taşıtın bir yetki belgesinde kayıtlı olduğunu gösteren ve taşıtta bulundurulması zorunlu olan belgeye ne denir?

Correct! Wrong!

CMR sözleşmesine göre karayolu hamule senedinde, alıcıya teslimi için kararlaştırılmış süreden en az kaç gün sonra alıcısına teslim edilmeyen eşya kaybolmuş sayılır?

Correct! Wrong!

4925 sayılı Kara yolu Taşıma Kanunu’na göre yapılan sorumluluk sigortası sözleşmelerinden doğan her türlü tazminat davası, hak sahibinin zararı ve tazminat yükümlüsünü öğrendiği tarihten itibaren kaç yıl sonra zaman aşımına uğrar?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi ticari davalara özgü özel ispat araçlarından birisidir?

Correct! Wrong!

Ody ve Üdy Eğitim Takvimi