Toplam Kalite Yönetimi ve Süreç Yönetimi

Toplam Kalite Yönetimi ve Süreç Yönetimi

Toplam Kalite Yönetimi ve Süreç Yönetimi Nedir?

Toplam Kalite Yönetimi ya da kısaca TKY olarak bilinen yöntem, müşteri ihtiyaçlarını yerine getirebilmek için kullanılan insan, iş, ürün ve/veya hizmet kalitelerinin sistematik bir yaklaşım ile tüm çalışanların katkıları ile sağlanmasıdır. Bu yönetim şeklinde uygulanan her süreçte tüm çalışanların fikir ve hedefleri kullanılmakta ve tüm çalışanlar kaliteye dahil edilmektedir.

Yönetici eğitimlerinden ody belgesi hakkında bilgi almak için bağlantısından bilgi alabilirsiniz.

TKY (Total Quality Management), ilk olarak Henry Ford tarafından kullanılmış ve 1926 yılında yayımladığı My Life and Work (Hayatım ve İşim) adlı kitabında yeni bir yönetim biçimi olarak tanımlanmıştır. Ancak o sıralarda rağbet görmeyen bu yönetim biçimi, Japonlar tarafından benimsenmeye başlamıştır.

TKY’nin tam anlamıyla 1950 yıllarında Japonlar tarafından uygulandığı söylenebilir. Japon yöneticiler kaliteyi bütün iş birimlerine yaymış ve her kademedeki işgöreni bu konuda eğiterek bilinçlenmeyi sağlamıştır. Bu yöntem ile kalitesizliğiyle ünlenen Japon ürünleri 5 yıl içerisinde tüm dünya pazarını ele geçirmiştir.

TKY bir yönetim sistemidir. Bu sistem uygulanan her işletmede farklı yöntemlerle ele alınmaktadır, farklı kuruluşların değişim gerekçeleri ve elde etmek istediği sonuçlar farklı olduğundan TKY’nin kapsamı, uygulanacak yöntemler ve ayrılacak kaynaklar da farklılık göstermektedir.[1] Önemli olan ürün ve/veya hizmetin iyi tanımlanmış süreç ve süreç ilişkileri ile sürekli geliştirilmesidir. TKY için müşteri memnuniyeti kardan önce gelmektedir, bu yöntemde insan, süreç, müşteri ve sürekli geliştirme 4 temel unsurdur ve birbirleri ile sürekli bir ilişki halindedirler. TKY yalnız alt sistemleri, yalınlaştırılmış süreçleri veya fonksiyonel departmanları değil, sistemin tamamını yönetme kaygısını taşır.

Toplam kalite yönetimi: -toplam kalite yönetimi; süreçlerin, ürünlerin ve hizmetlerin sürekli iyileştirilmesi yoluyla; müşteri memnuniyeti ve çalışanların bağlılığını sağlayan bir yönetim felsefesidir. -sürdürülebilir mükemmellik sağlayan bir yönetim tarzıdır. -sürekli iyileştirme hedeflenir. -ürünler ve süreçler dikkate alınır. -müşteri ve tedarikçinin katılımı sağlanır. -ekip ve takım çalışması yapılır. Tüm çalışanlara sorumluluk verilir. Tky’ nin uygulamsında, üst yönetimin liderliği, tüm çalışanların katılımı ve uzun dönemli, sistematik bir değişim programı gereklidir. Yönetimin katılımı, iletişim, sürekli gelişme, eğitim, ekip çalışması, süreç iyileştirme, toplam kalite yönetiminin başarısı için gerekli kilometre taşlarıdır.

İLGİLİ KONULAR

Organizasyon: -toplam kalite yönetimi felsefesine uygun, süreç bazlı organizasyon yapısı oluşturulur. -ekipler ve takımlar teşkil edilir ve yetkilendirilir. -çalışanların memnuniyetini arttırıcı faaliyetler planlanır ve sürekli eğitim yapılır.

Uygulama: toplam kalite yönetim felsefesine uygun olarak sürekli iyileştirme ve mükemmellik döngüsü kurulur. -çalışanların katılımı ve geliştirilmesi, -müşteri odaklılık, -sürekli iyileştirme ve yenilikçilik, ekip çalışmasının geliştirilmesi, -hedeflerle yönetim, konularında faaliyetler düzenlenir.

Tky’ nin hayata geçirilmesi: -proje bazında çalışmalar yapan iyileştirme ekipleri kurulur. -ekipler sürekli iyileştirme (kaizen) kavramına uygun olarak çalışırlar. Kaizen sonuç odaklı değil süreç odaklı bir kavramdır. -sonucu iyileştirmek için, sonuca etki eden süreç iyileştirilir. -süreçler ve süreç sorumluları belirlenir. -şirket hedeflerine uygun olarak, süreç hedeflerinin iyileşme oranları, bütçe de dikkate alınarak belirlenir. -(kit) kalite iyileştirme takımları ve (kç) kalite çemberleri gibi iyileştirme ekipleri iyileştirme faaliyetlerini sürdürürler. -sürekli iyileştirme faaliyetlerinde çalışanlara düşen görev, yaptıkları işi daha iyi nasıl yapabileceklerini düşünmek ve projelendirmektir. Araç olarak problem çözme teknikleri kullanılır.

Kit’ lerin amacı: -ürün kalitesini, üretim süreçlerini ve çalışma yöntemlerini iyileştirmek, -iyileştirme faaliyetlerine katılan elemanların potansiyel becerilerini arttırmak, -orta kademe yöneticilerinin iyileştirme projelerine aktif biçimde katılımlarını sağlamak, -bölümler arası iletişimi arttırarak, iç müşteri memnuniyetini sağlamak, dır.

Kç’ lerin amacı: -yaptığı işin kalitesinden sorumlu; -kendi ekipman ve prosesleri ile ilgili yeterli eğitimi almış; -toplam kalite anlayışına sahip,operatörlerin,yalnız kol gücünden değil; beyin gücünden de istifade sağlamak, dır.

Kit ve kç’ lerin faydaları: -ürün, üretim prosesi, çalışma yöntemi, bilgi akışı ve bölümler arası prosedürlerin iyileştirilerek iç müşteri memnuniyetinin sağlanması, -kaynakların (malzeme, zaman, hizmet, v.b.) Verimsiz kullanımının azaltılması, -çalışanların; iş süreçlerinin iyileştirilmesine pro-aktif olarak; katılımının sağlanması, -hedeflerle yönetimde sürekliliğin sağlanması, dır.

Hedeflerle yönetim: -hedeflerle yönetim konusunda değişik metodolojiler uygulanır. -her metodolojide ortak olan nokta “hedef belirlemedir”. -hedef belirleme, stratejik hedefler ve stratejilerin belirlenmesi ile devam eder. -stratejik hedefler, vizyona ulaşmak için mutlaka gerçekleştirilmesi gereken, zamanla sınırlı hedeflerdir. -stratejiler, stratejik hedeflere nasıl ulaşılacağını belirleyen planlar ve metotlardır. -hedef belirleme süreci, belirlenmiş uzun dönemli hedef ve stratejilerin yıllık bazda faaliyet planlarına çevrilmesi ile sona erer. -yıllık hedefler; stratejik hedeflere ulaşmak için erişilmesi gereken; gelecek oniki ay içindeki kilometre taşlarıdır. Hedeflerin ölçülebilir olması gerekmektedir. Günümüzde sanayide uygulanan, en etkili hedef ölçüm metodu; (oee-over all equipment efficiency); toplam ekipman kullanım etkinliği (teke) dir. -teke üç bileşenden meydana gelir: ekipman kullanımı, ekipman performansı, kalite değeri,

 • Ekipman Kullanımı, tpm (total productıve maıntenance) toplam üretgen bakım metodolojisi ile iyileştirilir.
 • Ekipman Performansı, döf (düzeltici önleyici faaliyetler) ve sürekli iyileştirme (kaizen) faaliyetleri ile iyileştirilir.
 • Kalite Değerleri, kalite iyileştirme takımları ve kalite çemberlerinin çalışmaları ile sürekli olarak iyileştirilir ve belirlenen hedeflere ulaşılır. Aylık (agg) ve yıllık (ygg) gözden geçirme toplantıları ile hedeflerin fiili değerleri incelenir ve gerekli düzeltmeler yapılır, önlemler alınır.

1990’lı yıllarda ülkemizdeki üretim şirketlerinde kendini gösteren Toplam Kalite Yönetimi, artık, hizmet şirketlerinde, kamu kurumlarında hatta kar amacı gütmeyen kuruluşlarda başarıya ulaşmanın en etkin yollarından biri olarak görülüyor.

Bununla birlikte konu ile ilgili araştırmalar, Toplam Kalite Yönetimini uygulayan şirketlerin sadece üçte birinin belirgin iyileştirmeler sağladığını göstermekte. Başarısız uygulamaların ortak özelliği ise Toplam Kalite Yönetiminin bir yaklaşımdan ziyade bir program olarak görülmesidir. Toplam Kalite Yönetimini bütüncül bir yaklaşım olarak benimseyen ve tüm faaliyetleri bu çerçevede düşünen kuruluşların başarısızlık şansıysa oldukça azdır.

Başarılı şirketlerin özellikleri biraz daha ayrıntılı ele alındığında, bunların;

 • başarıları için katkıda bulunan ve bu başarıdan fayda bekleyen herkesin mutluluğunu amaçladıkları,
 • şirket içinde tutarlı dürüst ilişkiler kurdukları,
 • katılımcı ve verilere dayanan bir yönetim anlayışını benimsediklerini,
 • sürekli iyileştirmeyi tüm çalışanların birinci önceliği haline getirdikleri,
 • yenlikçi fikirlerin ortaya çıkması için gerekli şartları oluşturdukları,
 • tüm şirket çalışanlarının eğitimini ve tekrar eğitimini sağladıkları,
 • çalışanları şirketin en değerli varlığı olarak gördükleri anlaşılmakta.

Toplam Kalite Yönetimini bu başarı örneklerinden elde edilen bilgiler ışığında;

“İç ve dış müşteri beklentilerini her şeyin üzerinde tutan, müşteri tatminin arttırılması ve müşteri bağlılığının yaratılması amacıyla iyileştirme ve yenilik yapmayı ilke edinen ve şirketin başarısında çalışanları anahtar faktör olarak gören modern bir yönetim felsefesi” olarak tanımlanabilir.

TKY’nin T’si toplamı, tüm çalışanların katılımını, yapılan işlerin tüm yönlerini, müşterilerin ve üretilen ürün ve hizmetin tümünü kapsıyor. K’sı kaliteyi yani müşterilerin beklenti ve ihtiyaçlarını tam ve zamanında karşılayıp onlara bugün ve gelecekteki beklentilerini aşan ürün ve hizmetler sunmayı ifade ediyor. Y’si ise yönetimin her konuda çalışanlara liderlik yapması, çalışanlara örnek model oluşturması ve şirket çapında katılımcı yönetimin sağlanması anlamına geliyor. Bu noktada katılımcı yönetim anlayışı, her seviyedeki çalışanların önerilerini rahatça sunma imkanlarının olması ve şirket içinde verilecek kararlarda söz söyleme hakkının bulunması için gerekli hale geliyor.

Değişim

 • İnsan ve toplum davranışlarında değişim
 • Çalışma hayatında değişim
 • Ticarette değişim
 • Pazar anlayışında değişim
 • Toplum bilincinde değişim
 • Yönetim anlayışında değişim
Tıkla puan ver
[Total: 0 Average: 0]
Whatsapp
Yeni Ümit Eğitim Kurumları
Yeni Ümit Eğitim Kurumları
Merhaba
Size nasıl yardımcı olabiliriz?