Kategori: İş Hukuku

Show Posts in

Ücretin Tanımı ve Özellikleri

Ücretin Tanımı ve Özellikleri Nedir? Genel anlamda ücret; bir kimseye bir iş karşılığında işveren veya üçüncü kişiler tarafından sağlanan ve para olarak ödenen tutarı kapsar. İş Kanunun yapmış olduğu tanımda ücretin üç unsuru dikkati çekmektedir. Bu unsurlar; Ücretin bir iş karşılığında ödenmesi, İşveren ya da üçüncü kişiler tarafından …

Ücretin Ödenme Zamanı

Ücretin Ödenme Zamanı Nedir? İşçi ücretlerinin en geç ayda bir ödenmesi gerekir. Çalışma şartlan ve gelenekler göz önüne alınarak, iş sözleşmeleri veya toplu iş sözleşmeleri ile ödeme süresinin bir haftaya kadar indirmek mümkündür. Ücretlerin iş gününde ödenmesi zorunlu bulunmaktadır. Ödeme gününün tatile denk gelmesi halinde, tatil gününü takip …

Ücretin Ödenme Yeri

Ücretin Ödenme Yeri Neredir? İş Kanununa göre, ücret işyerinde veya özel olarak açılan bir banka hesabında ödenmesi gerekir. Ücret ödemelerinin yapılıp yapılmadığı, banka kayıtlarının incelenmesi suretiyle tespit edilebilecektir, iş Kanunu gereğince meyhane ve benzeri eğlence yerleri ve perakende mal satan dükkân ve mağazalarda, buralarda çalışanlar hariç ücret ödemesi …

Ücretin Ödenme Şekli

Ücretin Ödenme Şekli Nedir? İş Kanuna göre, işçi ücretinin Türk Lirası ve para olarak ödenmesi gereklidir. Ücretin yabancı para olarak ödenmesinin kararlaştırılması halinde ödeme günündeki rayice göre Türk parası ile ödenir. İş Kanunu ücretin mal olarak ödenmesini engellemektedir.

Ücretin Korunması

Ücretin Korunması Nasıl Olur? Ücret, işçilerin tek geçim kaynağı olarak kabul edildiği için kanun koyucu tarafından özel olarak güvence altına alınmıştır. Ücretlerin Dörtte birinden fazlası haczedilemez ve başkasına devir ve temlik olunamaz. İş kanununa göre ücretin korunması Bir işçi hayatını idame ettirmesi için belli oranlarda bir kazancı olmalıdır. …

Ücretin Belirlenmesi

Ücretin Belirlenmesi Nasıl Olur? Ücretin belirlenmesi hakkında bilgiler: İşçiye ödenecek ücret tutarının belirlenmesi önemli bir konudur. Bu tutar, iş sözleşmesinin yapılması sırasında taraflarca kararlaştırılır. İşveren ve işçi, diledikleri tutarda ücreti belirleyebilirler. Ama bu miktar asgari ücretin altına inemez. Aynı nitelikte ve eşit verimle çalışan kadın ve erkek işçilere …

Ücret Sistemleri

Ücret Sistemleri Nedir? İş Kanununda Çeşitli ücret sistemlerinden söz edilmektedir. Bunlar; Zaman Ücreti Akort (Parça başı) Ücret Yüzde Usulü Ücret Götürü Ücret Primli Ücret Komisyon Ücret ve Kârdan Pay Alma şeklinde sıralayabiliriz.

Telafi Çalışma Süresi

Telafi Çalışma Süresi Nedir?   Zorunlu nedenlerle işin durması veya çalışma yapılamaması durumlarında telafi çalışmasını öngören bir düzenleme 4857 sayılı İş Kanununda yer almıştır (m.64). Bu bakımdan işin durması, Ulusal Bayram ve genel tatil günlerinden önce veya sonra işyerinin tatil edilmesi ya da iş sürelerinin önemli ölçüde altında …

Süreli Fesih (Bildirimli Fesih)

Süreli Fesih (Bildirimli Fesih) Nedir?   Süreli fesihe, İş Kanununun 17. maddesinde yer verilmiş ve iş hukukunda iş sözleşmesinin sona ermesine ilişkin özel bir düzenleme getirilmiştir. Süreli fesih sadece süresi belirsiz süreli iş sözleşmeleri için geçerli olup, süresi belirli iş sözleşmeleri açısından uygulanamaz. İş Kanunu, süreli fesih yönteminde, süresi …

Sendika

Sendika Nedir? 2821 sayılı Sendikalar Kanunu’nun 2’nci maddesine göre; sendika “işçilerin veya işverenlerin çalışma ilişkilerinde, ortak ekonomik ve sosyal hak ve menfaatlerini korumak ve geliştirmek için meydana getirdikleri tüzel kişiliğe sahip kuruluşlara” denir.